Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ untie แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


48 ผลลัพธ์ สำหรับ untie  AH0 N T AY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -untie-, *untie*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
untie(vt) แก้มัด, Syn. loosen, unfasten, Ant. fasten
untie(vi) แก้มัด, Syn. unfasten, Ant. tie

Hope Dictionary
untie(อันไท') vt., vi. แก้มัด, แก้ออก, ทำให้หลุด, ปล่อย, คลาย, ทำให้อิสระ., Syn. unfasten
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ

Nontri Dictionary
untie(vt) แก้ออก, คลาย, ปล่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cornelius. Untie me. คอร์นีเลียส แก้มัดฉันที Beneath the Planet of the Apes (1970)
Untie this. He'll pull out the transom. เเก้เชือกออก มันจะดึงท้ายเรือหลุด Jaws (1975)
He's not breathin' ! Go untie the doc. I might just have to put an end to you on general principles, Nauls. The Thing (1982)
I just want to untie you. All right? จะแก้มัดให้ Casualties of War (1989)
- Untie me. - แก้มัดผม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm going to untie you now. ผมจะแก้มัดให้นะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Yeah, that's me. Sanji. Come on and untie me! และเงาของเขาก็ถูกถ่ายไปร่างของมาริโอที่เป็นศพ One Piece: Wan pîsu (1999)
Could you untie your hair, please? เธอลองปล่อยผมให้ดูหน่อยสิ Failan (2001)
You gonna untie me? แก้มัดให้หน่อยได้ไหม? National Treasure (2004)
The day that boy will untie my belt. อยู่บ้านที่สุขสบาย Shimokita Glory Days (2006)
What are you standing there for? Untie him. มัวยืนทำอะไรอยู่ Episode #1.42 (2006)
Untie them. แก้มัดเขา Firewall (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untieThe shoelace came untied.
untieThe thongs of whose sandals I am not worthy to untie.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปลด(v) untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า
แก้(v) untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai Definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[kaē hø] (v, exp) EN: untie a package ; unpack a package  FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
เงินกู้โดยไม่มีเงื่อนไข[ngoenkū dōi mai mī ngeūoenkhai] (n, exp) EN: untied loan
ปลด[plot] (v) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind

CMU Pronouncing Dictionary
UNTIE AH0 N T AY1
UNTIED AH0 N T AY1 D
UNTIEDT AO1 N T IY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary
untie (v) ˈʌntˈaɪ (uh1 n t ai1)
untied (v) ˈʌntˈaɪd (uh1 n t ai1 d)
unties (v) ˈʌntˈaɪz (uh1 n t ai1 z)

DING DE-EN Dictionary
Untiefe { f } | Untiefen { pl }shoal | shoals [Add to Longdo]
Untier { n }monster; beast [Add to Longdo]
Untier { n }yahoo [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アンタイドローン[antaidoro-n] (n) untied loan [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k, vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k, vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) to come untied; to come apart; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s, vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1, vi) to come untied; to come apart [Add to Longdo]
空解け[そらどけ, soradoke] (n) coming untied [Add to Longdo]
郡県[ぐんけん, gunken] (n) counties and prefectures [Add to Longdo]
郡部[ぐんぶ, gunbu] (n) rural districts; counties; (P) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
[せ, se] Untiefe, Stromschnelle [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2078 seconds, cache age: 59.958 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม