ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebirth

R IY0 B ER1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebirth-, *rebirth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebirth(n) การเกิดใหม่, Syn. resurrection, rejuvenation, rehabilitation

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rebirth in Buddha's land (Buddhism)สังสารวัฏ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
to bear witness to the end of the human era and the rebirth of krypton.เพื่อเป็นพยานในยุคจุดจบของมนุษย์ และกำเนิดของคริปตัน. Zod (2006)
Springtime--a season for rebirth and new beginnings.ฤดูใบไม้ผลิ--ฤดูแห่งการเกิดและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ The Grandfather (2009)
Upon this occasion of our marriage, our offering symbolizes the rebirth of our god.ในยามของการหมั้นหมายของเรา เครื่องสังเวยเป็นตัวแทนของการถือกำเนิดเทพ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Now you're going to be witness to the rebirth of humanity.ตอนนี้คุณอาจจะรับรู้เหตุการณ์ ที่นำไปสู่การเกิดใหม่ของมวลมนุษยชาติ Surrogates (2009)
I propose that Rusk's murder and Lisa's rebirth happened simultaneously.ฉันคิดว่าตอนที่รัสค์ถูกฆาตกรรม กับตอนที่ลิซ่ากลับมาเกิดใหม่เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน Unearthed (2010)
I mean, if he's an Aquarius, a rebirth would not be unexpected.พอแล้ว สเตฟานี And Then There Were Fewer (2010)
I'm talking about the death of Chudnofsky and the rebirth of Bloodnofsky.การสิ้นสุดของชัดนอฟสกี้ และกำเนิดใหม่ของบลัดนอฟสกี้ The Green Hornet (2011)
Unless of course, you wish to witness the rebirth of Robert Frobisher.Κоnа wіll bе fеаѕtіn' оn Αdаm n' hіѕ bоy by ѕundоwn. Cloud Atlas (2012)
Over six years of being together, a complete rebirth of our relationship, and you're still trying to find yourself in all this?กว่า 6 ปีที่อยู่ด้วยกัน การเกิดใหม่ที่สมบูรณ์ ของความสัมพันธ์เรา และคุณพยายามที่จะ ค้นหาตัวเองอยู่อีกเหรอ P.S. You're an Idiot (2012)
There are three sides to Pelant: one, the base is his constant rebirth into innocence, you know, the face that he shows the world.มีสามด้านสำหรับพาลานท์ ด้านที่หนึ่ง ฐานคือ การกระทำอย่างต่อเนื่องของเขายังคง ความบริสุทธิ์ เป็นสีหน้าที่เขาแสดงให้โลกเห็น The Future in the Past (2012)
Furthermore, the symbol of rebirth in Buddhism is the lotus.นอกจากนี้ สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ ในพระพุทธศาสนา ก็คือดอกบัวเพคะ Episode #1.20 (2012)
The Egyptians revered the crocus as a symbol of the rebirth of the sun.ชาวอียิปต์นับถือดอกดิน เป็นสัญญาลักษณ์ของการเกิดใหม่ของดวงอาทิตย์ The Corpse on the Canopy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REBIRTH R IY0 B ER1 TH
REBIRTHS R IY0 B ER1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebirth (n) rˌiːbˈɜːʳθ (r ii2 b @@1 th)
rebirths (n) rˌiːbˈɜːʳθs (r ii2 b @@1 th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重生[chóng shēng, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄥ, ] rebirth, #15,932 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リバース[riba-su] (n, vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit [Add to Longdo]
極楽往生[ごくらくおうじょう, gokurakuoujou] (n, vs) rebirth in paradise; peaceful death [Add to Longdo]
欣求浄土[ごんぐじょうど, gongujoudo] (n) seeking rebirth in the Pure Land [Add to Longdo]
後身[こうしん, koushin] (n) (1) successor (e.g. organization); (2) new existence after rebirth [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n, vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n, vs, adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
三界流転[さんがいるてん, sangairuten] (n) endless cycle of rebirth through the three worlds of past, present, and future existences (Buddhist) [Add to Longdo]
新生[しんせい, shinsei] (n, vs, adj-no) rebirth; new birth; nascent; (P) [Add to Longdo]
正行[しょうぎょう, shougyou] (n) { Buddh } (See 助業, 浄土宗, 正定業) correct practices (esp. in Jodo, the path to rebirth in paradise) [Add to Longdo]
正念[しょうねん, shounen] (n) (1) { Buddh } (See 八正道) right mindfulness; (2) true faith (in rebirth in the promised land) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebirth
   n 1: after death the soul begins a new cycle of existence in
      another human body [syn: {metempsychosis}, {rebirth}]
   2: a second or new birth [syn: {reincarnation}, {rebirth},
     {renascence}]
   3: the revival of learning and culture [syn: {rebirth},
     {Renaissance}, {Renascence}]
   4: a spiritual enlightenment causing a person to lead a new life
     [syn: {conversion}, {rebirth}, {spiritual rebirth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top