ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumstantial

S ER2 K AH0 M S T AE1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumstantial-, *circumstantial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumstantial(adj) ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์, Syn. presumptive, presumed
circumstantial(adj) ที่มีรายละเอียด, Syn. detailed, environmental
circumstantial(adj) ที่ไม่ได้สำคัญเป็นอันดับแรก, Syn. incidental, secondary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumstantialadj. ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, ไม่สำคัญ, บังเอิญ, เป็นรอง, ละเอียด, โดยเฉพาะ, ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
uncircumstantial(อันเซอคัมสแทน'เชิล) adj. ไม่ใช่ข้อปลีกย่อย, ไม่ละเอียดลออ

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส, ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, กล่าวโดยละเอียด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circumstantialพูดอ้อมค้อม [การแพทย์]
Circumstantialityพูดอ้อมค้อมวกวน, พูดวกไปเวียนมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น 12 Angry Men (1957)
That's very interesting but circumstantial if you see what I mean.นั่นน่าสนใจมากแต่ ขึ้นอยู่กับว่า เธอเข้าใจความหมายของฉันหรือเปล่า. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
similar circumstantial evidence. Case was thrown out.พยานแวดล้อมลักษณะเดียวกัน คดีถูกยกฟ้อง Bringing Down the House (2003)
We got a boatload of circumstantial evidence, but the DA will not move until we can ID the torso.เราได้ตรวจหาหลักฐาน ตามสภาพแวดล้อมทุกที่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร จนกว่าเราจะระบุศพได้ว่าเป็นใคร Mr. Monk Gets Fired (2004)
We have nothing but a lot of circumstantial evidence.เราก็ไม่มีอะไรนอกจาก หลักฐานแวดล้อม The Usual Suspects (2006)
It's all circumstantial evidence.หลักฐานทุกอย่างละเอียด Better Half (2008)
Circumstantial evidence.- แค่หลักฐานแวดล้อม Sectionals (2009)
Their evidence is circumstantial at best.หลักฐานของตำรวจอย่างดีที่สุด มีแค่หลักฐานแวดล้อม Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
The autopsy report, witness testimonies and circumstantial evidences do not incriminate Pearson.และหลักฐานแวดล้อม ยืนยันว่าไม่ใช่เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)
It is clear from the circumstantial evidence and these facts that this child was attacked with vicious cruelty by Ms. Taffet.ชัดเจนว่าจากพยาน หลักฐานแวดล้อม และข้่อเท็จจริงตรงนี้ เด็กชายคนนี้ถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งมีโหดร้ายอย่างมาก จากคุณทาฟเฟต The Boy with the Answer (2010)
It's weak. Circumstantial at best. Just between us, were you there?เราอาจหลุด เพราะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ Limitless (2011)
Andrew, I was thinking, that video is circumstantial at best.แอนดรู ฉันกำลังคิดว่า วีดีโอชินนี้มีรายละเอียดที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลย The Princesses and the Frog (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumstantialFor circumstantial evidence, that's plenty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวดล้อม[waētløm] (adj) EN: circumstantial

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIRCUMSTANTIAL S ER2 K AH0 M S T AE1 N SH AH0 L
CIRCUMSTANTIALLY S ER2 K AH0 M S T AE1 N SH AH0 L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumstantial (j) sˌɜːʳkəmstˈænʃl (s @@2 k @ m s t a1 n sh l)
circumstantially (a) sˌɜːʳkəmstˈænʃəliː (s @@2 k @ m s t a1 n sh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
状況証拠;情況証拠[じょうきょうしょうこ, joukyoushouko] (n) circumstantial evidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumstantial \Cir`cum*stan"tial\, n.
   Something incidental to the main subject, but of less
   importance; opposed to an essential; -- generally in the
   plural; as, the circumstantials of religion. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 circumstantial \cir`cum*stan"tial\ (s[~e]r`k[u^]m*st[a^]n"shal),
   a. [Cf. F. circonstanciel.]
   [1913 Webster]
   1. Consisting in, or pertaining to, circumstances or
    particular incidents.
    [1913 Webster]
 
       The usual character of human testimony is
       substantial truth under circumstantial variety.
                          --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. Incidental; relating to, but not essential.
    [1913 Webster]
 
       We must therefore distinguish between the essentials
       in religious worship . . . and what is merely
       circumstantial.            --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. Abounding with circumstances; detailing or exhibiting all
    the circumstances; minute; particular.
    [1913 Webster]
 
       Tedious and circumstantial recitals. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {Circumstantial evidence} (Law), evidence obtained from
    circumstances, which necessarily or usually attend facts
    of a particular nature, from which arises presumption.
    According to some authorities circumstantial is
    distinguished from positive evidence in that the latter is
    the testimony of eyewitnesses to a fact or the admission
    of a party; but the prevalent opinion now is that all such
    testimony is dependent on circumstances for its support.
    All testimony is more or less circumstantial. --Wharton.
 
   Syn: See {Minute}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumstantial
   adj 1: fully detailed and specific about particulars; "a
       circumstantial report about the debate"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top