unique แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


73 ผลลัพธ์ สำหรับ unique
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -unique-, *unique*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unique(adj) ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว, See also: เป็นพิเศษ, Syn. unusual, Ant. ordinary
unique(n) ความเป็นหนึ่ง, See also: ความพิเศษ, Syn. usual, Ant. ordinary

Hope Dictionary
unique(ยูนิค') n., adj. (เกี่ยวกับ) ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ, เรื่องพิเศษเฉพาะ., See also: uniquely adv. uniqueness n., Syn. uncommon, rare, unexampled
communique(คะมิวนะเค', คะมิว'นะเค) n. หนังสือแถลงการณ ์, Syn. official communication

Nontri Dictionary
unique(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, ทั้งหมด, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์
communique(n) หนังสือแถลงการณ์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unique factorisation; unique factorizationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unique factorization; unique factorisationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uniquenessความเป็นได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be danged! That is a unique idea! ให้ตายเหอะ ความคิดไฉไลดีแท้ Blazing Saddles (1974)
- I know one flower that's unique in all the world. - สำคัญสิ The Little Prince (1974)
I thought I had the most unique flower in all the world. ฉันคิดว่าฉันมีดอกไม้ ที่ไม่เหมือนใครในโลกแล้วซะอีก The Little Prince (1974)
I'll be unique to you, and you to me. - You understand? ฉันจะเป็นหนึ่งเดียวสำหรับเธอ เธอก็จะ เป็นหนึ่งเดียวสำหรับฉัน เข้าใจมั้ย The Little Prince (1974)
It's a unique space. อย่าเล่นวิทยุซิ ปล่อย. Big (1988)
You are unique among your brothers for you choose to face this enemy alone. คุณจะไม่ซ้ำกันในหมู่พี่น้องของคุณ ... ... สำหรับคุณเลือกที่จะเผชิญกับศัตรูนี้เพียงอย่างเดียว Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Sure, I have a face and voice to distinguish myself from others but my thoughts and memories are unique only to me and I carry a sense of my own destiny. แน่นอน, ฉันมีหน้าตาและน้ำเสียง ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นฉัน รวมทั้งความคิดความจำที่เป็นส่วนเฉพาะของฉันด้วย ที่เหลือก็แล้วแต่โชคชะตา Ghost in the Shell (1995)
It's a unique time in our history, in the history of any civilization. มันเป็นเวลาที่ไม่ซ้ำกัน ในประวัติศาสตร์ของเรา Contact (1997)
Those were the departing words of a unique woman of courage for whom the struggles of life had become too much to bear. นี่คือคำสั่งเสียเฉพาะของ หญิงสาวผู้มีความกล้าหาญ ผู้ที่การต่อสู่กับชีวิต Dark Harbor (1998)
When it's squared, it leaves a smaller golden rectangle behind, with the same unique ratio. เมื่อตัดรูปจตุรัสออกมา ที่เหลืออยู่จะเป็น สี่เหลี่ยมมุมฉากทองที่เล็กลง โดยมีอัตราส่วนเท่าเดิม Pi (1998)
You are not a beautiful or unique snowflake. เอาเลย, ฉลองกัน เราจะฉลองอะไรกัน? Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uniqueA unique fossil of a tropical plant was found recently.
uniqueHe made a speech using his unique tone of voice.
uniqueHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.
uniqueHis technique was unique and absolutely amazing.
uniqueIn America, my schedule is different and unique nearly every day.
uniqueI think this kind of custom is unique to Asian countries.
uniqueIt is easy to consider man unique among living organisms.
uniqueJapan is unique among the Asian countries in having modernized completely.
uniqueLanguage is unique in that any statement must start out as the creation of an individual mind.
uniqueLanguage is unique to man.
uniqueThe more unique each person is, the more he contributes to the wisdom of others.
uniqueThe rapid growth of the firm was attributed to its unique strategy.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฉีกแนว(v) unique, See also: uncommon, unusual, odd, Syn. แหวกแนว, แปลก, แตกต่าง, Ant. เหมือน, คล้าย, Example: งานเขียนของเขาฉีกแนวไปจากงานเขียนของคนอื่นๆ, Thai Definition: แปลกไปจากปกติ หรือจากเดิมที่เคยมีมา
เอกบุคคล(n) unique person, See also: outstanding person, excellent person, great man, Syn. เอกบุรุษ, Example: วัฒนธรรมเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นเอกบุคคล, Thai Definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใช้แล้วทิ้ง[chāi laēo thing] (adj) EN: throwaway ; disposable  FR: jetable ; à usage unique
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
ฉีกแนว[chīknaēo] (x) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd  FR: unique
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดินรถทางเดียว[doēnrot thāng dīo] (n, exp) EN: one way trafic  FR: sens unique [ m ]
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [ f ] ; particularité [ f ] ; caractéristique particulière [ f ]
ล้วน[lūan] (adv) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of  FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ลูกโทน[lūk thōn] (n, exp) EN: only son  FR: enfant unique [ m ]
ไม่มีใดเสนอเหมือน[mai mī dai sanōe meūoen] (x) EN: unique

CMU Pronouncing Dictionary
unique
uniquely
uniqueness

Oxford Advanced Learners Dictionary
unique
uniquely
uniqueness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ,   /  ] unique; distinct; having special characteristics #2,681 [Add to Longdo]
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ㄨˊ ㄦˋ,     /    ] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it #11,843 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] unique #15,438 [Add to Longdo]
单一合体字[dān yī hé tǐ zì, ㄉㄢ ㄧ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ,      /     ] unique compound [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Alleinstellungsmerkmal { n }unique characteristics [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal { n }unique selling point [Add to Longdo]
Unikum { n }; Unikat { n } | eine Unikat seinunique specimen | to be unique [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
無い[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) #952 [Add to Longdo]
特殊[とくしゅ, tokushu] (adj-na, n, adj-no) special; unique; (P) #1,662 [Add to Longdo]
唯一[ゆいいつ(P);ゆいつ(P), yuiitsu (P); yuitsu (P)] (adj-no, adv) only; sole; unique; (P) #1,746 [Add to Longdo]
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual #2,681 [Add to Longdo]
一意[いちい, ichii] (adj-na, adv, n) (1) unique; (2) earnestness #3,282 [Add to Longdo]
独特[どくとく, dokutoku] (n, adj-no, adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P) #5,954 [Add to Longdo]
公報[こうほう, kouhou] (n) official bulletin; communique; (P) #7,636 [Add to Longdo]
特異[とくい, tokui] (adj-na, n, adj-no) unique; singular; (P) #7,744 [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no, n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) #11,584 [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv, n) unique or peculiar flavor (flavour) #13,879 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
一意[いちい, ichii] unique [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
製造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] vender unique [Add to Longdo]
特異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0321 seconds, cache age: 4.339 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม