Search result for

intact

(24 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intact-, *intact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intact[ADJ] ซึ่งไม่เสียหาย, See also: ซึ่งไม่บาดเจ็บ, สมบูรณ์, Syn. entire, sound, unimpaired, Ant. damaged, impaired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intact(อินแทคทฺ') adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่ถูกกระทบกระเทือน,เหมือนเดิม., See also: intactness n., Syn. untorched

English-Thai: Nontri Dictionary
intact(adj) ไม่ถูกแตะต้อง,ไม่บุบสลาย,ไม่เป็นอันตราย,ครบถ้วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intactทำงานได้ปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seems like the link is still intact.ดูเหมือนว่ายังลิงค์กันได้ Dead Space: Downfall (2008)
This ship must be returned to Count Dooku intact.ยานนี่จะต้องกลับคืนสู่มือของ เคาท์ดูกูในสภาพสมบูรณ์ Destroy Malevolence (2008)
So,any DNA evidence would remain intact.หลักฐานดีเอ็นเอยังคงอยู่ ไม่หายไปไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
Correct me if I'm wrong, but doctor-patient confidentiality remains intact after her death unless there's a court order.ฉันคิดผิดรึเปล่าว่า ความลับของคนไข้ จะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าหมอจะตายแล้ว จนกว่าจะมีคำสั่งศาล And How Does That Make You Kill? (2008)
Just get her through. Intact.แค่กันเธอออกจากเสียงนินทา Doubt (2008)
My scan says they're intact, sir.จากการสแกนทุกอย่างปกติ ครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
No. There isn't enough intact data.ไม่ได้หรอก มันไม่มีข้อมูลเหลือพอ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Your cover is still intact, ellen.คุณก็ทำไปจนกว่าจะจบแล้วกัน London. Of Course (2009)
So, it paralyzes you, but leaves all the other neurological functions intact.ก็แค่จะทำให้มึงเป็นอัมพาตอะนะ แต่ระบบประสาทรับรู้ทุกอย่างเหมือนเดิม Law Abiding Citizen (2009)
I'm gonna make sure that you walk away from this marriage With your business and your assets intact.ผมจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะเดินจากการแต่งงานของคุณพร้อมด้วยธุรกิจแล้วทรัพย์สินของคุณไปด้วย Bargaining (2009)
With your assets intact. Now to accomplish this...พร้อมด้วยธุรกิจแล้วทรัพย์สินของคุณไปด้วย ในการจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จ Marry Me a Little (2009)
You get us the Russian guns we need to keep our Oakland business intact.นายขายปืนรัสเซียให้เรา เราจะควบคุมธุรกิจในโอคแลนด์ของเรา เหมือนเดิม Albification (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTACT    IH2 N T AE1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intact    (j) (i1 n t a1 k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手付かず;手つかず[てつかず, tetsukazu] (adj-no,adj-na,n) untouched; unused; intact [Add to Longdo]
全き[まったき, mattaki] (n) perfect; complete; whole; sound; intact [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完好[wán hǎo, ㄨㄢˊ ㄏㄠˇ, ] intact; in good condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intact \In*tact"\, a. [L. intactus; pref. in- not + tactus, p.
   p. of tangere to touch: cf. F. intact. See {In-} not, and
   {Tact}, {Tangent}.]
   Untouched, especially by anything that harms, defiles, or the
   like; uninjured; undefiled; left complete or entire.
   --Buckle.
   [1913 Webster]
 
      When all external differences have passed away, one
      element remains intact, unchanged, -- the everlasting
      basis of our common nature, the human soul. --F. W.
                          Robertson.
   Intactible

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intact
   adj 1: constituting the undiminished entirety; lacking nothing
       essential especially not damaged; "a local motion keepeth
       bodies integral"- Bacon; "was able to keep the collection
       entire during his lifetime"; "fought to keep the union
       intact" [syn: {integral}, {entire}, {intact}]
   2: (of a woman) having the hymen unbroken; "she was intact,
     virginal" [syn: {intact}, {inviolate}]
   3: (used of domestic animals) sexually competent; "an entire
     horse" [syn: {entire}, {intact}]
   4: undamaged in any way; "the vase remained intact despit rough
     handling"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 intact [ɛ̃takt]
   in good condition
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top