Search result for

fart

(76 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fart-, *fart*
English-Thai: Longdo Dictionary
fart(v, n) ตด, pass the gas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fart[N] การผายลม
fart[VI] ผายลม (คำหยาบ), See also: ตด, Syn. be gassy
farty[SL] น้อยกว่าที่ควร
farther[ADJ] ไกลออกไปอีก, See also: ไกลออกไป, ห่างออกไปอีก, , Syn. more distant, further
farther[ADV] ไกลออกไปอีก, See also: ไกลออกไป, ห่างออกไปอีก,
farthest[ADJ] ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง), See also: ห่างมากที่สุด, Syn. farthermost, furthest
farthest[ADV] ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง), See also: ห่างมากที่สุด, Syn. furthest
farthing[N] เหรียญเงินตราของอังกฤษสมัยก่อนมีค่าเท่ากับ 1/4 เพนนี
farthing[N] สิ่งที่มีค่าน้อยมาก
fart sack[SL] เตียงนอน, See also: ถุงนอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fart(ฟาร์ท) n. ตด,การผายลม,บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก,ผายลม
farther(ฟาร์'เธอะ) adv.,adj. ไกลออกไปอีก ,ไกลกว่า,
farther indian. อินโดจีน
farthermostadj. ไกลที่สุด
farthest(ฟาร์'เธสทฺ) adj.,adv. ไกลที่สุด,ห่างที่สุด,มากที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
farther(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ไปอีก
farther(adv) ไกลออกไป,ห่างออกไป
farthest(adj) มากที่สุด,ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
farthest(adv) ไกลที่สุด,ห่างที่สุด,ยาวที่สุด
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you can hear me, stabilizers are back online, but we need to move farther away from the planet.ถ้าคุณได้ยินฉัน ขอบอกว่าเครื่องสร้างแรงเสถียนใช้ได้แล้ว แต่เราจะต้องออกห่างจากดาวดวงนี้ Dead Space: Downfall (2008)
He'd get a lot farther if he didn't stop at all the red lights.เขาจะเลยไปไกล ถ้ายังไม่หยุด มันไฟแดงแล้ว Lucky Thirteen (2008)
This season, we're taking it farther than ever before.ซีซั่นนี้ เรากำลังพาคุณไปไกลกว่าที่เคย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who farted? The stink's got some kink.ใคร ใครตดเนี่ย Baby and I (2008)
Come on, boys, let's chase them back to the border! Pussy fart! Holy shit!มาเลยพวก ไล่พวกมันให้กลับชายแดนซะ เวรแล้วสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Why would she want to waste her time with an old fart?อย่าให้เธอมาเสียเวลาเลยน่า The Ramen Girl (2008)
-How much farther to the embassy?สถานทูตอีกไกลไหม 24: Redemption (2008)
- Excuse me. - Why, did you fart?- โทดที นี่เธอตดเหรอเนี่ย? The House Bunny (2008)
- Fart.ตดไง The House Bunny (2008)
- How much farther is it?- อีกไกลมั๊ย The Happening (2008)
Closer to Scylla, farther from Wyatt.เข้าใกล้ scylla แต่ห่างกับ Wyatt อยู่ดี The Price (2008)
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fartHe is too tired to go any farther.
fartI can't walk any farther.
fartWe cannot go any farther without a rest.
fartI can walk no farther.
fartI farted in class and the teacher threw me out.
fartDa Vinci could see farther than others.
fartHe went no farther than the gate.
fartLittle Johnny farts in the classroom.
fartI was too tired to walk any farther.
fartI cannot walk any farther.
fartThe school is farther than the station.
fartHe put the shot farther than I did.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตด[V] fart, Syn. ผายลม, Example: เขาตดออกมาต่อหน้าธารกำนัล, Thai definition: อาการที่ลมระบายออกจากทวารหนัก
ตด[N] fart, See also: air discharge from the anus, Example: ตดของใครๆ ก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งนั้น, Thai definition: ลมที่ออกจากทวารหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยแก๊ส[v. exp.] (plǿi kaēs) EN: break wind ; pass wind ; fart (vulg.)   
ตด[v.] (tot) EN: fart ; break wind   FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FARTHER    F AA1 R DH ER0
FARTHEST    F AA1 R DH AH0 S T
FARTHING    F AA1 R DH IH0 NG
FARTHINGALE    F AA1 R DH IH0 NG G EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fart    (v) (f aa1 t)
farts    (v) (f aa1 t s)
farted    (v) (f aa1 t i d)
farther    (j) (f aa1 dh @ r)
farting    (v) (f aa1 t i ng)
farthest    (j) (f aa1 dh i s t)
farthing    (n) (f aa1 dh i ng)
farthings    (n) (f aa1 dh i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farthing {m}; Viertelpenny {m}farthing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファージング[, fa-jingu] (n) farthing [Add to Longdo]
遠点[えんてん, enten] (n) (1) far point (farthest point at which an object can be brought into focus by the eye); (2) apoapsis [Add to Longdo]
極地[きょくち, kyokuchi] (n,adj-no) farthest land; furthest land; polar regions [Add to Longdo]
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it [Add to Longdo]
向こう岸;向う岸;向岸(io)[むこうぎし, mukougishi] (n) opposite bank; farther shore [Add to Longdo]
最遠[さいえん, saien] (adj-no) farthest; furthest; most remote [Add to Longdo]
最果て[さいはて, saihate] (n) the farthest ends; the furthest ends [Add to Longdo]
三文[さんもん, sanmon] (n) cheapness; farthing [Add to Longdo]
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart [Add to Longdo]
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更远[gèng yuǎn, ㄍㄥˋ ㄩㄢˇ, / ] farther [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fart
   n 1: a reflex that expels intestinal gas through the anus [syn:
      {fart}, {farting}, {flatus}, {wind}, {breaking wind}]
   v 1: expel intestinal gases through the anus [syn: {fart},
      {break wind}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fart
   speed
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fart
   speed
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top