Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ bond แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


137 ผลลัพธ์ สำหรับ bond  B AA1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -bond-, *bond*, bon

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bond(vt) ผูกมัด
bond(n) ข้อผูกมัด, See also: พันธนาการ, Syn. obligation
bonds(n) ตั๋วเงินคลัง, See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
bonded(adj) ประกันไว้, See also: ประกัน
bondage(n) ความเป็นทาส, Syn. enslavement
bonding(n) การเชื่อม
bondman(n) ทาส, See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้, Syn. slave, Ant. bondwoman
bondwoman(n) ทาส, See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง, Syn. slave, Ant. bondman

Hope Dictionary
bond(บอนดฺ) { bonded, bonding, bonds } n. ข้อผูกมัด, ข้อตกลงในสัญญา, สิ่งผูกมัด, พันธนาการ, สลัก, ตรวน, โซ่, การคุมขัง, การติดคุก, พันธบัตร, ใบกู้ยืม, ใบหุ้นกู้, พันธุกรรม, พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi., vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน, เชื่อมติด, ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bond servantn. ทาส, คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
bond serviceการเป็นทาส
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส, ภาวะที่เป็นทาส, การผูกมัด, Syn. servitude, Ant. freedom
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
bondingn. การผนึก, การเชื่อม, การบัดกรี, การเชื่อมกำบัง
bondmaid(บอนดฺ'เมด) n. ทาสหญิง
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
bondpapern. กระดาษทนอย่างดี

Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด, ข้อผูกมัด, ข้อตกลง, พันธะ, พันธนาการ, พันธบัตร
bond(vt) ผูกมัด, ผูกพัน, เชื่อมติด
bondage(n) ความเป็นทาส, การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
bonding(n) การเชื่อม, การบัดกรี, การผนึก
bondmaid(n) ทาสหญิง, ทาสี
bondman(n) ทาสชาย, ทาสา
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับรอง, ทาส
vagabond(adj) ซน, ขี้ขโมย, พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด
vagabond(n) หัวขโมย, คนพเนจร, คนร่อนเร่, คนจรจัด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร๒. ทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bond๑. การค้ำประกัน๒. กรมธรรม์ค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond weldงานเชื่อมสายโยง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bond with securityประกันทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondageพันธนาการ, การติดข้อง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bondพันธบัตร, Example: ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bondหุ้น [การบัญชี]
Bondพันธะ, ความสัมพันธ์, แขน [การแพทย์]
bondพันธะ, ดู  chemical bond [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond discountส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ [การบัญชี]
bond dissociationการสลายพันธะ, การใช้พลังงานเพื่อสลายแรงที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond Distanceความยาวของบอนด์ [การแพทย์]
Bond Electronic Exchangeตลาดตราสารหนี้, Example: จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 โดยให้บริการผ่านระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย และแหล่งข้อมูลอ้างอิง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด [ตลาดทุน]
bond energyพลังงานพันธะ, พลังงานที่ใช้สลายพันธะซึ่งยึดเหนี่ยวอะตอมคู่หนึ่งในโมเลกุลไว้ด้วยกัน เมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในสถานะแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond Energy, Averageพลังงานพันธะเฉลี่ย [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
bond(n) ตราสารหนี้
BONDBONEBonding Graft Material
bonding section(n, vt) ในส่วนการเชื่อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Westley and I are joined by the bonds of love. เวสต์ลีย์และข้าผูกพันกันด้วยพันธะแห่งรัก The Princess Bride (1987)
Maybe he buys his bonds back from us... for 60% of their value. เขาชอบพนัน อาจซื้อพันธบัตรคืนจากเรา Heat (1995)
My way, you get 100% from the insurance company... take the bonds back from us... at 60 cents on the dollar and make yourself another 40%. วิธีผม คุณเคลมประกันได้ 100% ซื้อพันธบัตรคืนจากเรา 60 เซนต์ต่อเหรียญ Heat (1995)
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane. เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
"we must not break our bonds of affection. "เราจะต้องไม่เลิกล้ม/ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน American History X (1998)
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T. ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย American Beauty (1999)
On you who travel with him, no oath nor bond is laid to go further than you will. การเดินทางนี้ ไม่มีการบังคับ ไม่มีพันธะ แต่เป็นความต้องการของพวกเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Because I promised her I'd keep it a secret... and I can't break the bonds of sisterhood. เพราะฉันสัญญาว่าจะรักษาความลับ และฉันก็ทำลายสายสัมพันธ์พี่น้องไม่ได้ด้วย Legally Blonde (2001)
We can eat the food and bond a bit. เราสามารถกินอาหารและผูกพันบิต Showtime (2002)
Bond with yourself, I got work to do. บอนด์กับตัวเองผมได้งานที่ต้องทำ Showtime (2002)
For God's sake, Ringo Starr married a Bond girl. ริงโก้สตาร์ก็แต่งงานกับสาวบอนด์ Love Actually (2003)
Now let's go bond with daddy. พวกเราเดินหน้า ไปเชื่อมสัมพันธ์กับพ่อเธอให้ได้. Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bondA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
bondAt last James Bond made it as an actor.
bondBonds were issued to finance a war.
bondCurrency and bond markets are relatively calm.
bondGiven a high level of bond issues, the cost to service them will increase.
bondHe asked me to renew the bond.
bondHe is in bonds.
bondHe liberated the people from bondage.
bondI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
bondI guess she's into bondage and domination. [ XXX ]
bondJames Bond was always depicted as a high roller in his movies.
bondJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เยื่อใย(n) relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai Definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
ข้าทาส(n) slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง
พันธนาการ(n) bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
พันธบัตร(n) bond, Example: เมื่อถึงวันเกิดของลูกทุก ๆ ปี เขาจะต้องซื้อพันธบัตรให้เป็นของขวัญ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือนิติบุคคล แสดงการเป็นหนี้ระยะยาวที่กู้จากบุคคลทั่วไป
อุปพันธ์(n) attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระดาษซับ(n) bond, See also: blotting paper, bond paper, Example: การใช้กระดาษซับจะช่วยลดความมันของอาหารได้, Count Unit: แผ่น
เทปูน(v) cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน
สายใย(n) relationship, See also: bond, Syn. สายสัมพันธ์, Example: มาช่วยกันเชื่อมสายใยในครอบครัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด, Thai Definition: ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลเป็นต้น
ความเป็นทาส(n) servility, See also: bondage, slavery, servitude, Ant. ความเป็นไท, ความเป็นเอกราช, Example: ผู้เป็นทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังอาลัยอาวรณ์ต่อความเป็นทาสมากกว่าที่จะเป็นอิสระหรือเป็นไท

