Search result for

rib

(154 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rib-, *rib*
English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rib[N] ซี่โครง
rib[N] เนื้อติดซี่โครง
rib[N] โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม
rib[N] เส้นใบไม้
rib[N] โครงร่าง, See also: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม
rib[VI] เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib[VT] เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib[VT] จัดให้เป็นโครง, See also: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน
ribald[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, หยาบโลน, Syn. bawdy, indecent, rude, Ant. refined, decent
ribald[N] คนหยาบคาย, See also: คนลามก, คนหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rib(ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
riband(ริบ'เบินดฺ) adj. สายริบบิ้น, Syn. ribband
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น,ริบบิ้น,สายสิ่งทอสาย,สิ่งที่เป็นสาย,สายริ้ว,โบ,ทางยาว,สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์,แถบเหรียญตรา
riboflavin(ไรโบเฟล'วิน) n. วิตามิน-บี-2, Syn. riboflavine,vitaminB2,
ribonucleic acidมีความสำคัยในการแบ่งเซลล์ในระยะแรก ๆ สาร RNA จะกระจายตัวทั้วไปในเซลล์ไปเกาะตาม Endoplasmic reticulum (ER) หรือกลายเป็น microsome ไปก็ได้
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
attributable(adj) เนื่องมาจาก
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี,อ้างว่า
attribution(n) ความเป็นของ
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ribสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rib meristem; file meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rib, abdominal; rib, asternal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, asternal; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bicipitalซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bifidซี่โครงสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, false; rib, abdominal; rib, asternalซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, floating; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, slippingซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
ribbonริบบอน
การสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribonucleic acid (RNA)กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในโพรโทพลาซึม  RNA มี 3 ชนิดคือ t RNA  m RNA และ r RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboseไรโบส, น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของ RNA   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomal RNA (r RNA)อาร์เอ็นเอไรโบโซม, อาร์เอ็นเอชนิดหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของไรโบโซม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม
ไรโบโซม ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการสร้างโปรตีน เริ่มจากลำดับเบสของดีเอ็นเอถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวเรียกกระบวนการนี้ว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA) ทำหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ribulose diphosphateไรบูโลสไดฟอสเฟต, น้ำตาลไรโบสที่มีหมู่ฟอสเฟต 2 หมู่อยู่ในโมเลกุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ribs (n name uniq ) กระดูกซี่โครง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Start her on ribavirin and interferon.เริ่มต้นรักษาเธอด้วยribavirin.กับinterferon. Birthmarks (2008)
What would you do with one of my ribbon in your pocket?แล้วริบบิ้นเส้นนึงของฉัน ที่เธอแอบเก็บใส่กระเป่าล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
There, there, miss Daisy. You will scratch yourself to ribbons.อีกแล้วนะ คุณเดซี่ เดี๋ยวก็เกาจนเป็นแถบหมดหรอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'd be like prime rib to those fuckers.ฉันชอบห้องโง่ๆนี่มากกว่าข้างนอกนั่น Day of the Dead (2008)
I think I have a broken rib. - Your flowers, sir.โอย ผมว่าซี่โครงน่าจะหัก Made of Honor (2008)
Come and curl some ribbon.มาช่วยทำริบบื้นหน่อย Made of Honor (2008)
The next rib drives into your lungs. The two American girls, where are they?ฉันจะแหกปอดแกถัดไปบอกมาว่าเด็กอเมริกัน2คนอยู่ที่ไหน? Taken (2008)
You barely touched your prime rib.คุณร้อนตัวไปเองต่างหาก Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I could snap your ribs off.จะบีบเจ้าตายคามือได้ไง. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I might have cracked a few ribs, but I just felt like I could bring him back to life.ฉันอาจจะซี่โครงหักนิดหน่อย แต่ฉันรู้สึกเหมือน ฉันสามารถเอาชีวิตเขากลับมาได้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
–Where's the plate? –It's below his rib cage.- มันอยู่ที่ไหน อยู่ใต้ซี่โครงเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Saw you win a ribbon off him last year at the Clearwater County Fair.เค้าชนะการประกวดในงานประจำปี เมื่อปีกลาย I Knew You Were a Pig (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ribShe bound her hair with a ribbon.
