Search result for

raffle

(39 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raffle-, *raffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raffle[N] การขายตั๋วจับฉลาก (โดยมีสิ่งของเป็นรางวัลมากกว่าเงิน), See also: การขายสินค้าด้วยการจับฉลาก, Syn. lottery
raffle[VT] ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, Syn. draw lots
raffle[N] ขยะมูลฝอย, See also: ของเสีย, Syn. trash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raffle(แรฟ'เฟิล) n. การขายสินค้าโดยการจับฉลาก,ขยะ,กาก,สิ่งที่ยุ่งเหยิง vt. ขายโดยการจับฉลาก

English-Thai: Nontri Dictionary
raffle(n) ขยะมูลฝอย,ของเสีย,กาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raffleสลากกินรวบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you wanna buy some raffle tickets?อยากซื้อฉลากการกุศลสักใบมั้ย A Walk to Remember (2002)
- I won it at a friend's raffle. - No shit.จับฉลากได้ เพื่อนมันเอารถมาออกเบอร์ 21 Grams (2003)
- Yes. A massage that I won at a charity raffle. - [Man] Shut up.ใช่ การนวดตัวที่ฉันได้บัตรมาจากลอตเตอรี่การกุศล หุบปาก! Just My Luck (2006)
THEY'RE LOOKING FOR ITEMS FOR THE RAFFLE.-พวกเค้ากะลังหาของรางวัลสำหรับการจับฉลาก If There's Anything I Can't Stand (2007)
IF WE WIN THAT RAFFLE, WE'RE KEEPING IT.ถ้าเราจับฉลากได้ เราก็เก็บมันไว้ได้ If There's Anything I Can't Stand (2007)
It's the raffle with a very special guest presenter.เป็นการจับฉลากรางวัลแด่แขก Hot Fuzz (2007)
And the first prize of today's raffle in aid of the roof appealต่อไปรางวัลที่หนึ่งในการจับสลากการกุศล เพื่อสร้างหลังคาใหม่ Mr. Bean's Holiday (2007)
Triples our raffle dollars.รางวัลการจับฉลากเพิ่มเป็นสามเท่า Giving Back (2008)
Me being raffled off like a disney cruise.ผมเหมือนถูกรางวัล ได้ล่องเรือสำราญอะไรอย่างงั้น A Few Good Men (2010)
The town's most eligible bachelors get raffled off for dates,คนที่เป็นหนุ่มโสดต้องไปร่วมงานเพื่อออกเดท A Few Good Men (2010)
Vampires? Organize bachelor raffles? Oh, trust me.แวมไพร์ หรือไง จัดงานเดทหนุ่มโสดเนี่ยนะ เชื่อเหอะ A Few Good Men (2010)
Tickets for the raffle are now on sale.ตั๋วสำหรับจับฉลากตอนนี้เปิดขายแล้วค่ะ A Few Good Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raffleIf you want to eat at Raffle's you must reserve weeks ahead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวย[N] lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
บัวผุด[N] Rafflesia kerrii Neijer, Syn. บัวตูม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพืชเบียนชนิด Rafflesia kerrii Neijer ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบเกาะเบียนรากไม้เถา ดอกตูมสีนวล ใช้ทำยาได้ เมื่อบานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดงประเหลือง กลิ่นเหม็น
บัวตูม[N] Rafflesia kerrii Neijer, Syn. บัวผุด, Example: เวลาที่ดอกของบัวตูมบานเต็มที่จะกว้างมากเหมือนกระทะใบย่อมๆ เลย, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อพืชเบียนชนิด Rafflesia kerrii Neijer ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบเกาะเบียนรากไม้เถา ดอกตูมสีนวล ใช้ทำยาได้ เมื่อบานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดงประเหลือง กลิ่นเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกบั้งรอกแดง[n. exp.] (nok bang-røk daēng) EN: Raffles's Malkoha   FR: Malcoha de Raffles [m] ; Malcoha de Duvaucel [m] ; Malcoha fauve [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAFFLE    R AE1 F AH0 L
RAFFLES    R AE1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raffle    (v) (r a1 f l)
raffled    (v) (r a1 f l d)
raffles    (v) (r a1 f l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ガラガラ抽選[ガラガラちゅうせん, garagara chuusen] (n) (See がらがら・1,抽選・ちゅうせん) tombola; raffle drum [Add to Longdo]
抽選(P);抽籤(oK);抽せん[ちゅうせん, chuusen] (n,vs) lottery; raffle; drawing (of lots); (P) [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] (n,vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P) [Add to Longdo]
当籤[とうせん, tousen] (n,vs) winning (in a lottery, raffle, etc.) [Add to Longdo]
籤運;くじ運[くじうん, kujiun] (n) luck in a lottery; luck in a raffle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\ (r[a^]f"f'l), n. [F. rafle; faire rafle to
   sweep stakes, fr. rafler to carry or sweep away, rafler tout
   to sweep stakes; of German origin; cf. G. raffeln to snatch
   up, to rake. See {Raff}, v.]
   1. A kind of lottery, in which several persons pay, in
    shares, the value of something put up as a stake, and then
    determine by chance (as by casting dice) which one of them
    shall become the sole possessor.
    [1913 Webster]
 
   2. A game of dice in which he who threw three alike won all
    the stakes. [Obs.] --Cotgrave.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\ (r[a^]f"f'l), n. [See {Raff}, n. & v., and
   {Raffle}.]
   Refuse; rubbish; raff.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\, v. i. [imp. & p. p. {Raffled} (r[a^]f"f'ld);
   p. pr. & vb. n. {Raffling} (r[a^]f"fl[i^]ng).]
   To engage in a raffle; as, to raffle for a watch.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\, v. t.
   To dispose of by means of a raffle; -- often followed by off;
   as, to raffle off a horse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raffle
   n 1: a lottery in which the prizes are goods rather than money
   v 1: dispose of in a lottery; "We raffled off a trip to the
      Bahamas" [syn: {raffle}, {raffle off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top