ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

icon

AY1 K AA0 N   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -icon-, *icon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
icon[N] ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง, Syn. symbol
icon[N] รูปบูชา, See also: ภาพบูชา, Syn. image
icon[N] รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์, Syn. symbol
iconclast[N] ผู้ทำลายความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic,iconical adj., Syn. eikon,ikon,effigy
iconoclastn. ผู้ทำลายรูปบูชา,ผู้ทำลายภาพพจน์
catholiconn. ยาแก้สารพัดโรค
eireniconn. ข้อเสนอให้ปรองดองกัน
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
lexicon(เลค'ซะคอน,-เคิน) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม pl. lexica,lexicons
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน
rubicon(รู'บะคอน) n. ชื่อแม่น้ำในภาคเหนือของอิตาลี -Phr. (cross (pass) the Rubicon ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว)
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
silicon(ซิล'ละคอน) n. ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง,หมายถึง สารชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเหมือนทรายที่ใช้ทำแก้ว) ใช้ทำวงจรรวมหรือชิป (chip) ถือเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีมากตัวหนึ่ง นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันดู semiconductor ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
lexicon(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iconสัญรูป [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iconสัญรูป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iconรูปเคารพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
icon languageภาษาสัญรูป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iconoclasmลัทธิทำลายรูปเคารพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iconoclast artศิลปะไร้รูปเคารพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iconologyประติพิมพวิทยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iconสัญรูป [เทคโนโลยีการศึกษา]
iconสัญลักษณ์ภาพที่ใช้ในระบบวินโดว์ [คอมพิวเตอร์]
Icons (Computer graphics)สัญรูป (คอมพิวเตอร์กราฟิก) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iconicโดดเด่น, โด่งดัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I get the icon in cornflower blue?ปิดตู้เพลงซะ Fight Club (1999)
This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus.นี่คือรูปลักษณ์ดั้งเดิมแทนเพศชาย มันบ่งบอกลักษณะของรูปลึงค์ The Da Vinci Code (2006)
I have bled for this magazine, helped make it into the icon it is today, and that nasty, nepotistic son of a bitch gives my job to his...ฉันทุ่มสุดตัวเพือนิตยสารฉบับนี้ และก็ฉันอีก ที่ทำให้มันติดตลาดได้ขนาดนี้ แต่ไอแก่ตัณหากลับนั่นดันยกทุกอย่างให้กับ Pilot (2006)
No one ever thought an icon could last that long.ไม่เคยมีใครคาดคิดหรอก Nว่ามันจะอยู่รอดได้นานขนาดนั้น Gamer (2009)
I have a wealth of experience in image management, icon development, and Y2K Preparedness.ในเรื่องการจัดการภาพลักษณ์ การพัฒนาความเป็นไอคอน - และการรับมือกับวิกฤต Y2K - แบบนี้เงินคงดีนะ Football, Feminism and You (2009)
ENCOM CEO and video game icon Kevin Flynn has disappeared.CEO เอ็นคอมและเจ้าพ่อวีดีโอเกมส์ เคลวิน ฟลินน์หายตัวไป TRON: Legacy (2010)
I know who purchased the Santa Muerte icons and it wasn't our dead husband.ฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนซื้อรูปบูชา ซานต้า โมลเต้ และมันไม่ใช่สามีที่ตายของเรา Practically Perfect (2010)
Sorry about that. It's just nice for them to see a genuine icon like me.อันนี้ต้องขอโทษด้วย นานๆทีแฟนๆจะได้เจอผมตัวเป็นๆ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Ke$ha's been a cultural icon for weeks, and I really want to do her music justice.คีช่าเป็น ไอคอนของสัปดาห์นี้ และฉันต้องการ ให้มันออกมาดี Blame It on the Alcohol (2011)
I-I-I don't understand. How am I to become an icon of...ฉันไม่เข้าใจ ฉันเป็นสัญลักษณ์ของ Beauty and the Feast (2011)
Sad face. Special icon of a downward thumb."ไอค่อนนิ้วหัวแม่มือลง Pillows and Blankets (2012)
"You can buy special icons and packages at the app store.คุณสามารถซื้อไอค่อนพิเศษ และแพ็คเกจได้ที่ App Store Pillows and Blankets (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคอน[N] icon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮลิโคเนีย[n.] (hēlikhōnīa) EN: Heliconia   
ก้ามกุ้ง[n.] (kāmkung) EN: heliconia   
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
ใคร[pron.] (khrai) EN: anyone   FR: quelqu'un ; quiconque ; personne ; nul (litt.)
ใครก็ตาม[pr.] (khrai køtām) EN: whoever ; anybody ; anyone   FR: quiconque ; qui que ce soit
ครึ่งหลับครึ่งตื่น[adj.] (khreung lap khreung teūn) EN: semiconscious   FR: à demi-conscient
นกกระสาและนกตะกรุม[n. exp.] (nok krasā lae nok takrum) EN: Ciconiidae   
ปทานุกรม[n.] (pathānukrom) EN: dictionary ; lexicon ; glossary ; wordbook   FR: dictionnaire [m] ; lexique [m] ; glossaire [m]
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure   FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon   FR: idole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ICON AY1 K AA0 N
ICONS AY1 K AA2 N Z
ICONIC AY2 K AA1 N IH0 K
ICONOCLASM AY2 K AA1 N AH0 K L AE2 Z AH0 M
ICONOCLAST AY2 K AA1 N AH0 K L AE2 S T
ICONOGRAPHY AY2 K AH0 N AA1 G R AH0 F IY0
ICONOCLASTIC AY2 K AH0 N AH0 K L AE1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
icon (n) ˈaɪkɒn (ai1 k o n)
icons (n) ˈaɪkɒnz (ai1 k o n z)
iconoclast (n) ˈaɪkˈɒnəklæst (ai1 k o1 n @ k l a s t)
iconoclasts (n) ˈaɪkˈɒnəklæsts (ai1 k o1 n @ k l a s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张[zhang1] [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ikone {f} | Ikonen {pl}icon | icons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
アイコニックインタフェース[, aikonikkuintafe-su] (n) {comp} iconic interface [Add to Longdo]
アイコニックサイン[, aikonikkusain] (n) iconic signs [Add to Longdo]
アイコニックメモリ[, aikonikkumemori] (n) iconic memory [Add to Longdo]
アイコニファイ[, aikonifai] (n) iconify [Add to Longdo]
アイコノクラズム[, aikonokurazumu] (n) iconoclasm [Add to Longdo]
アイコノスコープ[, aikonosuko-pu] (n) iconoscope [Add to Longdo]
アイコン[, aikon] (n) {comp} icon; (P) [Add to Longdo]
アイコンエディタ[, aikon'edeita] (n) {comp} icon editor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイコン[あいこん, aikon] icon [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
シリコン[しりこん, shirikon] silicon [Add to Longdo]
シリコンウェハ[しりこん'うえは, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 icon \i"con\ ([imac]"k[o^]n), n. [Also spelled {ikon}.] [L., fr.
   Gr. e'ikw`n.]
   1. An image or representation; a portrait or pretended
    portrait.
    [1913 Webster]
 
       Netherlands whose names and icons are published.
                          --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gr. Ch.) A sacred picture representing the Virgin Mary,
    Christ, a saint, or a martyr, and having the same function
    as an image of such a person in the Latin Church. The term
    is used especially for a highly stylized and
    conventionalized representation of a holy person, rich in
    symbolism and used in devotional services in many of the
    eastern Orthodox churches, especially the Greek and
    Russian Orthodox Churches.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   3. a symbol, especially a symbol whose form suggests its
    meaning or the object it represents.
    [PJC]
 
   4. (Computers) a graphical symbol for a data object whose
    form suggests the nature or function of the object;
    especially, such a symbol as viewed on the computer
    screen.
 
   Note: In a graphical user interface, pointing to and clicking
      on an icon may cause any of several types of actions,
      such as opening a file or executing a program,
      depending on how the icon properties are defined.
      [PJC]
 
   5. any object of uncritical devotion.
    [PJC]
 
       The former congresswoman and Vice-Presidential
       candidate Geraldine Ferraro is still an icon to many
       party members.            --The New York
                          Times, April
                          16, 1998
    [PJC]
 
   6. an outstanding example of something which has come to
    represent the class of things to which it belongs; a
    paragon; used of persons as well as objects.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 icon
   n 1: (computer science) a graphic symbol (usually a simple
      picture) that denotes a program or a command or a data file
      or a concept in a graphical user interface
   2: a visual representation (of an object or scene or person or
     abstraction) produced on a surface; "they showed us the
     pictures of their wedding"; "a movie is a series of images
     projected so rapidly that the eye integrates them" [syn:
     {picture}, {image}, {icon}, {ikon}]
   3: a conventional religious painting in oil on a small wooden
     panel; venerated in the Eastern Church [syn: {icon}, {ikon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top