ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abortus

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abortus-, *abortus*, abortu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abortus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abortus*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brucella Abortusบรูเซลล่าอะบอร์ตัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phesmatos sapren emnis labortum fecils quisa exsilum son.Our Town (2012)
Phesmatos sapren emnis labortum fecils quisa exsilum son.Our Town (2012)
Okay so... your against abortion, but your cool with People killing animals and then eating them?Du bist gegen Abortus, aber es ist okay, wenn man Tiere tötet und sie dann isst? Love (2015)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 abortus \a*bort"us\ ([.a]*b[^o]rt"[u^]s), n.
   a fetus which has been aborted; same as {abortion[2]}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abortus
   n 1: a human fetus whose weight is less than 0.5 kilogram when
      removed or expelled from the mother's body

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abortus /abɔrtɵs/
  abortion; miscarriage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top