ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bridle

B R AY1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bridle-, *bridle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bridle(n) บังเหียน, See also: เครื่องบังคับม้า, Syn. harness
bridle at(phrv) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ
bridle up(phrv) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. bristle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า, สายบังเหียน, สิ่งควบคุม, สิ่งรั้ง, สายรั้ง, สิ่งบังคับการหมุน, เชือกหรือโซ่ผูกเรือ, การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน, ควบคุม, เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb, ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน, ปลด, ปล่อย, ทำให้ผ่อนคลาย, ไม่ควบคุม

English-Thai: Nontri Dictionary
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า, รั้งบังเหียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chafe as you may against the bridle of responsibility, we can't shortchange due process.คุณจะพูดกระทบกระเทียบยังไงก็ตามนะ แต่ผมไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ Ring Around the Rosie (2011)
Together, we will bridle the masses, and ride unto victory.ด้วยกัน เราจะคุมทุกอย่าง และวิ่งไปสู่ชัยชนะ The Ceremony (2013)
Only we can take the bridle of the cosmos... and lead it to where it needs to go.มีแต่เรา ที่กุมบังเหียนกาแล็กซี นำมันไปทิศทางที่ควรได้ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bridleHe kept his tongue under a bridle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังเหียน(n) rein, See also: bridle, Example: คนควบคุมม้าถือบังเหียนเตรียมพร้อมจะออกตัวได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: เครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ ทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้า ที่ปลายมีห่วง 2 ข้างสำหรับผูกสายบังเหียนโยงไว้ให้ผู้ขี่ถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[banghīen] (n) EN: rein ; bridle  FR: bride [ f ] ; rêne [ f ]
งูปล้องฉนวนอินเดีย[ngū plǿngchanūan Indīa] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนมลายู[ngū plǿngchanūan Malāyū] (n, exp) EN: Malayan Bridle Snake
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[ngū plǿngchanūan pā tam] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนตับจาก[ngū plǿngchanūan tap jāk] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนตับคา[ngū plǿngchanūan tap khā] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[nok nāng-nūan klaēp khiu khāo] (n, exp) EN: Bridled Tern  FR: Sterne bridée [ f ] ; Sterne à collier [ f ] ; Petite Sterne brune [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRIDLE B R AY1 D AH0 L
BRIDLED B R AY1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bridle (v) brˈaɪdl (b r ai1 d l)
bridled (v) brˈaɪdld (b r ai1 d l d)
bridles (v) brˈaɪdlz (b r ai1 d l z)
bridle-path (n) brˈaɪdl-paːθ (b r ai1 d l - p aa th)
bridle-road (n) brˈaɪdl-roud (b r ai1 d l - r ou d)
bridle-paths (n) brˈaɪdl-paːðz (b r ai1 d l - p aa dh z)
bridle-roads (n) brˈaɪdl-roudz (b r ai1 d l - r ou d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèi, ㄆㄟˋ, / ] bridle; reins, #50,631 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] bridle; reins, #627,391 [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] bridle; reins [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaum { m } | im Zaum halten; zäumenbridle | to bridle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
轡;銜;馬銜;轡銜[くつわ(轡;銜;馬銜);くつばみ(轡;馬銜;轡銜)(ok), kutsuwa ( kutsuwa ; kutsuwa ; uma kutsuwa ); kutsubami ( kutsuwa ; uma kutsuwa ; ku] (n) bit (i.e. attached to a bridle) [Add to Longdo]
手綱[たづな, taduna] (n, adj-no) bridle; reins; (P) [Add to Longdo]
制する[せいする, seisuru] (vs-s, vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P) [Add to Longdo]
頭絡[とうらく, touraku] (n) bridle; halter [Add to Longdo]
馬道[めどう;めんどう(ok);めど(ok);うまみち(ik), medou ; mendou (ok); medo (ok); umamichi (ik)] (n) (めんどう is also written with the ateji 面道) (See 寝殿造り) long roofed passageway (originally having an earthen floor and used as a bridle path) [Add to Longdo]
馬勒[ばろく, baroku] (n) bridle [Add to Longdo]
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc. [Add to Longdo]
野放図;野放途[のほうず, nohouzu] (adj-na, n) unregulated; unruly; wild; unbridled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridle \Bri"dle\, n. [OE. bridel, AS. bridel; akin to OHG.
   britil, brittil, D. breidel, and possibly to E. braid. Cf.
   {Bridoon}.]
   1. The head gear with which a horse is governed and
    restrained, consisting of a headstall, a bit, and reins,
    with other appendages.
    [1913 Webster]
 
   2. A restraint; a curb; a check. --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gun.) The piece in the interior of a gun lock, which
    holds in place the tumbler, sear, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) A span of rope, line, or chain made fast as both ends,
      so that another rope, line, or chain may be attached
      to its middle.
    (b) A mooring hawser.
      [1913 Webster]
 
   {Bowline bridle}. See under {Bowline}.
 
   {Branches of a bridle}. See under {Branch}.
 
   {Bridle cable} (Naut.), a cable which is bent to a bridle.
    See 4, above.
 
   {Bridle hand}, the hand which holds the bridle in riding; the
    left hand.
 
   {Bridle path}, {Bridle way}, a path or way for saddle horses
    and pack horses, as distinguished from a road for
    vehicles.
 
   {Bridle port} (Naut.), a porthole or opening in the bow
    through which hawsers, mooring or bridle cables, etc., are
    passed.
 
   {Bridle rein}, a rein attached to the bit.
 
   {Bridle road}.
    (a) Same as {Bridle path}. --Lowell.
    (b) A road in a pleasure park reserved for horseback
      exercise.
 
   {Bridle track}, a bridle path.
 
   {Scolding bridle}. See {Branks}, 2.
    [1913 Webster]
 
   Syn: A check; restrain.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridle \Bri"dle\, v. i.
   To hold up the head, and draw in the chin, as an expression
   of pride, scorn, or resentment; to assume a lofty manner; --
   usually with up. "His bridling neck." --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
      By her bridling up I perceived she expected to be
      treated hereafter not as Jenny Distaff, but Mrs.
      Tranquillus.               --Tatler.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridle \Bri"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Bridled}; p. pr. & vb. n.
   {Bridling}.]
   1. To put a bridle upon; to equip with a bridle; as, to
    bridle a horse.
    [1913 Webster]
 
       He bridled her mouth with a silkweed twist. --Drake.
    [1913 Webster]
 
   2. To restrain, guide, or govern, with, or as with, a bridle;
    to check, curb, or control; as, to bridle the passions; to
    bridle a muse. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Savoy and Nice, the keys of Italy, and the citadel
       in her hands to bridle Switzerland, are in that
       consolidation.            --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To check; restrain; curb; govern; control; repress;
     master; subdue.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bridle
   n 1: headgear for a horse; includes a headstall and bit and
      reins to give the rider or driver control
   2: the act of restraining power or action or limiting excess;
     "his common sense is a bridle to his quick temper" [syn:
     {bridle}, {check}, {curb}]
   v 1: anger or take offense; "She bridled at his suggestion to
      elope"
   2: put a bridle on; "bridle horses" [ant: {unbridle}]
   3: respond to the reins, as of horses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top