Search result for

audio

(101 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audio-, *audio*. Possible hiragana form: あうぢお
English-Thai: Longdo Dictionary
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
audio experienceโสตสัมผัส
audio visual experienceโสตสัมผัส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audio    [ADJ] ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio    [PRF] เกี่ยวกับการฟัง
audiotape    [N] แถบบันทึกเสียง
audiometer    [N] เครื่องตรวจการได้ยิน
audiovisual    [ADJ] เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio frequency (AF)ความถี่เสียง (เอเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio visual aidsโสตทัศนูปกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency distortionความเพี้ยนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency noiseสัญญาณรบกวนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency oscillatorเครื่องกำเนิดความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audiologistนักโสตสัมผัสวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiologyโสตสัมผัสวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]
Audio amplifiersเครื่องขยายเสียง [TU Subject Heading]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง
เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Audio Dosimeter Calibratorเครื่องปรับระดับเสียง [การแพทย์]
Audio Dosimeter Read Outเครื่องอ่านค่าเสียง [การแพทย์]
Audio equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียง [TU Subject Heading]
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-Visual Aidsโสตทัศนวัสดุ, อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา [การแพทย์]
Audio-visual educationโสตทัศนศึกษา [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audioWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
audio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ?เสียง?,"การได้ยิน",?การฟัง?
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
audio(adj) เกี่ยวกับเสียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องตรวจการได้ยิน    [N] audiometer, See also: sonometer, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตรวจวัดความชัดของการได้ยิน
โสตทัศนอุปกรณ์ [N] audiovisual aids, Syn. โสตทัศนูปกรณ์, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์สำหรับประกอบการบรรยายในช่วงบ่าย, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อุปกรณ์การสอนสำหรับฟังและดู
ร่องเสียง    [N] sound track, See also: audio track, Notes: (อังกฤษ)
คลื่นเสียง    [N] sound wave, See also: audio waves, Example: ีโปรแกรมวิเคราะห์เสียงนี้ สามารถขยายคลื่นเสียงได้หลายเท่า, Thai definition: เสียงดังสั่นสะเทือนในลักษณะเป็นคลื่น
โสตทัศนศึกษา [N] audiovisual education, Example: เขาพยายามเข้าไปมีบทบาท ในแผนกโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
คลื่นเสียง[n. exp.] (khleūn sīeng) EN: sound wave ; audio wave   FR: onde acoustique [f]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
โสต-[pref.] (sōt-) EN: audio- (pref.)   FR: audio- (préf.)
โสตทัศน-[pref. (adj.)] (sōtthatsana-) EN: audio-visual   FR: audiovisuel
โสตทัศนศึกษา[n.] (sōtthatsanaseuksā) EN: audio-visual education   
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana-upakøn) EN: audio-visual aids   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDIO    AA1 D IY0 OW2
AUDIOTEX    AO1 D IY0 OW0 T EH2 K S
AUDIOVOX    AO1 D IY0 OW0 V AA2 K S
AUDIOTAPE    AO1 D IY0 OW0 T EY2 P
AUDIOTAPES    AO1 D IY0 OW0 T EY2 P S
AUDIOPHILE    AO2 D IY1 OW0 F IY2 L
AUDIOPHILES    AO2 D IY1 OW0 F IY2 L Z
AUDIOTRONIC    AO2 D IY0 OW0 T R AA1 N IH0 K
AUDIOVISUAL    AO2 D IY0 OW0 V IH1 ZH UW0 AH0 L
AUDIOTRONICS    AO2 D IY0 OW0 T R AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audio    (n) (oo1 d i ou)
audio-    (j) - (oo2 d i@ u -)
audio-lingual    (j) - (oo2 d i@ u - l i1 ng g w @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörbuch {n}audio book [Add to Longdo]
Sprachausgabe {f}audio response [Add to Longdo]
Audioverstärker {m}audio amplifier [Add to Longdo]
Tonfrequenzbereich {m}audio range [Add to Longdo]
Sprachausgabeeinheit {f}audio reponse unit [Add to Longdo]
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Phonotypist {m}; Phonotypistin {f}audio typist [Add to Longdo]
Tontechnik {f} | Tontechniken {pl}audio engineering | audio engineerings [Add to Longdo]
Niederfrequenzumtastung {f} [techn.]audio frequency shift keying [Add to Longdo]
Rundfunkübertragung {f}; Hörfunksendung {f}audio transmission [Add to Longdo]
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record [Add to Longdo]
Tonfrequenz {f}; Niederfrequenz {f} (NF) | Tonfrequenzen {pl}audio frequency (AF) | audio frequencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
オーディオ[, o-deio] (n) audio; (P) [Add to Longdo]
オーディオアンプ[, o-deioanpu] (n) audio amp; audio amplifier [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
オーディオクリップ[, o-deiokurippu] (n) audio clip [Add to Longdo]
オーディオビジュアル[, o-deiobijuaru] (n) audio-visual [Add to Longdo]
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape) [Add to Longdo]
オーディオメーター[, o-deiome-ta-] (n) audiometer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
录音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] audio tape [Add to Longdo]
音像[yīn xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn [Add to Longdo]
音带[yīn dài, ㄉㄞˋ, / ] audio tape [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオ[おーでいお, o-deio] audio [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit [Add to Longdo]
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 audio \audio\ n.
   the part of a transmitted signal which conveys the sound of
   the event represented by the signal, such as that of a
   television program. "they always raise the audio for
   commercials"
 
   Syn: sound.
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 an audible acoustic wave frequency.
 
   Syn: audio frequency
     [WordNet 1.5]
 
   3. the sound elements of television.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audio
   n 1: the audible part of a transmitted signal; "they always
      raise the audio for commercials" [syn: {audio}, {sound}]
   2: an audible acoustic wave frequency [syn: {audio}, {audio
     frequency}]
   3: a recording of acoustic signals [syn: {sound recording},
     {audio recording}, {audio}]
   4: the sound elements of television

Are you satisfied with the result?

Go to Top