Search result for

rt

(102 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rt-, *rt*
English-Thai: Longdo Dictionary
fart(v, n) ตด, pass the gas
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
heart(n) หัวใจ
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rtfอาร์ทีเอฟ <คำอ่าน>ย่อมาจาก rich text format เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด

English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RTTV (roof thermal transfer value)อาร์ทีทีวี (ค่าการถ่ายโอนความร้อนของหลังคา) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
RTV sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; room-temperature-vulcanising sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RTA Commander-in-Chief (n ) ผู้บัญชาการทหารบก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it's RTA, all she needs is sodium bicarbonate for the acid and surgery to remove the calcifications.ถ้าเป็น RTA เธอต้องการ โซเดียมไบคาบอเนท สำหรับกรด และผ่าตัดเอาความผิดปกติออก Lucky Thirteen (2008)
The breathing problem started after we fixed her kidney problem, means the RTA isn't the underlying cause.เริ่มมีระบบหายใจล้มเหลว หลังจากเรารักษาไตเธอ หมายความว่า rta ไม่ใช่อาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
The patient was undergoing a routine surgery for RTA.คนไข้กำลังไปผ่าตัด เพื่อรักษา RTLucky Thirteen (2008)
It also, by the way, causes lung cysts and RTA.ดังนั้นในทำนองเดียวกัน เพราะซีสในปอดและRTLucky Thirteen (2008)
Whew, must've rt.โอ้ย มันต้องเจ็บแน่ๆ The Bond in the Boot (2009)
RTCC's data mine of our girl's neighborhood?ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง เรื่องเพื่อนบ้านของเด็กน้อยนั่น Pilot (2010)
Hey, rt92. I hope you like rhubarb.เฮ้ rt92. ฉันหวังว่าคุณคงชอบรูบาร์บ The Dig (2011)
I was able to take this.{sign: Royal Knight Queen ! RTVSaturdays at 7:30}ต้องขอขอบคุณคุณหนูที่ทำให้ผมได้นี่มาครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
Video footage from the RTCC is conveniently missing.คลิปจากกล้องวงจรปิดก็หายไปเฉย ๆ Endgame (2013)
Viper 15, running on fumes. RTB.ไฟเพอ 15, ทำงานบนควัน กลับ Transformers: Age of Extinction (2014)
RTGs are good for Spacecraft... but if they rupture around humans... no more humans.ฉันได้รับมัน อาทีจีส ที่ดีสำหรับยานอวกาศ แต่ถ้ามันแตกออกรอบมนุษย์ ไม่มีมนุษย์มากขึ้น The Martian (2015)
This is RTLM, Hutu Power Radio.นี่คือ คลื่น RTLM วิทยุพลัง ฮูตู(สถานีวิทยุต้นตอสาเหตุปลุกปั่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ) Hotel Rwanda (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชาการทหารบก[N] Commander-in-Chief, See also: RTA, Syn. ผบ.ทบ., Example: ผู้บัญชาการทหารบกไปเยี่ยมปลอบขวัญทหารบาดเจ็บ, Count unit: คน, ท่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rt Hon    (n) - (r ai1 t - h o2 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Ort(n) |der, pl. Orte| สถานที่
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.| , See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sehr Ehrenwerte (als Anrede)Rt Hon. : Right Honourable [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte(n) |f| บัตร
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RT
     Register Transfer
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RT
     Research and Technology, "R&T"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RT
     Remote Terminal
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RT
     Routing Type
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top