ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machismo

M AH0 CH IH1 Z M OW0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machismo-, *machismo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machismo[N] ความเป็นลูกผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
machismo(มาชิช'โม) n. ความมีลักษณะเป็นชาย,ความแข็งขัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About machismo?เกี่ยวกับความเป็นลูกผู้ชาย? 2 Guns (2013)
I would guess that Charlie may have been drawn to your machismo.ผมเดาว่าชาร์ลี คงมองเห็นความเป็นชายของคุณ Days of Wine and Roses (2013)
Okay, okay. Very persuasive. Textbook machismo.เอาล่ะโอเค โน้มน้าวใจมาก ตำรา ลูกผู้ชาย Transformers: Age of Extinction (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHISMO    M AH0 CH IH1 Z M OW0
MACHISMO    M AH0 K IH1 Z M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
machismo    (n) mˈətʃˈɪzmou (m @1 ch i1 z m ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マチズモ[, machizumo] (n) machismo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 machismo \machismo\ n.
   1. A strong, and by some considered exaggerated, sense of
    manly pride, associated with an attitude that the proper
    expression of masculinity includes virility, courage, and
    an entitlement to dominate, especially over women.
    [PJC]
 
   2. An exaggerated sense of power entitling one to dominate
    others; as, the civilian authorities occasionally need to
    rein in the military's machismo.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 machismo
   n 1: exaggerated masculinity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top