ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*misinterpretation*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: misinterpretation, -misinterpretation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misinterpretation(n) การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion

English-Thai: Nontri Dictionary
misinterpretation(n) การแปลความผิด, การตีความผิด, การถอดความผิด, การเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want the world to see the words coming from my lips, so there can be no misinterpretationผมอยากให้โลกเห็นคำพูด ที่มาจากริมฝีปากผม เพื่อที่จะไม่มีการแปลความผิด Art Imitates Life (2008)
It was my misinterpretation that sent him to prison for life.ข้าเข้าใจผิดที่จำคุกเขา Warrior Baek Dong-soo (2011)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪The Misinterpretation Agitation The Misinterpretation Agitation (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้าใจผิด(n) misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน
ความไขว้เขว(n) misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตีความผิด[kān tīkhwām phit] (n, exp) EN: misinterpretation  FR: fausse interprétation [ f ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlinterpretation { f }misinterpretation; wrong interpretation [Add to Longdo]
Missdeutung { f }; falsche Deutung { f }misinterpretation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲解[きょっかい, kyokkai] (n, vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misinterpretation \Mis`in*ter"pre*ta"tion\, n.
   The act of interpreting erroneously; a mistaken
   interpretation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misinterpretation
   n 1: putting the wrong interpretation on; "his misinterpretation
      of the question caused his error"; "there was no mistaking
      her meaning" [syn: {misinterpretation}, {misunderstanding},
      {mistaking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top