Search result for

circumstantial

(32 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumstantial-, *circumstantial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumstantial[ADJ] ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, Syn. presumptive, presumed
circumstantial[ADJ] ที่มีรายละเอียด, Syn. detailed, environmental
circumstantial[ADJ] ที่ไม่ได้สำคัญเป็นอันดับแรก, Syn. incidental, secondary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
uncircumstantial(อันเซอคัมสแทน'เชิล) adj. ไม่ใช่ข้อปลีกย่อย,ไม่ละเอียดลออ

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circumstantialพูดอ้อมค้อม [การแพทย์]
Circumstantialityพูดอ้อมค้อมวกวน,พูดวกไปเวียนมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's all circumstantial.มันแค่ข้อสงสัยแวดล้อมเท่านั้นเอง The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Circumstantial evidence.- แค่หลักฐานแวดล้อม Sectionals (2009)
That our hotness is only purely circumstantial.ว่าความร้อนแรงของเราเป็นแค่เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรอ The Freshmen (2009)
Their evidence is circumstantial at best.หลักฐานของตำรวจอย่างดีที่สุด มีแค่หลักฐานแวดล้อม Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
The autopsy report, witness testimonies and circumstantial evidences do not incriminate Pearson.และหลักฐานแวดล้อม ยืนยันว่าไม่ใช่เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)
Also, forensic testimony is deemed standard opinion and urinating posture is circumstantial, and there is no record of the defendant under substance influence.รายงานการชันสูตรและ ท่าทางการยืนปัสสาวะของผู้ตาย ศาลจึงถึอว่าเหล่านั้น เป็นการพิจารณาแค่พื้นฐาน และอีกทั้งยังไม่มีการบันทึกว่าจำเลย The Case of Itaewon Homicide (2009)
I am a law enforcement professional, and if you had any evidence that wasn't circumstantial,you would arrest me.ฉันเป็นผู้รักษากฎหมาย และถ้าคุณมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้อง คุณจับฉันได้ The Bones on the Blue Line (2010)
It is clear from the circumstantial evidence and these facts that this child was attacked with vicious cruelty by Ms. Taffet.ชัดเจนว่าจากพยาน หลักฐานแวดล้อม และข้่อเท็จจริงตรงนี้ เด็กชายคนนี้ถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งมีโหดร้ายอย่างมาก จากคุณทาฟเฟต The Boy with the Answer (2010)
Forensics in the house are circumstantial. This gun is hard evidence.ทีมงานนิติเวชวิทยาอยู่ข้างในบ้านเก็บรายละเอียด ปืนกระบอกนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ Episode #1.6 (2010)
I know they never covered this on Yo gabba gabba, but that's called circumstantial.ฉันเข้าใจว่าพวกเขาไม่เคยรวมเรื่องพวกนี้ ไว้ในรายการ Yo Gabba Gabba แต่นั่นเพราะมันไม่สลักสำคัญ Accounting for Lawyers (2010)
It's weak. Circumstantial at best. Just between us, were you there?เราอาจหลุด เพราะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ Limitless (2011)
Andrew, I was thinking, that video is circumstantial at best.แอนดรู ฉันกำลังคิดว่า วีดีโอชินนี้มีรายละเอียดที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลย The Princesses and the Frog (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumstantialFor circumstantial evidence, that's plenty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวดล้อม[adj.] (waētløm) EN: circumstantial   

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMSTANTIAL    S ER2 K AH0 M S T AE1 N CH AH0 L
CIRCUMSTANTIAL    S ER2 K AH0 M S T AE1 N SH AH0 L
CIRCUMSTANTIALLY    S ER2 K AH0 M S T AE1 N CH AH0 L IY0
CIRCUMSTANTIALLY    S ER2 K AH0 M S T AE1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumstantial    (j) (s @@2 k @ m s t a1 n sh l)
circumstantially    (a) (s @@2 k @ m s t a1 n sh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
状況証拠;情況証拠[じょうきょうしょうこ, joukyoushouko] (n) circumstantial evidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumstantial \Cir`cum*stan"tial\, n.
   Something incidental to the main subject, but of less
   importance; opposed to an essential; -- generally in the
   plural; as, the circumstantials of religion. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 circumstantial \cir`cum*stan"tial\ (s[~e]r`k[u^]m*st[a^]n"shal),
   a. [Cf. F. circonstanciel.]
   [1913 Webster]
   1. Consisting in, or pertaining to, circumstances or
    particular incidents.
    [1913 Webster]
 
       The usual character of human testimony is
       substantial truth under circumstantial variety.
                          --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. Incidental; relating to, but not essential.
    [1913 Webster]
 
       We must therefore distinguish between the essentials
       in religious worship . . . and what is merely
       circumstantial.            --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. Abounding with circumstances; detailing or exhibiting all
    the circumstances; minute; particular.
    [1913 Webster]
 
       Tedious and circumstantial recitals. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {Circumstantial evidence} (Law), evidence obtained from
    circumstances, which necessarily or usually attend facts
    of a particular nature, from which arises presumption.
    According to some authorities circumstantial is
    distinguished from positive evidence in that the latter is
    the testimony of eyewitnesses to a fact or the admission
    of a party; but the prevalent opinion now is that all such
    testimony is dependent on circumstances for its support.
    All testimony is more or less circumstantial. --Wharton.
 
   Syn: See {Minute}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumstantial
   adj 1: fully detailed and specific about particulars; "a
       circumstantial report about the debate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top