ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atmosphere

AE1 T M AH0 S F IH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atmosphere-, *atmosphere*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atmosphere(n) ชั้นบรรยากาศ, Syn. layer of air, gaseous envelope
atmosphere(n) บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่
atmosphere(n) ภูมิอากาศ, See also: สภาวะอากาศ, Syn. climate
atmosphere(n) อากาศ, Syn. air
atmosphere(n) อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ, บรรยากาศรอบโลก, อากาศ, แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)

English-Thai: Nontri Dictionary
atmosphere(n) บรรยากาศ, อากาศ, ท่าทาง, อาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atmosphereบรรยากาศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmosphere of the mindบรรยากาศแห่งจิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atmosphereบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atmosphereบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Atmosphereบรรยากาศ, บรรยากาศภายนอก [การแพทย์]
atmosphereบรรยากาศ, 1.อากาศที่ห่อหุ้มโลก ประกอบด้วยออกซิเจน 1 ใน 5 ส่วน ไนโตรเจน 4 ใน 5 ส่วนนอกจากนั้นยังมีแก๊สอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนเล็กน้อย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอน ซีนอน เป็นต้น บรรยากาศมีอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 1, 500 กิโลเมตร ซึ่งจะมีความหนาแน่นของอากาศลดลง ตามลำดับ และมีอุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atmosphere, Lowerบรรยากาศชั้นต่ำๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'd like to test the atmosphere here.บรรยากาศที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
The atmosphere here is cautiously optimistic.ท้องฟ้าตอนนี้ปลอดโปร่งแล้ว Signs (2002)
The Earth's atmosphere will restabilize...บรรยากาศจะเข้าสู่สมดุลใหม่... The Day After Tomorrow (2004)
'The American deep space probe Omega 6 'unexpectedly re-entered Earth's atmosphere over England 'and broke apart over... ''ยานสำรวจอวกาศ โอเมก้า 6 ของอเมริกา กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนืออังกฤษโดยไม่คาดคิด และระเบิดออกเหนือ... Shaun of the Dead (2004)
The instant they show up, the academic atmosphere disappears.ชั้นไม่ชอบพวกเค้าเลย เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเค้าปรากฎตัว บรรยากาศของโรงเรียนก็หายไปซะหมด Episode #1.1 (2006)
We'll have a deejay, circus performers... fortune-tellers, atmosphere smoke and neon.เราจะมี ดีเจ, นักละครสัตว์ หมอดู มีควันและแสงไฟ Just My Luck (2006)
But we are filling up that thin shell of atmosphere with pollution.แต่เรากำลังเติมเต็มบรรยากาศบางๆนั้นด้วยมลพิษ An Inconvenient Truth (2006)
And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere.บางส่วนของการแผ่รังสีอินฟราเรดขาออกนี้ถูกกักไว้ โดยชั้นบรรยากาศนี้ และเก็บมันไว้ภายใน An Inconvenient Truth (2006)
But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there.แต่ปัญหาคือชั้นบรรยากาศบางๆนี้กำลังถูกทำให้หนาขึ้น ด้วยมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนทั้งหลายที่ถูกปล่อยขึ้นไป An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atmosphereAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
atmosphereAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
atmosphereAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
atmosphereChildren reflect the family atmosphere.
atmosphereEven the upper atmosphere is polluted.
atmosphereFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.
atmosphereI don't like the atmosphere of that school.
atmosphereI don't like the polluted atmosphere of big cities.
atmosphereI had a nagging feeling that the atmosphere resembled somebody and, now that you mention it, yes, you're right. Certainly ZZ TOP had this kind of feel.
atmosphereI like the atmosphere of this restaurant.
atmosphereI saw one, a mermaid, when I was a primary schooler. But it wasn't that sort of fairy-tale atmosphere of a story.
atmosphereI was immersed in the happy atmosphere of the place.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[ākāt] (n) EN: air ; atmosphere  FR: air [ m ] ; atmosphère [ f ]
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: air ; wind  FR: air [ m ] ; atmosphère [ f ]
บรรยากาศ[banyākāt] (n) EN: atmosphere ; air ; environment  FR: atmosphère [ f ] ; air [ m ] ; ambiance [ f ]
บรรยากาศของโลก[banyākāt khøng lōk] (n, exp) EN: Earth's Atmosphere  FR: atmosphère terrestre [ f ]
บรรยากาศสบาย ๆ[banyākāt sabāi-sabāi] (n, exp) EN: cosy atmosphere  FR: atmosphère décontractée [ f ]
ชั้นบรรยากาศ[chanbanyākāt] (n, exp) EN: atmosphere  FR: atmosphère [ f ]
ชั้นบรรยากาศของโลก[chanbanyākāt khøng lōk] (n, exp) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere  FR: atmosphère terrestre [ f ]
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[chanbanyākāt suanbon] (n, exp) FR: haute atmosphère [ f ]
ชั้นบรรยากาศส่วนล่าง[chanbanyākāt suanlāng] (n, exp) FR: basse atmosphère [ f ]
คายสู่อากาศ[khāi sū akāt] (v, exp) FR: rejeter dans l'air ; rejeter dans l'atmosphère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATMOSPHERE AE1 T M AH0 S F IH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atmosphere (n) ˈætməsfɪəʳr (a1 t m @ s f i@ r)
atmospheres (n) ˈætməsfɪəʳz (a1 t m @ s f i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood #2,974 [Add to Longdo]
大气[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] atmosphere #5,627 [Add to Longdo]
大气层[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, / ] atmosphere #26,838 [Add to Longdo]
大气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, ] atmosphere #48,749 [Add to Longdo]
大气圈[dà qì quān, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, / ] atmosphere #122,828 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atmosphäre { f } | Atmosphären { pl } | oxidierende Atmosphäre | reduzierende Atmosphäreatmosphere | atmospheres | oxidizing atmosphere | reducing atmosphere [Add to Longdo]
Gemütlichkeit { f }atmosphere of comfort, peace and acceptance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
空気[くうき, kuuki] (n) air; atmosphere; (P) #3,576 [Add to Longdo]
雰囲気[ふんいき(P);ふいんき(ik), fun'iki (P); fuinki (ik)] (n) atmosphere (e.g. musical); mood; ambience; ambiance; (P) #6,404 [Add to Longdo]
大気[たいき, taiki] (n) atmosphere; (P) #6,987 [Add to Longdo]
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P) #11,149 [Add to Longdo]
磁場[じば(P);じじょう, jiba (P); jijou] (n) (1) magnetic field; (2) ambience; atmosphere; focal point; (P) #16,144 [Add to Longdo]
和気[わき, waki] (n) harmonious atmosphere #18,117 [Add to Longdo]
大気圏[たいきけん, taikiken] (n) the atmosphere #18,503 [Add to Longdo]
ぎすぎす[gisugisu] (adv, n, vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
しずしず[shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atmosphere \At"mos*phere\, n. [Gr. ? vapor (akin to Skr.
   [=a]tman breath, soul, G. athem breath) + ? sphere: cf. F.
   atmosph[`e]re. See {Sphere}.]
   1. (Physics)
    (a) The whole mass of a["e]riform fluid surrounding the
      earth; -- applied also to the gaseous envelope of any
      celestial orb, or other body; as, the atmosphere of
      Mars.
    (b) Any gaseous envelope or medium.
      [1913 Webster]
 
