Search result for

stak

(102 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stak-, *stak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stake[N] เสาหลัก, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, post, stick
stake[N] การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา
stake[VT] ปักเสา, See also: ลงเสา, Syn. pole, stick
stake[VI] ปักเขต, See also: ล้อมเขต, Syn. picket, tether
stake[VT] ผูกไว้กับเสา, See also: ผูกไว้กับหลัก, Syn. hitch, tie
stake[N] เงินเดิมพัน, Syn. bet, wager
stake[N] ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์, Syn. interest, share
stake[VT] วางเดิมพัน, See also: พนัน, พนันขันต่อ, Syn. bet, wager
stakes[N] เงินรางวัลในการแข่งม้า
stake on[PHRV] วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน,ผู้รักษาเงินเดิมพัน
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด,ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect,false
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ,ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
unmistakable(อันมิสเทค'คะเบิล) adj. ไม่ผิด,ไม่พลาด,แน่นอน,แน่ชัด,ชัดแจ้ง., See also: unmistakably adv., Syn. obvious,evident

English-Thai: Nontri Dictionary
stake(n) เงินเดิมพัน,สลัก,ไม้เรียว,หมุด,การเผาทั้งเป็น,การแข่งม้า,เสาเข็ม
stake(vt) ผูก,กั้นหลัก,วางเงินเดิมพัน,ปักเขต,เสี่ยง,ลงเสาเข็ม
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน
mistake(n) ความผิด,การสำคัญผิด,ข้อผิดพลาด,การเข้าใจผิด
mistake(vt) ทำผิด,สำคัญผิด,เข้าใจผิด,ผิดพลาด,หลงผิด
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
sweepstake(n) สลากกินแบ่งม้า,การแทงม้า,การพนันขันต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stakeเงินเดิมพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe I want to raise the stakes.บางที ผมอาจจะอยากจริงจังกับใครสักคนก็ได้ Chuck in Real Life (2008)
If you have stakes in this that you're not telling me about,ถ้าคุณมีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้ คุณบอกให้ผมทำอะไรไม่ได้ Last Resort (2008)
I know what's at stake.ผมรู้ว่าเดิมพันกับอะไร The Bank Job (2008)
Sounds like the odds are staked against us.ดูท่าทุกคนฝ่ายจะต่อต้านเราหมดเลยนะ Death Race (2008)
If the police were to gain leverage over one of you everyone's money would be at stake.เพราะถ้าตำรวจ จับพวกคุณได้สักคน ...เงินทุกคนจะระเหยไปหมด The Dark Knight (2008)
I told you our friendship was at stake.ฉันเอาเรื่องมิตรภาพของเรามาขู่แก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There is more at stake. An entire kingdom.เดิมพันมันสูงกว่านั้น ทั้งอาณาจักร The Forbidden Kingdom (2008)
Anyway, this one has no limit, and I will stake you with every cent that I have.แต่นี่ไม่จำกัดวงเงิน ฉันจะพนันข้างนาย ทุกสตางค์ที่มี WarGames: The Dead Code (2008)
I didn't expect a child to stake her life for revenge.ผมไม่นึกเลยว่าเด็กคนหนึ่งจะกล้าเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อการล้างแค้น Death Note: L Change the World (2008)
You remember what's at stake,james.คุณจำสเต็กได้ไหม เจมส์ The Art of the Deal (2008)
What's your stake in all of this?เธอเอาอะไรเป็นเดิมพันกับเรื่องทั้งหมดนี้ ฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย Scylla (2008)
Then you should know what's at stake here, director.ดังนั้นท่านควรจะรู้ไว้ว่าเราเดิมพันอะไรไว้ Shut Down (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stakYou have a large family to support; don't play for high stakes.
stakI felt that my honor was at stake.
stakThe EC countries have a huge stake in the talks.
stakThe site of the condominium is enclosed with stakes.
stakI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
stakHe got angry because his honor was at stake.
stakAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
stakThousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.
stakHe staked his future on this single chance.
stakThe future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.
stakThere's a lot of money at stake in this transaction.
stakWe have a substantial stake in the venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือ[N] holder, See also: stakeholder, Syn. ขา, Example: แชร์งวดนี้ไม่เอาหลายมือแล้วกว่าจะได้มันนานเกินไป, Thai definition: ผู้ร่วมเล่นการพนันบางอย่างหรือแชร์เป็นต้น
วางเดิมพัน[V] bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว
โป๊ะ[N] stake trap, See also: fishing stake, slat trap, Example: ชาวประมงจับปลาด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น ลอบ โพงพาง หรือ โป๊ะ เป็นต้น, Count unit: ลูก, ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องดักปลาในทะเล ใช้ไม้ปักเป็นปีก
เดิมพัน[V] bet, See also: stake, gamble, wager, Syn. พนัน, Example: เขาหน้ามืดถึงขั้นเดิมพันด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่
ตะลุง[N] stake for tethering elephants, See also: stake for making a boundary or for tying an elephant, Syn. เสาตะลุง, เสาผูกช้าง, Count unit: ต้น
เสี่ยง[V] risk, See also: stake, bet, gamble, try out, Syn. ลองดู, เผชิญดู, Example: เขาเสี่ยงวัดกระแสความนิยมของชาวกทม. ด้วยการลงสมัคร ส.ส., Thai definition: ลองเผชิญดู
หลัก[N] stake, See also: post, pole, Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด, Example: เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai thōt) EN: redeem a mistake   
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet   FR: mise [f] ; enjeu [m]
เดิมพัน[v.] (doēmphan) EN: bet ; stake ; gamble ; wager   
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[xp] (hen kongjak pen døkbūa) EN: mistake wrong for right   
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes   FR: loterie [f] ; sweepstake [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STAKE    S T EY1 K
STAKES    S T EY1 K S
STAKER    S T EY1 K ER0
STAKED    S T EY1 K T
STAKING    S T EY1 K IH0 NG
STAKE'S    S T EY1 K S
STAKEOUT    S T EY1 K AW2 T
STAKEOUTS    S T EY1 K AW2 T S
STAKE-OUT    S T EY1 K AW1 T
STAKEHOLDER    S T EY1 K HH OW2 L D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stake    (v) (s t ei1 k)
staked    (v) (s t ei1 k t)
stakes    (v) (s t ei1 k s)
staking    (v) (s t ei1 k i ng)
Stakeford    (n) (s t ei1 k f @ d)
stake-holder    (n) - (s t ei1 k - h ou l d @ r)
stake-holders    (n) - (s t ei1 k - h ou l d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stake {f}pole [Add to Longdo]
Staket {n}; Stakete {f}pale; paling [Add to Longdo]
Staketenzaun {m}paling fence [Add to Longdo]
Stakkato {n} [mus.]staccato [Add to Longdo]
staken; im Stechkahn fahrento punt [Add to Longdo]
stakkato; abgehackt {adj} [mus.]staccato [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss) [Add to Longdo]
カテゴリーミステーク[, kategori-misute-ku] (n) category mistake [Add to Longdo]
ケアレスミス[, kearesumisu] (n) (abbr) careless mistake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌注[dǔ zhù, ㄉㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] stakes; (what is at) stake, #21,773 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] stake; picket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] mistake [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top