ribThe ribbon doesn't match the dress.
ribShe bound her hair with ribbon.
ribI put a piece of paper around the box and tied it up with a ribbon.
ribThe girl wore a yellow ribbon in her hair.
ribHe elbowed me in the ribs.
ribI used a ribbon to tie my hair into a ponytail.
ribJane wore the same ribbon as her mother did.
ribThe cat had a ribbon around its neck.
ribCould you tie it with a ribbon?
ribThe girl wore yellow ribbons in her hair.
ribShe put a red ribbon on her umbrella as a mark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือลิง[N] rib of a boat, See also: plank to be attacked to the boat side, Count unit: มือลิง, Thai definition: ไม้สำหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง
โบ[N] ribbon, See also: bow, Example: เธอกับน้องสาวช่วยกันทำโบเป็นแบบต่างๆ ประดับที่กล่องของขวัญทุกกล่อง, Count unit: อัน, Thai definition: เชือกหรือริบบิ้นทำเป็นห่วง 2 ห่วงคล้ายหูกระต่าย แล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อนกระทก, Notes: (อังกฤษ)
ริบบิ้น[N] ribbon, Example: หล่อนพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปกระต่าย แล้วส่งให้เขาผูกริบบิ้นรอบคอ แล้วจึงนำไปแจกจ่ายแขกที่มาช่วยงาน, Count unit: เส้น, แถบ, ม้วน, Thai definition: แถบแพร ไหม หรือไนลอน มีสีต่างๆ ใช้สำหรับผูกหรือประดับสิ่งต่างๆ มีหลายขนาด, Notes: (อังกฤษ)
ซี่[N] rowed or lined things, See also: rib, banisters, spoke, rag, Example: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย, Thai definition: คำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง
ซี่โครง[N] rib, Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก, Example: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก, Count unit: ซี่, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
กระดูกซี่โครง[N] rib, Syn. ซี่โครง, Example: สุนัขเหล่านี้ท่าทางหิวโซทุกตัวบางตัวผ่ายผอมจนเห็นกระดูกซี่โครง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIB    R IH1 B
RIBA    R IY1 B AH0
RIBS    R IH1 B Z
RIBI    R IY1 B IY0
RIBAS    R AY1 B AH0 Z
RIBAR    R IH2 B AA1 R
RIBKA    R IH1 B K AH0
RIBBON    R IH1 B AH0 N
RIBBLE    R IH1 B AH0 L
RIBERA    R IY0 B EH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rib    (v) (r i1 b)
ribs    (v) (r i1 b z)
ribald    (n) (r i1 b @ l d)
riband    (n) (r i1 b @ n d)
ribbed    (v) (r i1 b d)
ribbon    (n) (r i1 b @ n)
ribalds    (n) (r i1 b @ l d z)
ribands    (n) (r i1 b @ n d z)
ribbing    (v) (r i1 b i ng)
ribbons    (n) (r i1 b @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
RIBE-Schraube {f} [techn.]splined socket head screw [Add to Longdo]
Riboflavin {n}riboflavin [Add to Longdo]
Rippe {f} [anat.] | Rippen {pl}rib | ribs [Add to Longdo]
Rippenbruch {m} [med.]rib fracture; fractured rip [Add to Longdo]
Ribeirotyrann {m} [ornith.]Brown-breasted Pygmy Tyrant [Add to Longdo]
Rippe {f} (Profil)rib (tread) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并卷机[bìng juǎn jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ, / ] ribbon lap machine [Add to Longdo]
核糖[hé táng, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, ] ribose [Add to Longdo]
核糖核酸[hé táng hé suān, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] ribonucleic acid (RNA) [Add to Longdo]
核糖体[hé táng tǐ, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄊㄧˇ, / ] ribosome [Add to Longdo]
核酮糖[hé tóng táng, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] ribulose (type of sugar) [Add to Longdo]
核黄素[hé huáng sù, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, / ] riboflavin (vitamin B2) [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, / ] ribbon for a seal; sash [Add to Longdo]
丝带[sī dài, ㄙ ㄉㄞˋ, / ] ribbon [Add to Longdo]
缎带[duàn dài, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] ribbon [Add to Longdo]
罗口[luó kǒu, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄡˇ, / ] rib collar; rib top of socks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, n. [AS. rib, ribb; akin to D. rib, G. rippe, OHG.
   rippa, rippi, Dan. ribbe, Icel. rif, Russ. rebro.]
   1. (Anat.) One of the curved bones attached to the vertebral
    column and supporting the lateral walls of the thorax.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man there are twelve ribs on each side, of which the
      upper seven are directly connected with the sternum by
      cartilages, and are called sternal, or true, ribs. The
      remaining five pairs are called asternal, or false,
      ribs, and of these each of the three upper pairs is
      attached to the cartilage of the rib above, while the
      two lower pairs are free at the ventral ends, and are
      called floating ribs. See {Thorax}.
      [1913 Webster]
 
