ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obduracy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obduracy-, *obduracy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obduracy[N] ความดื้อดึง, See also: ความแข็งข้อ, ความดึงดัน, Syn. stubbornness, obstinacy, Ant. compliance, docility

English-Thai: Nontri Dictionary
obduracy(n) ความบึกบึน,ความแข็งขัน,ความดื้อรั้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obduracy    (n) ˈɒbdjuəʴrəsiː (o1 b d y u@ r @ s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obduracy \Ob"du*ra*cy\, n.
   The duality or state of being obdurate; invincible hardness
   of heart; obstinacy. "Obduracy and persistency." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The absolute completion of sin in final obduracy.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obduracy
   n 1: resoluteness by virtue of being unyielding and inflexible
      [syn: {adamance}, {obduracy}, {unyieldingness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top