ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แข็งขัน

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข็งขัน-, *แข็งขัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งขัน[ADJ] diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งขันว. ขยันไม่ย่อท้อ, เอาจริงเอาจัง, มีกำลังมาก.
แข่งขันก. ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, ขันสู้เอาชนะกัน.
เชือดเฉือนแข่งขันคู่คี่กันมา เช่น ฟุตบอลคู่นี้เชือดเฉือนกันน่าดู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ Gandhi (1982)
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน The Lawnmower Man (1992)
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Contact (1997)
I do admire a man with your... vitality.ฉันนิยมผู้ชาย... ...ที่แข็งขัน The Legend of Bagger Vance (2000)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
"ls she working hard?"ทำงานแข็งขันดีอยู่ไหม" Always - Sunset on Third Street (2005)
And I would die for any one of mine.พิจารณาถึงแผ่นดินงดงาม ที่ท่านปกป้องอย่างแข็งขันเถิด 300 (2006)
- That is a lie.อย่างแข็งขันยิ่ง 300 (2006)
But if you hone your craft,work diligently, you might just find yourself cast in the role of a lifetime.แต่ถ้าหมั่นลับฝีมืออย่างแข็งขัน คุณอาจได้แสดงบทดีๆ ไปตลอดชีวิต All in the Family (2008)
Everything is fine and fully operational.ทุกอย่างเรีบยร้อยดี และทุกคนทำงานกันแข็งขัน Rookies (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic   
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน [v. exp.] (khaengkhan kan yāng phetrøn) EN: contest hotly   FR: lutter férocement
แข่งขันยิงธนู[n. exp.] (khaengkhan ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
แข่งขันสูง[adj.] (khaengkhan sūng) EN: competitive   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strenuous[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
machismo(มาชิช'โม) n. ความมีลักษณะเป็นชาย,ความแข็งขัน
macho(มา'โช) n.,adj. (ซึ่งเป็น) คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย,ผู้ชายที่แข็งขัน.
staunch(สทอนชฺ) adj. แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง,=stanch (ด) ู, See also: staunchness n., Syn. firm,resolute
strongly(สทรอง'ลี) adv. อย่างแข็งแรง,อย่างแข็งขัน,อย่างรุนแรง, Syn. powerfully
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
hard(adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top