   2. That which resembles a rib in form or use. Specifically:
    (a) (Shipbuilding) One of the timbers, or bars of iron or
      steel, that branch outward and upward from the keel,
      to support the skin or planking, and give shape and
      strength to the vessel.
    (b) (Mach. & Structures) A ridge, fin, or wing, as on a
      plate, cylinder, beam, etc., to strengthen or stiffen
      it.
    (c) One of the rods on which the cover of an umbrella is
      extended.
    (d) A prominent line or ridge, as in cloth.
    (e) A longitudinal strip of metal uniting the barrels of a
      double-barreled gun.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The chief nerve, or one of the chief nerves, of a
    leaf.
    (b) Any longitudinal ridge in a plant.
      [1913 Webster]
 
   4. (Arch.)
    (a) In Gothic vaulting, one of the primary members of the
      vault. These are strong arches, meeting and crossing
      one another, dividing the whole space into triangles,
      which are then filled by vaulted construction of
      lighter material. Hence, an imitation of one of these
      in wood, plaster, or the like.
    (b) A projecting mold, or group of moldings, forming with
      others a pattern, as on a ceiling, ornamental door, or
      the like.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mining)
    (a) Solid coal on the side of a gallery; solid ore in a
      vein.
    (b) An elongated pillar of ore or coal left as a support.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   6. A wife; -- in allusion to Eve, as made out of Adam's rib.
    [Familiar & Sportive]
    [1913 Webster]
 
       How many have we known whose heads have been broken
       with their own rib.          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Chuck rib}, a cut of beef immediately in front of the middle
    rib. See {Chuck}.
 
   {Fore ribs}, a cut of beef immediately in front of the
    sirloin.
 
   {Middle rib}, a cut of beef between the chuck rib and the
    fore ribs.
 
   {Rib grass}. (Bot.) Same as {Ribwort}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, v. t. [imp. & p. p. {Ribbed}; p. pr. & vb. n.
   {Ribbing}.]
   1. To furnish with ribs; to form with rising lines and
    channels; as, to rib cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose, as with ribs, and protect; to shut in.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
       It [lead] were too gross
       To rib her cerecloth in the obscure grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rib land}, to leave strips of undisturbed ground between
    the furrows in plowing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rib
   n 1: support resembling the rib of an animal
   2: any of the 12 pairs of curved arches of bone extending from
     the spine to or toward the sternum in humans (and similar
     bones in most vertebrates) [syn: {rib}, {costa}]
   3: cut of meat including one or more ribs
   4: a teasing remark
   5: a riblike supporting or strengthening part of an animal or
     plant
   6: a projecting molding on the underside of a vault or ceiling;
     may be ornamental or structural
   v 1: form vertical ribs by knitting; "A ribbed sweater"
   2: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the
     plans for a new opera house"; "The students poked fun at the
     inexperienced teacher"; "His former students roasted the
     professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule}, {roast},
     {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib}, {make
     fun}, {poke fun}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rib [rip]
   mountain ridge
   cutlet
   rib
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top