-distinct- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


99 ผลลัพธ์ สำหรับ distinct
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -distinct-, *distinct*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
distinct(adj) แตกต่างชัดเจน, See also: แยกกันชัดเจน, Syn. detached, separated, Ant. unified, connected
distinctly(adv) อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง, Syn. differently, excellently
distinction(n) ความแตกต่าง, Syn. difference, Ant. resemblance
distinction(n) ความยอดเยี่ยม, See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ, Syn. eminence, renown, Ant. lowliness, unimportance
distinctive(adj) เด่น, See also: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic, peculiar, unique
distinctness(n) ความชัดเจน, See also: ความชัดแจ้ง
distinctively(adv) อย่างเด่นชัด, See also: อย่างชัดเจน
distinctiveness(n) ความเป็นลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic

Hope Dictionary
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่นอน, จำเพาะ, เจาะจง, หายาก, น่าสังเกต, แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง, การแยกแยะ, ลักษณะที่เด่น, ความมีชื่อเสียง, เกียรติยศ -S.characteristic, difference, eminence
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ, เด่น, พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special, particular, Ant. common
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly, unmistakably
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด, คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain

Nontri Dictionary
distinct(adj) แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่แท้, แน่นอน, เจาะจง, แตกต่าง
distinction(n) ความดีเยี่ยม, ลักษณะพิเศษ, ความเด่น, การแบ่งแยก, ความแตกต่าง,
distinctive(adj) พิเศษ, เฉพาะ, เด่น
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง, ความเด่น, ความชัดเจน, ความแจ่มชัด
contradistinction(n) การแย้งกัน, ความตรงกันข้าม
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง, ไม่ชัด, คลุมเครือ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
distinct conceptความคิดที่ชัดเจน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction. ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik... ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น Schindler's List (1993)
There are, however, these two distinct marks on her lower back. การชันสูตร ไม่พบอะไร ปิดคดี Deep Throat (1993)
Let's just say this case has a distinct smell to it. ผมพูดได้เลยว่า คดีนี้มีกลิ่นแปลกๆชัดเจน Squeeze (1993)
Two distinct species that have evolved. 2 เผ่าพันธ์ที่มีวิวัฒนาการ The Time Machine (2002)
I can't be sure, but I got the distinct feeling he wanted to harm me. พ่อไม่แน่ใจ แต่ก็รู้สึกว่ามันจะทำร้ายพ่อ Signs (2002)
I'm sorry to say it, but for me there is... a distinct contradiction. ขอโทษที่ต้องพูดนะ แต่สำหรับฉัน มันคือการขัดแย้งในตัวเอง The Dreamers (2003)
It means that it is a different person and we can see the distinct characteristics that show their tendencies. หมายความว่าพวกเค้าเป็นคนละคนและ เราเห็นถึงความแตกต่างของบุคลิกที่แสดง ความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเค้า Death Note: The Last Name (2006)
I'd say there's a distinct possibility, Charlie Bartlett. ฉันพูดได้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ ชาร์ลี บาร์ทเล็ต Charlie Bartlett (2007)
Two people involved, distinct signs of a struggle. มีผู้เกี่ยวข้องสองคน มีร่องรอยการต่อสู้ Hot Fuzz (2007)
Clearly, tom scavo was at a distinct disadvantage อย่างที่เห็น ทอม สกาโว เมื่อเขารู้สึกว่าจะเสียผลประโยชน์ Hello, Little Girl (2008)
i posited in 1976 that it is possible to synchronize the fields of two distinct minds to allow the sharing of information across the unconscious state. ผมเคยเสนอในปี 1976 ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะปรับ ระบบประสาท\ ของคน 2 คนให้ตรงกัน Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinctA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
distinctCancer is not one but more than hundred distinct diseases.
distinctFuel economy is a major distinction of the car.
distinctHe advocated abolishing class distinctions.
distinctHe advocated abolishing death penalty distinctions.
distinctHe has no distinct idea of how to proceed.
distinctHorses are distinct from donkeys.
distinctI can make a distinction between good and bad.
distinctIt's quite distinct from the smell of burning.
distinctJapan has many distinctive traits.
distinctMice are distinct from rats.
distinctShe has a distinct English accent.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แปลกหูแปลกตา(adj) different, See also: distinct, Example: การเดินทางโดยทางรถไฟนั้นผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค, Thai Definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ศักดินา(n) dignity, See also: distinction
อย่างชัดเจน(adv) obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai Definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด
ความเด่น(n) distinction, See also: exception, speciality, Syn. ความพิเศษ, Ant. ความด้อย, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้มีความเด่นตรงการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาษาวรรณศิลป์งดงามและไพเราะทุกถ้อยคำ
วิภาค(n) division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด่นชัด(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เต็มตา(adv) clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai Definition: เห็นชัดกับตา
ถนัดตา(adv) obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ถนัดถนี่(adv) distinctly, See also: clearly, perfectly, Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน, Example: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด, Notes: (ปาก)
ชัดถ้อยชัดคำ(adv) distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบลอ[bloē] (n) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited
ชัด[chat] (adj) EN: clear ; distinct  FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[chat] (adv) EN: clearly ; distincly  FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[chatjēn] (adj) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit  FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
เด่น[den] (adj) EN: significant ; superior ; outstanding  FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
อื่น[eūn] (x) EN: other ; else ; another  FR: autre ; différent ; distinct

CMU Pronouncing Dictionary
distinct
distinctly
distinction
distinctive
distinctions
distinctively
distinctiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary
distinct
distinctly
distinction
distinctive
distinctions
distinctness
distinctively
distinctiveness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ,  ] distinctive; special feature; peculiar #7,000 [Add to Longdo]
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ,  ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid #7,959 [Add to Longdo]
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ,   /  ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) #100,243 [Add to Longdo]
分异[fēn yì, ㄈㄣ ㄧˋ,  ] distinction; differentiation [Add to Longdo]
各别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ,   /  ] distinct; characteristic; in different ways; different [Add to Longdo]
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ,  ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
verschieden (von); getrennt; einzeln { adj }distinct (from) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[わけ, wake] (adj-no, adj-na, n, n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) #249 [Add to Longdo]
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) #705 [Add to Longdo]
明確[めいかく, meikaku] (adj-na) clear; precise; definite; distinct; (P) #2,060 [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) #2,367 [Add to Longdo]
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n, vs) distinction; differentiation; classification; (P) #2,611 [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] (n, vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) #3,062 [Add to Longdo]
はっきり[hakkiri] (adv, adv-to, vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) #4,259 [Add to Longdo]
性別[せいべつ, seibetsu] (n) distinction by sex; sex; gender; (P) #6,346 [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) #11,941 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0284 seconds, cache age: 3.171 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม