ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audio

AA1 D IY0 OW2   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audio-, *audio*
Possible hiragana form: あうぢお
English-Thai: Longdo Dictionary
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audio[ADJ] ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio[PRF] เกี่ยวกับการฟัง
audiotape[N] แถบบันทึกเสียง
audiometer[N] เครื่องตรวจการได้ยิน
audiovisual[ADJ] เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
audio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ?เสียง?,"การได้ยิน",?การฟัง?
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
audion(ออ'เดียน) n. หลอด 3 ขั้ว (ของวิทยุโทรทัศน์)
audiophile(ออ'ดีโอไฟล) n. ผู้ที่ชอบเสียงจากวิทยุ, โทรทัศน์, แผ่นเสียง ฯลฯ
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
audio(adj) เกี่ยวกับเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio frequency (AF)ความถี่เสียง (เอเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio visual aidsโสตทัศนูปกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency distortionความเพี้ยนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency noiseสัญญาณรบกวนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency oscillatorเครื่องกำเนิดความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audiologistนักโสตสัมผัสวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiologyโสตสัมผัสวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]
Audio amplifiersเครื่องขยายเสียง [TU Subject Heading]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง
เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Audio Dosimeter Calibratorเครื่องปรับระดับเสียง [การแพทย์]
Audio Dosimeter Read Outเครื่องอ่านค่าเสียง [การแพทย์]
Audio equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียง [TU Subject Heading]
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-Visual Aidsโสตทัศนวัสดุ, อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา [การแพทย์]
Audio-visual educationโสตทัศนศึกษา [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
audio experienceโสตสัมผัส
audio visual experienceโสตสัมผัส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She visited the British Council's audio fair in Moscow exactly a week ago.เธอไปเยี่ยมยุติธรรมเสียงบริติชเคานซิในมอสโกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา The Russia House (1990)
Audio fair?เสียงธรรม? The Russia House (1990)
Booting audio journal.เริ่มระบบบันทึก The Lawnmower Man (1992)
- We're on. - Audio contact only.- ติดต่อกันทางเสียงเท่านั้น The Bourne Supremacy (2004)
Based on random audio sweeps, I've projected that right now 80 percent of the public believe the terrorist is still alive.จากการสุ่มดักฟัง, ทำให้คาดการณ์ได้ว่า... ...80% ของคนทั่วไป เชื่อว่าผู้ก่อการร้ายยังไม่ตาย. V for Vendetta (2005)
I can put it through some audio filters.ฉันสามารถใช้โปรแกรมกรองเสียงได้ Compulsion (2005)
Ok, gorgeous,I've put this thing through every audio filter I've got.There's only one thing I can tell you for sure.โอเค สุดเริ่ด /Nฉันเอาข้อความนี้ใส่ลงใน โปรแกรมกรองเสียงทุกโปรแกรมที่ฉันมี/Nฉันบอกได้เพียงอย่างเดียวว่า Compulsion (2005)
Look. Here's the audio track from the tape.ฟังนะ นี่เป็นเสียงจากเทป English, Fitz or Percy (2005)
Audio transmitter.เครื่องส่งวิทยุ Firewall (2006)
Compensating for audio delay. Just a second.How can you change the angIe Deja Vu (2006)
Boost the audio for me.No, he was aIready dead from the ferry. We just changed how he died. Deja Vu (2006)
Audio boosted.We don't know that. Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audioWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องตรวจการได้ยิน[N] audiometer, See also: sonometer, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตรวจวัดความชัดของการได้ยิน
โสตทัศนอุปกรณ์[N] audiovisual aids, Syn. โสตทัศนูปกรณ์, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์สำหรับประกอบการบรรยายในช่วงบ่าย, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อุปกรณ์การสอนสำหรับฟังและดู
ร่องเสียง[N] sound track, See also: audio track, Notes: (อังกฤษ)
คลื่นเสียง[N] sound wave, See also: audio waves, Example: ีโปรแกรมวิเคราะห์เสียงนี้ สามารถขยายคลื่นเสียงได้หลายเท่า, Thai definition: เสียงดังสั่นสะเทือนในลักษณะเป็นคลื่น
โสตทัศนศึกษา[N] audiovisual education, Example: เขาพยายามเข้าไปมีบทบาท ในแผนกโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
คลื่นเสียง[n. exp.] (khleūn sīeng) EN: sound wave ; audio wave   FR: onde acoustique [f]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
โสต-[pref.] (sōt-) EN: audio- (pref.)   FR: audio- (préf.)
โสตทัศน-[pref. (adj.)] (sōtthatsana-) EN: audio-visual   FR: audiovisuel
โสตทัศนศึกษา[n.] (sōtthatsanaseuksā) EN: audio-visual education   
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana-upakøn) EN: audio-visual aids   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDIO AA1 D IY0 OW2
AUDIOTEX AO1 D IY0 OW0 T EH2 K S
AUDIOVOX AO1 D IY0 OW0 V AA2 K S
AUDIOTAPE AO1 D IY0 OW0 T EY2 P
AUDIOTAPES AO1 D IY0 OW0 T EY2 P S
AUDIOPHILE AO2 D IY1 OW0 F IY2 L
AUDIOPHILES AO2 D IY1 OW0 F IY2 L Z
AUDIOTRONIC AO2 D IY0 OW0 T R AA1 N IH0 K
AUDIOVISUAL AO2 D IY0 OW0 V IH1 ZH UW0 AH0 L
AUDIOTRONICS AO2 D IY0 OW0 T R AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audio (n) ˈɔːdɪou (oo1 d i ou)
audio- (j) ˌɔːdɪəʳu- (oo2 d i@ u -)
audio-lingual (j) ˌɔːdɪəʳu-lˈɪŋgwəl (oo2 d i@ u - l i1 ng g w @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音像[yīn xiàng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn, #11,719 [Add to Longdo]
录音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #30,666 [Add to Longdo]
音带[yīn dài, ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #95,750 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Audiokassette {f}cassette [Add to Longdo]
Audioverstärker {m}audio amplifier [Add to Longdo]
Hörbuch {n}audio book [Add to Longdo]
Niederfrequenzumtastung {f} [techn.]audio frequency shift keying [Add to Longdo]
Phonotypist {m}; Phonotypistin {f}audio typist [Add to Longdo]
Rundfunkübertragung {f}; Hörfunksendung {f}audio transmission [Add to Longdo]
Sprachausgabe {f}audio response [Add to Longdo]
Sprachausgabeeinheit {f}audio reponse unit [Add to Longdo]
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record [Add to Longdo]
Tonfrequenz {f}; Niederfrequenz {f} (NF) | Tonfrequenzen {pl}audio frequency (AF) | audio frequencies [Add to Longdo]
Tonfrequenzbereich {m}audio range [Add to Longdo]
Tontechnik {f} | Tontechniken {pl}audio engineering | audio engineerings [Add to Longdo]
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
オーディオ[, o-deio] (n) audio; (P) [Add to Longdo]
オーディオアンプ[, o-deioanpu] (n) audio amp; audio amplifier [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
オーディオクリップ[, o-deiokurippu] (n) audio clip [Add to Longdo]
オーディオビジュアル[, o-deiobijuaru] (n) audio-visual [Add to Longdo]
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape) [Add to Longdo]
オーディオメーター[, o-deiome-ta-] (n) audiometer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオ[おーでいお, o-deio] audio [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit [Add to Longdo]
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 audio \audio\ n.
   the part of a transmitted signal which conveys the sound of
   the event represented by the signal, such as that of a
   television program. "they always raise the audio for
   commercials"
 
   Syn: sound.
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 an audible acoustic wave frequency.
 
   Syn: audio frequency
     [WordNet 1.5]
 
   3. the sound elements of television.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audio
   n 1: the audible part of a transmitted signal; "they always
      raise the audio for commercials" [syn: {audio}, {sound}]
   2: an audible acoustic wave frequency [syn: {audio}, {audio
     frequency}]
   3: a recording of acoustic signals [syn: {sound recording},
     {audio recording}, {audio}]
   4: the sound elements of television

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top