Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ simply แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
51 ผลลัพธ์ สำหรับ simply  S IH1 M P L IY0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -simply-, *simply*, simp

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
simply[ADV] อย่างง่ายๆ, See also: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา, Syn. plainly, naturally, Ant. unnaturally
simply[ADV] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง, Syn. clearly, sincerely, unpretentiously, Ant. ostentatiously
simply[ADV] เพียงแค่นั้น, See also: เพียงแค่, เพียง, เท่านั้น, Syn. just, merely, only
simply[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. really, totally, completely
Hope Dictionary
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า
Nontri Dictionary
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply ordered setเซตอันดับเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply periodic functionฟังก์ชันคาบเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
I'm simply crazy about this palace. ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้ The Great Dictator (1940)
They say he simply adored her. ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก Rebecca (1940)
You weren't really. You simply wanted to be alone and... ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง-- Rebecca (1940)
They say he simply adored her. ได้ยินมาว่าเขารักหล่อนมาก Rebecca (1940)
- I simply can't believe it. - ไม่อยากจะเชื่อเลย Rebecca (1940)
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone. น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย Rebecca (1940)
I simply can't believe it. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย Rebecca (1940)
She simply adored Rebecca. หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา Rebecca (1940)
I've been simply breathless to pick up all the news. ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน Rebecca (1940)
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body. ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง Rebecca (1940)
- I'm simply asking questions. - ฉันเพียงแค่การถามคำถาม 12 Angry Men (1957)
I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife. I don't think you can tell what wound he might have made simply because he knew how to handle a knife. 12 Angry Men (1957)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simplyBess is simply a child.
simplyBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.
simplyEducation does not consist simply in learning a lot of facts.
simplyHappiness does not consist simply in wealth.
simplyHe did it simply out of curiosity.
simplyHe simply shrugged off my suggestion.
simplyHe solved all of the problems simply.
simplyHe was dismissed, simply because he failed to work as hard as possible.
simplyI can read Spanish simply.
simplyIf the delay is simply an oversight, will you please take care of it at once?
simplyI have not spoken to our new neighbors; I simply know them by sight.
simplyI have simply nothing to say about it.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ง่าย[ADV] easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease   FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply   FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ[adv.] (ngāi-ngāi) EN: easily ; simply   FR: simplement
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
CMU Pronouncing Dictionary
SIMPLY   S IH1 M P L IY0
Oxford Advanced Learners Dictionary
simply  (a) sˈɪmpliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all, #2,930 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply [Add to Longdo]
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
簡単に言うと[かんたんにいうと, kantanniiuto] (exp) simply put [Add to Longdo]
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P) [Add to Longdo]
単純に言えば[たんじゅんにいえば, tanjunniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]
Time: 0.0054 seconds, cache age: 13.385 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม