ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

totality

T OW0 T AE1 L AH0 T IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totality-, *totality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totality[N] ความสมบูรณ์แบบ
totality[N] จำนวนทั้งหมด, See also: จำนวนรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety

English-Thai: Nontri Dictionary
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Multiplication table 10x in its totality delivered to me tomorrow morning.ตารางสูตรคุณแม่สิบทั้งหมด เอามาส่งให้ฉันตอนเช้าพรุ่งนี้ Doubt (2008)
...of the blood and guts variety, and therefore entirely unaware of the totality of the supernatural world--...แท้ๆ และมีความกล้า ดังนั้นเลยไม่ได้ตระหนักถึง สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติทั้งหลาย... Partial Eclipse of the Heart (2012)
You must be beginning to comprehend... the stunning totality of your failure.คุณต้องเริ่มที่จะเข้าใจ ... ทั้งสิ้นสวยงามของความล้มเหลวของคุณ. RED 2 (2013)
Wow, no. Sorry. I just used up the totality of my French there.ว้าวไม่ ขอโทษ ผมแค่ใช้ขึ้น จำนวนทั้งสิ้นของฉันฝรั่งเศสมี The Art of the Steal (2013)
I cannot respond with anything less than the totality of my strength!ฉันคงไม่สามารถตอบโต้มันด้วยอย่างอื่นอย่างใดนอกจาก ความแข็งแกร่งอันหาที่เปรียบได้ของข้า The Interview (2014)
Once Dufresne exposes Flint's lies in their totality, the crew are gonna want answers from you, too.ทันทีที่ดูเฟสเนย์เปิดโปงเรื่องโกหก จำนวนทั้งสิ้นของฟลินท์ต่อพวกเขา พวกลูกเรือต้องการคำตอบจากเจ้าเช่นกัน VIII. (2014)
Jason, I know it's hard for you to understand, but... trust me, you cannot grasp the totality of this grand design.เจสันผมรู้มันยากจะเข้าใจ แต่เชื่อผม คุณไม่อาจเอื้อมถึง การออกแบบทั้งหมดนี้ได้หรอก Urge (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดรวม[N] total, See also: totality, sum, whole, full amount, Syn. ยอด, ยอดสุทธิ, ผลรวม, Example: เขาคิดยอดรวมทั้งหมดของรายได้หลังหักภาษีแล้วเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท, Thai definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่เป็นผลรวมทั้งหมด
ผลรวม[N] sum total, See also: totality, Syn. ผลบวก, Example: ผลรวมของรายได้ในประเทศไทยปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว, Count unit: ผล, Thai definition: ผลที่ได้จากการบวกเข้าด้วยกัน, ผลที่ได้จากการผสมเข้าด้วยกัน
ยอด[N] total, See also: totality, a total amount, Syn. จำนวนรวม, ผลรวม, Example: ยอดขายเทปพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
ยอด[n.] (yøt) EN: total ; totality ; total amount   FR: total [m] ; montant total [m]
ยอดรวม[n. exp.] (yøt rūam) EN: total ; total amount ; totality ; sum ; whole ; full amount   FR: total [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTALITY    T OW0 T AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totality    (n) tˈoutˈælɪtiː (t ou1 t a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
皆既[かいき, kaiki] (n) total eclipse; totality [Add to Longdo]
皆既食;皆既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Totality \To*tal"i*ty\, n. [Cf. F. totalite, LL. totalitas.]
   1. The quality or state of being total; as, the totality of
    an eclipse.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole sum; the whole quantity or amount; the entirety;
    as, the totality of human knowledge. --Buckle.
    [1913 Webster]
 
       The totality of a sentence or passage. --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 totality
   n 1: the state of being total and complete; "he read the article
      in its entirety"; "appalled by the totality of the
      destruction" [syn: {entirety}, {entireness}, {integrality},
      {totality}]
   2: the quality of being complete and indiscriminate; "the
     totality of war and its consequences"; "the all-embracing
     totality of the state"
   3: the whole amount [syn: {sum}, {total}, {totality},
     {aggregate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top