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
ใบกู้เงิน[bai kū ngoen] (n, exp) EN: bond debenture
ชุก[chuk] (adj) EN: abundant ; plentiful ; ample  FR: abondant ; copieux
ชุม[chum] (v) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample  FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาวโจร[dāo jōn] (n, exp) FR: étoile vagabonde [ f ] ; étoile errante [ f ]
ดาษดื่น[dātdeūn] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; répandu
ดาษดา[dātsadā] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; luxuriant
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กร่อนเร่[dek rǿnrē] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child  FR: jeune clochard [ m ]
เด้ง[deng] (v) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound  FR: rebondir

CMU Pronouncing Dictionary
BOND B AA1 N D
BONDT B AA1 N T
BONDS B AA1 N D Z
BONDI B AA1 N D IY0
BONDE B AA1 N D
BONDY B AA1 N D IY0
BONDAR B AH0 N D AA1 R
BONDED B AA1 N D IH0 D
BONDRA B AA1 N D R AH0
BOND'S B AA1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
bond (v) bˈɒnd (b o1 n d)
bond- (j) bɒnd- (b o n d -)
bonds (v) bˈɒndz (b o1 n d z)
bonded (v) bˈɒndɪd (b o1 n d i d)
bondage (n) bˈɒndɪʤ (b o1 n d i jh)
bonding (v) bˈɒndɪŋ (b o1 n d i ng)
bond-holder (n) bˈɒnd-houldər (b o1 n d - h ou l d @ r)
bond-holders (n) bˈɒnd-houldəz (b o1 n d - h ou l d @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond, #4,848 [Add to Longdo]
邦德[Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ, ] Bond (name), #50,824 [Add to Longdo]
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, ] Bondi (name); band-aid (loan), #75,113 [Add to Longdo]
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ, / ] bondage, #110,454 [Add to Longdo]
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, / ] bond; ties (of friendship etc) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Anleihemarkt { m }; Obligationenmarkt { m }bond market [Add to Longdo]
Anteileemission { f } | Anteile { pl }bond issue | lots [Add to Longdo]
Bindeton { m }bond clay [Add to Longdo]
Bonder { m } (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder [Add to Longdo]
Bondkopf { m }bond head [Add to Longdo]
Bondkraft { f }bond force [Add to Longdo]
Bondparameter { pl }bonding parameters [Add to Longdo]
Einbindelänge { f }bond length; grip length [Add to Longdo]
Rentenindex { m }bond index [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
イオン結合[イオンけつごう, ion ketsugou] (n) ionic bond [Add to Longdo]
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
カーボンデーティング[ka-bonde-teingu] (n) carbon dating [Add to Longdo]
キャットボンド[kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond [Add to Longdo]
ジャンクボンド[jankubondo] (n) junk bond [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1113 seconds, cache age: 23.394 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม