Search result for

rein

(174 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rein-, *rein*. Possible hiragana form: れいん
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reincarnation (n ) การกลับชาติมาเกิดใหม่ แต่ไม่ได้แปลว่าจุติใหม่ จุติแปลว่าเคลื่อน หรือหมายถึงตาย ใช้กับเทวดาที่ลงมายังโลกมนุษย์เท่านั้น เช่นเทวดาจุติลงมายังโลก
reinserting (n ) การใส่เข้าไปอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rein    [N] สายบังเหียน, See also: บังเหียน, Syn. bridle, strap
rein    [N] วิธีการควบคุม, See also: วิธีบังคับ, Syn. control, restraint
rein    [VT] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. control, restrain
rein up    [PHRV] ดึงบังเหียน(ม้า)ให้หยุด
reindeer    [N] กวางขนาดใหญ่แถบขั้วโลกเหนือ, See also: มีเขาเป็นกิ่งแขนงทั้งตัวผู้และตัวเมีย, Syn. caribou
reinsure    [VT] ทำประกันใหม่
reinvent    [VT] สร้างหรือนำเสนอในรูปแบบใหม่
reinvest    [VT] ลงทุนใหม่
reinforce    [VT] เพิ่มกำลังทางทหาร, See also: เสริมกำลังทหาร
reinforce    [VT] ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, See also: เสริม, สนับสนุน, Syn. strengthen, support

