ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decibel

D EH1 S AH0 B EH2 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decibel-, *decibel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decibel[N] หน่วยวัดระดับความดังของเสียง (ย่อ dB) (ทางฟิสิกส์), See also: เดซิเบล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decibel(เดส'ซิเบิล) n. หน่วยวัดความเข้มหรือความดังของเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decibel (dB)เดซิเบล (ดีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decibelหน่วยของระดับเสียง
หน่วยของระดับเสียงโดยแสดงค่าเป็น 10 เท่าของพลังงานเสียงในรูปแบบของการคำนวณ โดยใช้ logarithmic ฐาน 10 เช่น 20 dB จะดังเป็น 100 (10*10) เท่าของ 0 dB [สิ่งแวดล้อม]
Decibelเดซิเบล,เสียงในระดับต่างๆ [การแพทย์]
decibelเดซิเบล, หน่วยของระดับความเข้มเสียงใช้สัญลักษณ์ dB (ดู sound intensity level ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can't make any noise above ten decibels.มาโฮน : พวกเราต้องไม่ทำเสียงดังเกินกว่า 10 เดซิเบล Quiet Riot (2008)
I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum.ฉันเชื่อว่าทั้งคู่คงวางแผน ทำกิจกรรมเสียงดังเอ็ดตะโร แต่ช่วยให้อยู่ในระดับ เดซิเบลต่ำสุดด้วย The Gothowitz Deviation (2009)
It will dampen the decibels and dislocate the sound source.มันจะลดเสียงและที่มาของเสียง The American (2010)
Remember, the spikes will also advance each time the decibel level in this room rises above a whisper, killing her even sooner.นีน่าจะอยู่หรือตาย บ๊อบบี้ คุณเป็นคนเลือก Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Only 73 decibels when fired.ดังแค่ 73 เดซิเบล Foe (2011)
Don't make any noise over 40 decibels.ห้ามทำเสียงดังเกินกว่า 40 เดซิเบล Episode #1.2 (2012)
If any noise goes over 40 decibels, then you'll really be out of here.ถ้านายทำเสียงดังเกิน 40 เดซิเบล นายได้ออกไปจริง ๆ แน่ Episode #1.2 (2012)
Why are you suddenly mentioning 40 decibels...ทันทีที่ 40 เดซิเบล นี่มันอะไรกัน? Episode #1.2 (2012)
But 40 decibels...แต่ 40 เดซิเบล.. Episode #1.2 (2012)
Okay... 40 decibels.ได้ 40 เดซิเบล Episode #1.2 (2012)
43... Decibels.43 เดซิเบล Episode #1.2 (2012)
I have to assume that you're reading that rag at that decibel for my benefit.ฉันคงต้องทึกทักว่าที่คุณอ่านหนังสือพิมพ์ ในระดับเดซิเบลนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของฉัน Collusion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DECIBEL    D EH1 S AH0 B EH2 L
DECIBELS    D EH1 S AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decibel    (n) dˈɛsɪbɛl (d e1 s i b e l)
decibels    (n) dˈɛsɪbɛlz (d e1 s i b e l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分贝[fēn bèi, ㄈㄣ ㄅㄟˋ, / ] decibel, #41,272 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dezibel {n}decibel (dB) [Add to Longdo]
Phonzahl {f}decibel level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デシベル[, deshiberu] (n) decibel; dB; (P) [Add to Longdo]
音圧レベル[おんあつレベル, on'atsu reberu] (n) sound pressure level (usu. measured in decibel); SPL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デシベル[でしべる, deshiberu] dB, decibel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decibel
   n 1: a logarithmic unit of sound intensity; 10 times the
      logarithm of the ratio of the sound intensity to some
      reference intensity [syn: {decibel}, {dB}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top