characteristic แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


105 ผลลัพธ์ สำหรับ characteristic
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -characteristic-, *characteristic*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
characteristic(n) ลักษณะนิสัย, Syn. attribute, property, trait
characteristic(adj) ลักษณะพิเศษ, See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
characteristical(adj) มีลักษณะพิเศษ, See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย, Syn. specifically, especially

Hope Dictionary
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ

Nontri Dictionary
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ, เช่นเคย, เป็นนิสัย, เป็นประจำ, มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ, โดยมีลักษณะเฉพาะ, โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
characteristicลักษณะเฉพาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
characteristic๑. ลักษณะเฉพาะ๒. แคแรกเทอริสติก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic curve (of a differential equation)เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ (ของสมการเชิงอนุพันธ์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic curve (of a differential equation)เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ (ของสมการเชิงอนุพันธ์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic equationสมการลักษณะเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic fossil; diagnostic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
characteristic of a logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic polynomialพหุนามลักษณะเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic rootรากลักษณะเฉพาะ [ มีความหมายเหมือนกับ characteristic value; eigenvalue และ latent root ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Characteristicคุณลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะ [การแพทย์]
Characteristic Featuresลักษณะจำเพาะ [การแพทย์]
characteristic of logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม, แคแรกเทอริสติกของ log N คือ n เมื่อ N = N0 x 10n โดยที่ 1< N0 < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม log N0 เรียกว่า แมนทิสซาและจะมีค่าเป็นบวกเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Characteristicsคุณลักษณะ, ทักษะ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Characteristics of Studentsคุณลักษณะของนักเรียน [การแพทย์]
Characteristics, Classคุณลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Characteristics, Differentialคุณสมบัติต่างๆ [การแพทย์]
Characteristics, Individualคุณลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
Characteristics, Stableลักษณะที่ถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise. คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่... Bicentennial Man (1999)
The enterprise has within it and the shark has within it those characteristics that enable it to do that for which it was designed. ทั้งธุรกิจและปลาฉลาม ต่างก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นธาตุแท้ ที่ทำให้มันทำในสิ่งที่ The Corporation (2003)
We could go through the characteristics that define this particular disorder one by one and see how they might apply to corporations. เราสามารถพิจารณาดูบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงอาการวิปลาสทางจิตทีละข้อ ๆ และดูว่ามันสามารถใช้กับบรรษัทได้หรือไม่ The Corporation (2003)
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath. บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้ The Corporation (2003)
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system. มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน The Corporation (2003)
The periodical characteristics of poems. ตัวละครในบทกวีสมัยเก่าน่ะค่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
"The characteristic of this model is that..." "คุณสมบัติของคอมรุ่นนี้คือ..." Train Man (2005)
It means that it is a different person and we can see the distinct characteristics that show their tendencies. หมายความว่าพวกเค้าเป็นคนละคนและ เราเห็นถึงความแตกต่างของบุคลิกที่แสดง ความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเค้า Death Note: The Last Name (2006)
Well, the first characteristic is publicity. คือว่า ความแตกต่างข้อแรกคือความมีชื่อเสียง Death Note: The Last Name (2006)
Game fowls fight to the death, but their characteristics comes from breeding. เกมส์ไก่ชนที่สู้กันจนตาย ธาตุแท้ของมันจะออกมา ตอนเห็นเลือด Fly, Daddy, Fly (2006)
It has the characteristics of a symbiote, which needs to bond to a host to survive. - ทำไมเหรอ? มันมีลักษณะ เหมือนสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น มันต้องฝังตัวติดกับร่างที่เป็นพาหะ เพื่อที่จะมีชีวิตรอด Spider-Man 3 (2007)
It amplifies characteristics of its host. มันจะขยายคุณลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่มันไปเกาะอยู่ Spider-Man 3 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characteristicA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
characteristicA green color is a characteristic of that type of apple.
characteristicA humid climate is characteristic of the peninsula.
characteristicAmbition is one of his characteristics.
characteristicA polite manner is characteristic of Japanese people.
characteristicConcerning the characteristics of respiratory function in swimmers.
characteristicI firmly believe it is characteristic of him to be late.
characteristicI got over the difficulty with my characteristic tenacity.
characteristicIt is characteristic of him.
characteristicIt is characteristic of him to do such a thing.
characteristicIt is characteristic of him to go to work before breakfast.
characteristicIt is not characteristic of you to say such a thing to her.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยี่ห้อ(n) manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai Definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
อากัปกิริยา(n) manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
อารมณ์(n) characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
คุณลักษณะ(n) characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ
ลักษณะนิสัย(n) characteristic (of one's personality), See also: distinguishing quality, property, trait, Example: คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือ มีความอะลุ้มอล่วยและยืดหยุ่น, Thai Definition: สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติของบุคคลแต่ละบุคคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลาย(n) trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai Definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น
ลาย(n) trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai Definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บุคลิกลักษณะ[bukkhaliklaksana] (n) EN: personality ; individual characteristic ; character
บุรุษโทษ[burutsathōt] (n) EN: human evil characteristics
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [ f ]
คุณลักษณะ[khunnalaksana] (n) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute  FR: qualité [ f ] ; aptitude [ f ] ; caractéristique [ f ]
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์[khunnalaksana khøng phalittaphan] (n, exp) EN: product characteristic
คุณลักษณะของตลาด[khunnalaksana khøng talāt] (n, exp) EN: market characteristic
คุณสมบัติ[khunnasombat] (n) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait  FR: qualité [ f ] ; propriété [ f ] ; caractéristique [ f ] ; trait [ m ]
ลักษณะ[laksana] (x) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style  FR: caractéristique [ f ] ; propriété [ f ] ; attribut [ m ] ; trait [ m ] ; particularité [ f ] ; qualité [ f ] ; nature [ f ] ; apparence [ f ] ; forme [ f ] ; caractère [ m ] ; air [ m ] ; acabit [ m ]
ลักษณะอาการ[laksana ākān] (n, exp) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [ f ] ; particularité [ f ] ; caractéristique particulière [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
characteristic
characteristics
characteristically