         An atmosphere of cold oxygen.   --Miller.
      [1913 Webster]
 
   2. A supposed medium around various bodies; as, electrical
    atmosphere, a medium formerly supposed to surround
    electrical bodies. --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   3. The pressure or weight of the air at the sea level, on a
    unit of surface, or about 14.7 lbs. to the sq. inch.
    [1913 Webster]
 
       Hydrogen was liquefied under a pressure of 650
       atmospheres.             --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   4. Any surrounding or pervading influence or condition.
    [1913 Webster]
 
       The chillest of social atmospheres.  --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. The portion of air in any locality, or affected by a
    special physical or sanitary condition; as, the atmosphere
    of the room; a moist or noxious atmosphere.
    [1913 Webster] Atmospheric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atmosphere
   n 1: a particular environment or surrounding influence; "there
      was an atmosphere of excitement" [syn: {atmosphere},
      {ambiance}, {ambience}]
   2: a unit of pressure: the pressure that will support a column
     of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees centigrade
     [syn: {standard atmosphere}, {atmosphere}, {atm}, {standard
     pressure}]
   3: the mass of air surrounding the Earth; "there was great heat
     as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the
     air" [syn: {atmosphere}, {air}]
   4: the weather or climate at some place; "the atmosphere was
     thick with fog" [syn: {atmosphere}, {atmospheric state}]
   5: the envelope of gases surrounding any celestial body
   6: a distinctive but intangible quality surrounding a person or
     thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air";
     "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's
     headquarters"; "the place had an aura of romance" [syn:
     {air}, {aura}, {atmosphere}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top