Search result for

entire

(74 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entire-, *entire*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entire    [ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, Syn. whole
entirely    [ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly
entireness    [N] ความครบถ้วน, See also: ความสมบูรณ์, Syn. completeness, wholeness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entireเรียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
entire contractสัญญาที่กำหนดหน้าที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entire functionฟังก์ชันทั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
entire tenancyการครอบครองแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entireCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
entireThe entire body is densely covered with hair.
entireThe result of this experiment leads to our presumption that element T determines the entire structure.
entireThis organization relies entirely on voluntary donations.
entireThese meeting are carried on entirely in English.
entireJane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake.
entireEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
entireIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.
entireThe committee was composed entirely of young teachers.
entireThe movie thrilled the entire audience.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity

English-Thai: Nontri Dictionary
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด    [ADV] tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
หายขาด    [V] completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างครบถ้วน    [ADV] completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
รวด    [ADV] wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
เบ็ดเสร็จ [ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
มวล    [ADJ] entire, See also: all, whole, total, Syn. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล, Example: ระยะ 10 ปีหลังนี้การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์เริ่มจะสะดวกสบายมากขึ้น
เลย [ADV] completely, See also: entirely, utterly, Syn. โดยสิ้นเชิง, Example: ผมไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเลย
หมดเปลือก    [ADV] totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยสิ้นเชิง [ADV] completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง
ทั้งเพ    [ADV] entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured   FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly   FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of   FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[adv.] (mit) EN: tightly ; entirely ; completely   FR: complètement ; entièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTIRE    EH0 N T AY1 ER0
ENTIRELY    EH0 N T AY1 ER0 L IY0
ENTIRETY    EH0 N T AY1 ER0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entire    (j) (i1 n t ai1 @ r)
entirely    (a) (i1 n t ai1 @ l ii)
entirety    (n) (i1 n t ai1 @ r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception [Add to Longdo]
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide [Add to Longdo]
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] entire text [Add to Longdo]
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ, ] entire population (of a country) [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global [Add to Longdo]
全般[quán bān, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄢ, ] entire [Add to Longdo]
整套[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ, ] entire set [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] entirely; to exhaust [Add to Longdo]
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] entire year; throughout the year; age at death [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entire \En*tire"\, a. [F. entier, L. integer untouched,
   undiminished, entire; pref. in-, negative + the root of
   tangere to touch. See {Tangent}, and cf. {Integer}.]
   1. Complete in all parts; undivided; undiminished; whole;
    full and perfect; not deficient; as, the entire control of
    a business; entire confidence, ignorance.
    [1913 Webster]
 
       That ye may be perfect and entire, wanting nothing.
                          --James i. 4.
    [1913 Webster]
 
       With strength entire and free will armed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       One entire and perfect chrysolite.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Without mixture or alloy of anything; unqualified; morally
    whole; pure; faithful.
    [1913 Webster]
 
       Pure fear and entire cowardice.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No man had ever a heart more entire to the king.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) Consisting of a single piece, as a corolla.
    (b) Having an evenly continuous edge, as a leaf which has
      no kind of teeth.
      [1913 Webster]
 
   4. Not gelded; -- said of a horse.
    [1913 Webster]
 
   5. Internal; interior. [Obs.] --Spenser.
 
   Syn: See {Whole}, and {Radical}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entire \En*tire"\, n.
   1. Entirely. "Too long to print in entire." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. (Brewing) A name originally given to a kind of beer
    combining qualities of different kinds of beer. [Eng.]
    "Foker's Entire." --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entire
   adj 1: constituting the full quantity or extent; complete; "an
       entire town devastated by an earthquake"; "gave full
       attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
       {total}]
   2: constituting the undiminished entirety; lacking nothing
     essential especially not damaged; "a local motion keepeth
     bodies integral"- Bacon; "was able to keep the collection
     entire during his lifetime"; "fought to keep the union
     intact" [syn: {integral}, {entire}, {intact}]
   3: (of leaves or petals) having a smooth edge; not broken up
     into teeth or lobes
   4: (used of domestic animals) sexually competent; "an entire
     horse" [syn: {entire}, {intact}]
   n 1: uncastrated adult male horse [syn: {stallion}, {entire}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top