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reinfectionการติดเชื้อซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcement; excess weld metalโลหะเชื่อมส่วนเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reinforcement; reinforceการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinnervationการมีประสาทไปเลี้ยงใหม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinoculationการใส่เชื้อซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinstatement๑. การฟื้นสัญญา๒. การจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม (ก. ปกครอง)๒. การฟื้นสัญญา (ประกันชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่ง๒. การคืนสู่สภาพเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reincarnate lamasลามะผู้กลับชาติมาเกิด [TU Subject Heading]
Reincarnationการเกิดใหม่ [TU Subject Heading]
Reincarnation therapyการรักษาด้วยการระลึกชาติ [TU Subject Heading]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Reinforced Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่ รับแรงได้มากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Reinforced concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
reinforced materialวัสดุเสริมกำลัง, วัสดุที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น เส้นใยแก้วเป็นวัสดุเสริมกำลังในไฟเบอร์กลาสส์ เหล็กเป็นวัสดุเสริมกำลังในคอนกรีต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcement เสริมเหล็ก
เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกำลัง ขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rein(เรน) n. บังเหียน,เชือกบังเหียน,วิธีการควบคุม,เครื่องนำ vt.,vi. ดึงบังเหียน,ระงับ,หยุดยั้ง,บังคับ,ควบคุม, Syn. restraint,check
reincarnate(รีอินคาร์'เนท) vt. ให้สิงร่างใหม่,ให้จุติใหม่ adj. (สิง) ร่างใหม่,จุติใหม่,กลับชาติใหม่, Syn. incarnate again, See also: reincarnation n.
reindeer(เรน'เดียร์) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
reinforce(รีอินฟอร์ส') vt. เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน,ทำให้แข็งแรง,ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น,เพิ่ม,เสริม, Syn. strengthen,reenforce
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน
reinstate(รีอินสเทท') vt. นำกลับ,ใส่กลับ,คืนสิทธิ, See also: reinstatement,reinstation n. reinstator n, Syn. establish again
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
gagreinn. บังเหียนม้า
herein(เฮีย'ริน') adj. ในนี้,ในกรณีนี้,ในเรื่องนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
rein(n) การควบคุม,บังเหียนม้า,เครื่องนำ
rein(vt) บังคับ,ดึงบังเหียน,ควบคุม
reincarnate(vt) ทำให้กลับชาติใหม่
reincarnation(n) การกลับชาติ,การเกิดใหม่
reindeer(n) กวางเรนเดียร์
reinforce(vt) เสริมกำลัง,เพิ่มกำลัง,บำรุงกำลัง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
reinstate(vt) คืนสิทธิ,ทำให้เหมือนเดิม
herein(adv) ในที่นี้,ในกรณีนี้,ในเรื่องนี้
therein(adv) ในที่นั้น,ในเรื่องนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reinConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
reinThe information reinforced his opinions.
reinWe need to recognize it to reinforce our sales efforts.
reinChemical companies are waiting until everything dies down before reinvesting.
reinBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
reinBeing a teacher you must learn to keep a tight rein on your emotions.
reinTry out my reins and my heart. (Psalm 26) [Bible]
reinShe kept a tight rein on the purse strings.
rein"So it's built from stone?" "It's ordinary reinforced concrete."
reinIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร Night and Fog (1956)
Keep a tight rein on his habits.บรรดาหมูส่วนใหญ่ How I Won the War (1967)
Give rein to your feelingsให้บังเหียนให้ความรู้สึกของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา! Return of the Condor Heroes (1983)
We'll reinforce them later. If you find any keys, hang on to them.แล้วค่อยมาตอกเสริมทีหลัง ถ้าใครเจอกุญแจ ก็เก็บเอาไว้ด้วย Night of the Living Dead (1990)
Just get it up. We'll reinforce it later.รีบตอกให้เสร็จ เดี๋ยวค่อยตอกย้ำอีกที Night of the Living Dead (1990)
It will be difficult in the extreme... to convince Angelo to reinstate the original formulas.มันคงยากอยู่ที่จะให้.. ..แอนเจโล นำสารนั่นมาใช้ The Lawnmower Man (1992)
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง The Lawnmower Man (1992)
We only reinstated those formulas a few days ago.ทางเราเพิ่งเปลี่ยน สารทดลองเมื่อไม่กี่วันก่อน The Lawnmower Man (1992)
The reindeer can't see an inch in front of their noses.-กวางเรนเดียร์จะไม่เห็นด้านหน้านะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Alex, do you believe in reincarnation... past lives or...อเล็กซ์เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดไหม Junior (1994)
Well, after all the excitement, Section 9 showed up with reinforcements and picked up what remained of the two cybernetic bodies and, of course, what remained of me and my arm.หลังจากเรื่องนั้น, แผนก 9 ส่งกำลังไปที่นั่น – นำร่างของไซบอร์ก 2ร่างมา. และแน่นอน, ตัวกับแขนของผมด้วย Ghost in the Shell (1995)
- Come in, Star Command. Send reinforcements.- ทราบแล้วเปลี่ยน สตาร์ คอมมานด์ ส่งกำลังเสริมมาที Toy Story (1995)
The kind of place where a mind like Will's is given free rein.มีหลายที่ที่เขาอยากได้ตัววิลล์ Good Will Hunting (1997)
He is the reincarnation of Avalokiteshvara... the Bodhisattva of Compassion.ท่านเป็นอวตารของ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นสมันตมุข Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
คอนกรีตเสริมเหล็ก    [N] ferro-concrete, See also: reinforced concrete, Example: ฐานของอาคารนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก, Thai definition: คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
คอนกรีตอัดแรง    [N] reinforced concrete, Thai definition: คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น
เสริม [V] enhance, See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน, Example: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย
หนุนเนื่อง    [V] reinforce, See also: augment, Example: เกิดคลื่นยักษ์หนุนเนื่องเข้ามาอีกทำให้เรือที่โคลงอยู่แล้วถึงกับล่มลง, Thai definition: ทยอยเพิ่มมา, เพิ่มเติมเข้ามาไม่ขาดสาย
บังเหียน    [N] rein, See also: bridle, Example: คนควบคุมม้าถือบังเหียนเตรียมพร้อมจะออกตัวได้ทุกเมื่อ, Thai definition: เครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ ทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้า ที่ปลายมีห่วง 2 ข้างสำหรับผูกสายบังเหียนโยงไว้ให้ผู้ขี่ถือ
แบ่งภาค [V] reincarnate, Syn. แยกส่วน, แยกร่าง, Example: ถ้าฉันแบ่งภาคไปช่วยเธอทั้งสองคนได้ก็คงจะดี, Thai definition: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ
กลับชาติมาเกิด    [V] reincarnate, See also: born again in a new body, Example: เมื่อชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นนกแต่ชาตินี้เขากลับชาติมาเกิดเป็นคน
กองหนุน    [N] reserve unit, See also: reinforcements, Syn. ทหารกองหนุน, Example: หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเขาก็ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน, Count unit: กอง, Thai definition: ทหารที่ปลดออกจากประจำการ หรือที่ปลดออกจากกองเกินเมื่ออายุครบกำหนด
การเกิดใหม่    [N] reincarnation, Example: ปีนี้อัตราการเกิดใหม่ของทารก เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าของปีก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation   FR: incarnation [f] ; avatar [m]
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: reincarnate   
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
เบรก[n.] (brēk) EN: brake   FR: frein [m]
เบรก[v.] (brēk) EN: brake   FR: mettre le frein
เบรกมือ[n. exp.] (brēk meū) EN: hand brake   FR: frein à main [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REIN    R EY1 N
REINA    R EY0 IY1 N AH0
REINS    R EY1 N Z
REINE    R EY1 N
REINIG    R AY1 N IH0 G
REINED    R EY1 N D
REINEY    R EY1 N IY0
REINER    R AY1 N ER0
REINKE    R EY1 NG K
REINES    R EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rein    (v) (r ei1 n)
reins    (v) (r ei1 n z)
Reiner    (n) (r ai1 n @ r)
reined    (v) (r ei1 n d)
reining    (v) (r ei1 n i ng)
reinvest    (n) (r ii1 i n v e1 s t)
Reingold    (n) (r ai1 n g ou l d)
reinvent    (n) (r ii1 i n v e1 n t)
reindeer    (n) (r ei1 n d i@ r)
reinsure    (v) (r ii2 i n sh u@1 r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น , See also: A. verkomplizieren,
etw. vereinfacht sichสิ่งนั้นๆง่ายขึ้น
Vereinigte Staaten|pl.| สหรัฐ
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
Schrein(n) |der, pl. Schreine| ศาลเจ้า, อาราม, สถานที่บูชา, สถูป, เจดีย์ปูชนียสถาน, แท่นบูชา,หิ้งบูชา เช่น Laos bereitet sein Nationalsymbol, den Thatluang-Schrein, für des Treffen der Asean-Staaten vor.
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rein {adv}chastely [Add to Longdo]
rein {adv}purely [Add to Longdo]
rein {adv}sheerly [Add to Longdo]
rein rechnerisch gesehenin terms of figures [Add to Longdo]
rein theoretisch; an und für sichin the abstract [Add to Longdo]
Zügel {m} | Zügel lockern | die Zügel fest in der Hand haltenrein | to loosen the reins | to have things firmly under control [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
reine(n) |f| ราชินี

