distinction แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


54 ผลลัพธ์ สำหรับ distinction
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -distinction-, *distinction*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
distinction(n) ความแตกต่าง, Syn. difference, Ant. resemblance
distinction(n) ความยอดเยี่ยม, See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ, Syn. eminence, renown, Ant. lowliness, unimportance

Hope Dictionary
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง, การแยกแยะ, ลักษณะที่เด่น, ความมีชื่อเสียง, เกียรติยศ -S.characteristic, difference, eminence
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction

Nontri Dictionary
distinction(n) ความดีเยี่ยม, ลักษณะพิเศษ, ความเด่น, การแบ่งแยก, ความแตกต่าง,
contradistinction(n) การแย้งกัน, ความตรงกันข้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a distinction that will look splendid on the front page of Pravda. มันเป็นความแตกต่างที่จะมี ลักษณะอันงดงาม ในหน้าแรกของปราฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
A distinction is I killed at a war. Now, I wanna go home. ผมฆ่าคนด้วยการรบ ผมอยากกลับบ้าน เรื่องง่าย ๆ The Jackal (1997)
It gives her something to think of and a sort of distinction amongst her companions. มันจะได้ทำให้หล่อนมีเรื่องคิด... และทำให้แตกต่างไปจาก พวกเพื่อนๆ Pride & Prejudice (2005)
Just the distinction of person who ability เพียงแต่เป็น สัญชาติญาณ ของมนุษย์ Fearless (2006)
Graduated with distinction into the Metropolitan Police Service. ได้รับคำชื่นชมด้านตำรวจบริการสังคม Hot Fuzz (2007)
Can you please explain to me the distinction between diagnostic and exploratory? คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟัง ความแตกต่างระหว่างการวินิจฉัย และประเมินผลได้ไหมคะ Breakage (2009)
The reason I came here makes the distinction of what sort of person I, who has taken away that life, will become. เหตุผลที่ัผมมาที่นี่ ความแตกต่าง ของคนที่เอาชีวิตของคนอื่น ก็คือผม Orutorosu no inu (2009)
You've come quite a long distance since we last met, if you can now see a distinction between accuracy and the truth. คุณก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่เราพบกันครั้งสุดท้าย ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างความชัดเจน กับความจริงได้แล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)
# I could see you were a man of distinction # # ฉันรู้ทันที ว่าเธอแตกต่าง # Dream On (2010)
The Gilberts have been a part of this town for 150 years, one of the founding families, and with that distinction comes certain obligations, including going to the party. ตระกูลกิลเบิร์ตเป็นส่วนหนึ่ง ของเมืองนี้มาร่วม 150 ปี เป็นครอบครัวคณะผู้ก่อตั้งเมือง ครอบครัวหนึ่ง และนี่คือความแตกต่าง ที่เป็นพันธกิจบางอย่าง Under Control (2010)
You have earned the distinction of being the best trained, best prepared police officers in the world, ready to serve and protect the most vibrant city in the world, where every day brings a responsibility to keep all New Yorkers safe... safe from crime... and safe from terrorism. ที่พวกคุณได้มาจาก การฝึกฝนอย่างดีเยี่ยม หลักสูตรการฝึกตำรวจที่ดีที่สุดในโลก พร้อมออกตรวจตราดูแล Pilot (2010)
I sat in the middle of the seesaw, and I always found the distinction between duck and goose to be very arbitrary. ผมนั่งกลางกระดานหก และผมมักจะมีปัญหา ตอนเล่นเกมแยกความแตกต่าง ระหว่างเป็ดกับห่าน Intro to Political Science (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinctionFuel economy is a major distinction of the car.
distinctionHe advocated abolishing class distinctions.
distinctionHe advocated abolishing death penalty distinctions.
distinctionI can make a distinction between good and bad.
distinctionThe distinction in usage between the two words is clear.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ศักดินา(n) dignity, See also: distinction
ความเด่น(n) distinction, See also: exception, speciality, Syn. ความพิเศษ, Ant. ความด้อย, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้มีความเด่นตรงการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาษาวรรณศิลป์งดงามและไพเราะทุกถ้อยคำ
วิภาค(n) division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การสูญหาย[kān sūnhāi] (n, exp) EN: disappearance ; distinction
ความพิเศษ[khwām phisēt] (n) EN: distinction  FR: particularité [ f ]
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
ผู้ทรงเกียรติ[phūsong kīatti] (n, exp) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary
ศักดินา[sakdinā] (n) EN: dignity ; distinction
ทำให้แตกต่าง[tham hai taēk tāng] (v) EN: distinguish  FR: distinguer ; faire la distinction
ยศศักดิ์[yot sak] (n, exp) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity

CMU Pronouncing Dictionary
distinction
distinctions

Oxford Advanced Learners Dictionary
distinction
distinctions

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ,  ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid #7,959 [Add to Longdo]
分异[fēn yì, ㄈㄣ ㄧˋ,  ] distinction; differentiation [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fallunterscheidung { f }distinction of cases [Add to Longdo]
besonderes Merkmal | sich dadurch auszeichnen, dass ...distinction | have the distinction of ... [Add to Longdo]
hoher Rang | ein Wissenschaftler von Rangdistinction | a scientist of distinction [Add to Longdo]
Unterscheidung { f } | zur Unterscheidungdistinction | for distinction; by way of distinction [Add to Longdo]
Unterschied { m } | Unterschiede { pl }distinction | distinctions [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[わけ, wake] (adj-no, adj-na, n, n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) #249 [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) #2,367 [Add to Longdo]
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n, vs) distinction; differentiation; classification; (P) #2,611 [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] (n, vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) #3,062 [Add to Longdo]
性別[せいべつ, seibetsu] (n) distinction by sex; sex; gender; (P) #6,346 [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
判別[はんべつ, hanbetsu] (n, vs) distinction; discrimination #12,368 [Add to Longdo]
隔て[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P) #17,816 [Add to Longdo]
けじめ[kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp, v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0303 seconds, cache age: 19.04 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม