ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raffle

R AE1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raffle-, *raffle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raffle(n) การขายตั๋วจับฉลาก (โดยมีสิ่งของเป็นรางวัลมากกว่าเงิน), See also: การขายสินค้าด้วยการจับฉลาก, Syn. lottery
raffle(vt) ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, Syn. draw lots
raffle(n) ขยะมูลฝอย, See also: ของเสีย, Syn. trash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raffle(แรฟ'เฟิล) n. การขายสินค้าโดยการจับฉลาก, ขยะ, กาก, สิ่งที่ยุ่งเหยิง vt. ขายโดยการจับฉลาก

English-Thai: Nontri Dictionary
raffle(n) ขยะมูลฝอย, ของเสีย, กาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raffleสลากกินรวบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you wanna buy some raffle tickets?อยากซื้อฉลากการกุศลสักใบมั้ย A Walk to Remember (2002)
It's the raffle with a very special guest presenter.เป็นการจับฉลากรางวัลแด่แขก Hot Fuzz (2007)
And the first prize of today's raffle in aid of the roof appealต่อไปรางวัลที่หนึ่งในการจับสลากการกุศล เพื่อสร้างหลังคาใหม่ Mr. Bean's Holiday (2007)
Triples our raffle dollars.รางวัลการจับฉลากเพิ่มเป็นสามเท่า Giving Back (2008)
Tickets for the raffle are now on sale.ตั๋วสำหรับจับฉลากตอนนี้เปิดขายแล้วค่ะ A Few Good Men (2010)
Don't forget to buy your raffle tickets...อย่าลืมซื้อตั๋ว จับสลากด้วยนะค่ะ... Let No Man Put Asunder (2010)
Melissa: So, did you buy a raffle ticket yet?เธอซื้อตั๋วจับฉลากหรือยัง? There's No Place Like Homecoming (2010)
And don't forget to buy your raffle tickets for a chance to win a brand-new Toyota Corolla.อย่าลืมซื้อตั๋วจับฉลาก... เพื่อลุ้นรับรถโตโยต้า โคโรลล่า There's No Place Like Homecoming (2010)
A raffle ticket?ตั๋วจับสลากใช่มั้ย The Boost Job (2010)
Well, thanks to y'all, I can announce that we already filled every raffle slot for baked goods!ขอบคุณทุกคนค่ะ ฉันขอประกาศว่าเราเตรียม ขนมอบเป็นของจับสลาก ได้ครบหมดแล้ว The Help (2011)
The raffle is the grand finale to an evening-long festival of fun and folly....แรฟเฟิล (ของจับฉลาก) จะเป็นรางวัลใหญ่ ในยามเย็นอันแสนสำราญบันเทิงนี้ The Toast Derivation (2011)
Well, like a genius, I put my card in the Christmas raffle downstairs at the Tropics Bar, and I got lucky.ด้วยความอัจฉริยะ ฉันใส่นามบัตร เพื่อร่วมจับฉลากคริสต์มาส ข้างล่างที่ทรอปิกส์บาร์ แล้วก็โชคดี Alaheo Pau'ole (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raffleIf you want to eat at Raffle's you must reserve weeks ahead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวย(n) lottery, See also: raffle, draw, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, Example: บางคนเล่นพนันฟุตบอล เล่นหวย เล่นพระกัน เพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆ, Count Unit: ฉบับ, ใบ, Notes: (ปาก)
บัวผุด(n) Rafflesia kerrii Neijer, Syn. บัวตูม, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพืชเบียนชนิด Rafflesia kerrii Neijer ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบเกาะเบียนรากไม้เถา ดอกตูมสีนวล ใช้ทำยาได้ เมื่อบานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดงประเหลือง กลิ่นเหม็น
บัวตูม(n) Rafflesia kerrii Neijer, Syn. บัวผุด, Example: เวลาที่ดอกของบัวตูมบานเต็มที่จะกว้างมากเหมือนกระทะใบย่อมๆ เลย, Count Unit: ดอก, Thai Definition: ชื่อพืชเบียนชนิด Rafflesia kerrii Neijer ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบเกาะเบียนรากไม้เถา ดอกตูมสีนวล ใช้ทำยาได้ เมื่อบานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดงประเหลือง กลิ่นเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกบั้งรอกแดง[nok bang-røk daēng] (n, exp) EN: Raffles's Malkoha  FR: Malcoha de Raffles [ m ] ; Malcoha de Duvaucel [ m ] ; Malcoha fauve [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RAFFLE R AE1 F AH0 L
RAFFLES R AE1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raffle (v) rˈæfl (r a1 f l)
raffled (v) rˈæfld (r a1 f l d)
raffles (v) rˈæflz (r a1 f l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミチョウチョウウオ[amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ガラガラ抽選[ガラガラちゅうせん, garagara chuusen] (n) (See がらがら・1, 抽選・ちゅうせん) tombola; raffle drum [Add to Longdo]
抽選(P);抽籤(oK);抽せん[ちゅうせん, chuusen] (n, vs) lottery; raffle; drawing (of lots); (P) [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] (n, vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P) [Add to Longdo]
当籤[とうせん, tousen] (n, vs) winning (in a lottery, raffle, etc.) [Add to Longdo]
籤運;くじ運[くじうん, kujiun] (n) luck in a lottery; luck in a raffle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\ (r[a^]f"f'l), n. [F. rafle; faire rafle to
   sweep stakes, fr. rafler to carry or sweep away, rafler tout
   to sweep stakes; of German origin; cf. G. raffeln to snatch
   up, to rake. See {Raff}, v.]
   1. A kind of lottery, in which several persons pay, in
    shares, the value of something put up as a stake, and then
    determine by chance (as by casting dice) which one of them
    shall become the sole possessor.
    [1913 Webster]
 
   2. A game of dice in which he who threw three alike won all
    the stakes. [Obs.] --Cotgrave.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\ (r[a^]f"f'l), n. [See {Raff}, n. & v., and
   {Raffle}.]
   Refuse; rubbish; raff.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\, v. i. [imp. & p. p. {Raffled} (r[a^]f"f'ld);
   p. pr. & vb. n. {Raffling} (r[a^]f"fl[i^]ng).]
   To engage in a raffle; as, to raffle for a watch.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raffle \Raf"fle\, v. t.
   To dispose of by means of a raffle; -- often followed by off;
   as, to raffle off a horse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raffle
   n 1: a lottery in which the prizes are goods rather than money
   v 1: dispose of in a lottery; "We raffled off a trip to the
      Bahamas" [syn: {raffle}, {raffle off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top