Japanese-English: EDICT Dictionary
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds) [Add to Longdo]
アクロレイン[, akurorein] (n) acrolein [Add to Longdo]
アレインメント[, areinmento] (n) arraignment [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lè, ㄌㄜˋ, ] rein in [Add to Longdo]
增援[zēng yuán, ㄗㄥ ㄩㄢˊ, ] reinforce [Add to Longdo]
援兵[yuán bīng, ㄩㄢˊ ㄅㄧㄥ, ] reinforcement [Add to Longdo]
石蕊[shí ruǐ, ㄕˊ ㄖㄨㄟˇ, ] reindeer moss; (chem.) litmus (as in litmus paper) [Add to Longdo]
补泻[bǔ xiè, ㄅㄨˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] reinforcing and reducing methods (in acupuncture) [Add to Longdo]
轮迴[lún huí, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] reincarnate [Add to Longdo]
转生[zhuǎn shēng, ㄓㄨㄢˇ ㄕㄥ, / ] reincarnation; to be reborn (in Buddhism) [Add to Longdo]
钢化玻璃[gāng huà bō li, ㄍㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, / ] reinforced glass [Add to Longdo]
钢筋水泥[gāng jīn shuǐ ní, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]
钢筋混凝土[gāng jīn hùn níng tǔ, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
実働時間[じつどうじかん, jitsudoujikan] reine_Arbeitszeit [Add to Longdo]
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
掃除[そうじ, souji] Reinemachen, Saubermachen [Add to Longdo]
掃除婦[そうじふ, soujifu] Reinmachefrau, Putzfrau [Add to Longdo]
斎戒[さいかい, saikai] Reinigung [Add to Longdo]
斎戒もく浴[さいかいもくよく, saikaimokuyoku] Reinigung, Waschung [Add to Longdo]
浄化[じょうか, jouka] Reinigung, Laeuterung [Add to Longdo]
清める[きよめる, kiyomeru] reinigen, laeutern [Add to Longdo]
清書[せいしょ, seisho] Reinschrift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rein \Rein\, v. i.
   To be guided by reins. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rein \Rein\ (r?n), n. [F. r[^e]ne, fr. (assumed) LL. retina, fr.
   L. retinere to hold back. See {Retain}.]
   1. The strap of a bridle, fastened to the curb or snaffle on
    each side, by which the rider or driver governs the horse.
    [1913 Webster]
 
       This knight laid hold upon his reyne. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an instrument or means of curbing, restraining, or
    governing; government; restraint. "Let their eyes rove
    without rein." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To give rein}, {To give the rein to}, to give license to; to
    leave withouut restrain.
 
   {To take the reins}, to take the guidance or government; to
    assume control.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rein \Rein\, v. t. [imp. & p. p. {Reined} (r?nd); p. pr. & vb.
   n. {Reining}.]
   1. To govern or direct with the reins; as, to rein a horse
    one way or another.
    [1913 Webster]
 
       He mounts and reins his horse.    --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To restrain; to control; to check.
    [1913 Webster]
 
       Being once chafed, he can not
       Be reined again to temperance.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rein in} or {To rein up},
    (a) to check the speed of, or cause to stop, by drawing
      the reins. Hence,
    (a) to cause (a person) to slow down or cease some
      activity; -- to rein in is used commonly of superiors
      in a chain of command, ordering a subordinate to
      moderate or cease some activity deemed excessive.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rein
   n 1: one of a pair of long straps (usually connected to the bit
      or the headpiece) used to control a horse
   2: any means of control; "he took up the reins of government"
   v 1: control and direct with or as if by reins; "rein a horse"
      [syn: {harness}, {rein in}, {draw rein}, {rein}]
   2: stop or slow up one's horse or oneself by or as if by pulling
     the reins; "They reined in in front of the post office" [syn:
     {rein}, {rein in}]
   3: stop or check by or as if by a pull at the reins; "He reined
     in his horses in front of the post office" [syn: {rein},
     {rein in}]
   4: keep in check; "rule one's temper" [syn: {rule}, {harness},
     {rein}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rein [rɛ̃]
   kidney
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rein [rɛi˘n]
   clean
   chaste
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 rein [rain]
   chaste; chastely; clean; immaculate; immaculately; pure; purely; sheer; sheerly; straight; unadulterated; uncorrupt; undefiled
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top