Oxford Advanced Learners Dictionary
characteristic
characteristics
characteristical

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] characteristic (feature); trait; feature #1,122 [Add to Longdo]
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ,  ] characteristic; distinguishing feature or quality #1,529 [Add to Longdo]
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ,   /  ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait #2,005 [Add to Longdo]
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ,   /  ] characteristic; special property #11,466 [Add to Longdo]
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ,  ] characteristic nature of some season #98,189 [Add to Longdo]
示性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ,    /   ] characteristic class (math.) #296,854 [Add to Longdo]
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ,     /    ] characteristic binding [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: คุณลักษณะพิเศษ  EN: characteristic

DING DE-EN Dictionary
Charakteristikum { n }; charakteristisches Merkmal; charakteristische Eigenschaft; Eigentümlichkeit { f } | eines der charakteristischsten Merkmalecharacteristic | one of the main characteristics [Add to Longdo]
Hauptmerkmal { n }characteristic feature [Add to Longdo]
Kennlinienanpassung { f }characteristic adjustment [Add to Longdo]
Kennwert { m } | Kennwerte { pl }characteristic value; specific value | characteristic values; specific values [Add to Longdo]
Wesenszug { m }characteristic trait [Add to Longdo]
charakteristisch { adj } (für)characteristic (of) [Add to Longdo]
charakteristisches Polynom [ math. ]characteristic polynomial [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[よ, yo] (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) #501 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n-suf) characteristic way of speaking #501 [Add to Longdo]
独自[どくじ, dokuji] (adj-na, adj-no, n) original; peculiar; characteristic; proprietary; (P) #882 [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] (n) feature; trait; characteristic; pecularity; (P) #1,091 [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P) #4,613 [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no, adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) #4,820 [Add to Longdo]
独特[どくとく, dokutoku] (n, adj-no, adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P) #5,954 [Add to Longdo]
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P) #6,019 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) #8,979 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics [Add to Longdo]
指数(浮動小数点の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] characteristics [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0234 seconds, cache age: 1.916 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม