tie แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


180 ผลลัพธ์ สำหรับ tie
ภาษา
/T AY1/
หรือค้นหา: -tie-, *tie*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tierreich { n }(adv) animal kingdom

Longdo Approved EN-TH
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, See also: dental caries
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tie(vt) ผูกให้แน่น, See also: มัด, ล่าม, ผูกเป็นเงื่อน, Syn. bind, fasten, knot
tie(vt) ผูกเป็นปม
tie(vt) จำกัด, See also: วางเงื่อนไข
tie(vi) ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน, See also: เสมอกัน
tie(n) เนคไท, Syn. necktie
tie(n) เชือก, See also: สาย, ด้าย, สิ่งที่ใช้ผูก, Syn. fastener, string
tie(n) การได้แต้มหรือคะแนนเสมอกัน, See also: การเสมอกัน, การได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน
tie(n) สิ่งที่จำกัดขอบเขตไว้, See also: สิ่งที่เป็นเงื่อนไข
tie(adj) ที่มีคะแนนเท่ากัน
tier(n) ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมา

Hope Dictionary
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก, มัด, ต่อ, รัด, โยง, จำกัด, ทำคะแนนเท่ากัน, ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก, มัด, ต่อ, รัด, โยง, ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง, จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก
tie-in(ไท'อิน) adj. เกี่ยวกับการซื้อขายของร่วมที่ควบกัน, ควบกัน, ไปด้วยกัน n. สิ่งที่ไปด้วยกัน, สิ่งควบ, ส่วนควบ, การเชื่อมต่อกัน, ความสัมพันธ์, พันธะ., Syn. connection
tie-up(ไท'อัพ) n. การหยุดชั่วคราว, การไม่ตกลงกัน, การพัวพัน, การเกี่ยวข้อง, ที่จอดเรือ
tieclasp(ไท'คลาสพฺ) n. ที่หนีบเน็คไท (ให้ติดกับเสื้อ), Syn. ornamental clasp
tiepin(ไท'พิน) n. เข็มกลัดเน็คไท, Syn. scarfpin
tier(ไท'เออะ) n. แถวที่นั่ง, แถว, ชั้น, ระดับ, แนว, หลั่นผู้ผูก (มัด, ต่อ, รัด, โยง) , สิ่งที่ผูก (มัด, ต่อ, รัด, โยง) , ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น, ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น, ระดับ...), Syn. row
antiemetic(แอนทีอิเมท' ทิค) n. ยาแก้อาเจียน
antiepiliptic(แอนทิเอพพิเลพ' ทิค) n. ยาต้านอาการชักโรคลมบ้าหมู
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ

Nontri Dictionary
tie(n) ความเกี่ยวดอง, ความเสมอกัน, พันธะ, ผ้าผูกคอ, เชือกผูกรองเท้า
tie(vi) เสมอกัน, ได้แต้มเท่ากัน, ทำคะแนนเท่ากัน
tie(vt) ผูก, โยง, มัด, วางเงื่อนไข, จำกัด
tier(n) ขั้น, หลั่น, แนว, ชั้น, แถว, ระดับ
courtier(n) มหาดเล็ก, คนประจบสอพลอ
eightieth(adj) ที่แปดสิบ
eightieth(n 1 ใน) 80, ส่วนที่แปดสิบ, สมาชิกลำดับที่แปดสิบ
fortieth(adj) ที่สี่สิบ
fortieth(n 1 ใน) 40, อันดับที่สี่สิบ
frontier(n) พรมแดน, ชายแดน, เขตแดน, ขอบเขต

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tieคะแนนเสียงเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tie rod; track rodคันส่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tied cottageที่พักคนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tied loanเงินกู้ที่มีข้อผูกมัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tied productสินค้าขายพ่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Tie-dyeingการมัดย้อม [TU Subject Heading]
Tie-ins (Marketing)การพ่วงขาย (การตลาด) [TU Subject Heading]
Tied Loanเงินกู้ที่มีเงื่อนไข, Example: เงินกู้ที่ประเทศหนึ่งให้แก่อีกประเทศหนึ่ง หรือองค์กรหนึ่งให้กับอีกองค์กรหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า เงินที่ให้กู้นี้จะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการส่วนหนึ่ง จากต่างประเทศหรือองค์กรผู้ให้กู้กำหนด เงินกู้ที่เป็นเงินช่วยเหลือ ระหว่างประเทศมักจะมีเงื่อนไข ให้ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์หรือบริการที่ใช้ในโครงการช่วยเหลือนั้นๆ จากประเทศผู้ให้กู้เป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-No, tie it tight. -Don't let go. ไม่ผูกมันแน่น อย่าปล่อยให้ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hold him tight. -I'll tie it. ถือเขาแน่น ฉันจะผูกมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Tie it good and tight now. ผูกมันที่ดีและแน่นในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Have you anything I could tie him with? คุณมีอะไรให้ฉันใช้ล่ามมันได้มั้ยคะ Rebecca (1940)
I got something for your mother and for Sonny and a tie for Freddy, and Tom Hagen got the Reynolds pen. ผมได้รับบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณแม่และซันนี่ และผูกเน็คไทเฟร็ดดี้และทอมฮามีปากกานาดส์ The Godfather (1972)
Just tie me a sheepshank. ผูกเงื่อนร่นเชือกให้หน่อย Jaws (1975)
Hurry it up now, tie it on. เร็วเข้า ผูกให้เเน่น Jaws (1975)
Tie it on! ผูกเอาไว้! Jaws (1975)
Now then, tie them to the stern cleats. ทีนี่ก็ผูกมันไว้กับพุกข้างเรือ Jaws (1975)
Tie him off! ผูกมันไว้! Jaws (1975)
Norris, you and Childs shoot 'em up with morphine. Tie 'em down and watch 'em. ผมต้องซ่อนเทปนี้ เมื่อทุกๆ อย่างจบสิ้น The Thing (1982)
Windows, you and Palmer tie everybody down real tight. - He ain't tyin' me up. - Then I'll have to kill you, Childs. The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tieA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
tieA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
tieApart from the cost, the color of the tie doesn't suit me.
tieBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
tieBeing a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.
tieBill was single until he tied the knot last week.
tieCould you tie it with a ribbon?
tieDo I need a tie?
tieDon't you think this paisley tie would look good on you?
tieDo they always keep the dog tied to the gate?
tieEverybody is supposed to wear a tie at the party.
tieEvery boy is supposed to wear a tie at the party.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สายสัมพันธ์(n) relation, See also: tie, bond, link, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์, Example: ลูกเป็นตัวกลางที่จะประสานสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
รัดตัว(v) tied up, Ant. คลายตัว, Example: การใส่ยาที่แผลสดจะช่วยให้แผลรัดตัวเร็วขึ้น, Thai Definition: ทำให้กระชับตัวจนตึงหรือคับ
ล่าม(v) tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai Definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
โยง(v) tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai Definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
ผูกจิต(v) have one's heart, See also: tie with affection, form ties of affection, Syn. ผูกใจ, Example: เราได้แต่ผูกจิตในรักเฝ้าคะนึงหานางอยู่ทุกเวลา, Thai Definition: เอาใจใส่ผูกพันด้วยความรักหรือปรารถนาดี
เก็บเล่ม(v) bind, See also: tie, fasten, Example: ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น, Thai Definition: รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์)
เคียน(v) tie up, See also: bind, tie down, truss, Syn. พัน, คาด, ผูก, Ant. แก้, แกะ, Example: กำนันเคียนผ้าขาวม้าผืนใหม่
มัด(v) bind, See also: tie, fasten, wrap, Syn. ผูก, Example: ลูกน้องมัดหญ้าคาเป็นท่อนๆ แล้วยัดเข้าไปในยาง, Thai Definition: ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่นด้วยเชือก เป็นต้น
ผนึก(v) bind, See also: tie, ally, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, Example: ชาวบ้านผนึกกำลังต่อสู้กับข้าศึก, Thai Definition: รวมกันให้เป็นปึกแผ่น
แนม(v) attach, See also: tie, fit, Syn. แนบ, แกม, Example: วันไหนมีแกงขี้เหล็กจะต้องมีปลาสลิดแห้งแนมมาด้วยบนโต๊ะอาหาร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient, )  FR: QI (quotient intellectuel) [ m ]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [ f ] ; aversion [ f ]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [ f ] ; frontière [ f ] ; territoire [ m ] ; espace [ m ]
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [ m ] ; excuse [ f ] ; amnistie [ f ]
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre

CMU Pronouncing Dictionary
tie
tied
tien
tier
ties
tieu
tiede
tiedt
tiegs
tiein

Oxford Advanced Learners Dictionary
tie
tied
tier
ties
tiers
tie-on
tie-up
tie-ups
Tientsin

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[tiē, ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance #1,684 [Add to Longdo]
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, / ] iron Fe, transition metal, atomic number 26 #1,866 [Add to Longdo]
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ,   /  ] railroad; railway #1,969 [Add to Longdo]
[zā, ㄗㄚ, / ] tie with string or ribbon; bind with rope or cord; to stop #3,690 [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] fit snugly #5,794 [Add to Longdo]
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, ] invitation card; notice #5,794 [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] rubbing from incised inscription #5,794 [Add to Longdo]
贴近[tiē jìn, ㄊㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] to press close to; to snuggle close; intimate #9,109 [Add to Longdo]
贴心[tiē xīn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄣ,   /  ] intimate; close #10,053 [Add to Longdo]
铁矿石[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ,    /   ] iron ore #11,889 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Tier[เทียร์] (n) |das, pl. Tiere| สัตว์
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
Stiefel(n) |der, pl. Stiefel| รองเท้าบูท
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: opposieren, Syn. reklamieren

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tiefbauTiefbau ist das Fachgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an oder unter der Erdoberfläche bzw. unter der Ebene von Verkehrswegen liegen. Tiefbau เป็นสาขาจำเพาะของของการก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่อยู่ใต้ดิน หรืออยู่ใต้ระดับของ ผิวการจราจร
Tiegel { m }เบ้าหลอม

DING DE-EN Dictionary
Tiefstand { m }low level [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }tie | ties [Add to Longdo]
Querverbindung { f }tie trunk [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
tiefe Schlucht { f }kloof [Add to Longdo]
tiefer Schnitt; tiefer Riss; klaffende Wundegash [Add to Longdo]
Tierfreund { m }; Tierfreundin { f }animal lover; animallover [Add to Longdo]
Tiergehege { n }vivarium [Add to Longdo]
Tiefangriff { m }low level attack [Add to Longdo]
Tiefatmung { f } | Tiefatmungen { pl }deep breathing | deep breathings [Add to Longdo]
Tiefbau { m }civil engineering [Add to Longdo]
Tiefblick { m }keen insight [Add to Longdo]
Tiefdruck { m }intaglio [Add to Longdo]
Tiefdruck { m }low pressure [Add to Longdo]
Tiefdruck { m }; Tiefdruckgebiet { n }depression [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
Tien!(phrase) นี่แน่ะ!
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
matière première(n) |f| วัตถุดิบ
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ

EDICT JP-EN Dictionary
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) #376 [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] (n) (1) engine; (2) agency; organisation; organization; institution; organ; body; (3) system; facility; facilities; (P) #400 [Add to Longdo]
当該[とうがい, tougai] (adj-no, n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation #643 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) { Buddh } carya (austerities); (3) { Buddh } samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) #873 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) #1,152 [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] (n) business; affairs; duties; work; procedure; task; action; function; (P) #1,419 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n, adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n, adj-no) (7) trivialities; (P) #1,446 [Add to Longdo]
タイ[tai] (n) tie; (P) #1,511 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
[しょう, shou] quotient [Add to Longdo]
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities [Add to Longdo]
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
低迷[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] Tiere_und_Pflanzen [Add to Longdo]
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Tierpark, Zoo [Add to Longdo]
奥行き[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
幽谷[ゆうこく, yuukoku] tiefe_Bergschlucht, enges_Tal [Add to Longdo]
感慨[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] tiefe_Ruehrung, Begeisterung [Add to Longdo]
感銘[かんめい, kanmei] tiefer_Eindruck [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0431 seconds, cache age: 0.253 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม