Search result for

enrôles

(79 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrôles-, *enrôles*, enrôle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enrôles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enrôles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enroll[VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll[VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enrol in[PHRV] ทำให้เข้าร่วม
enrollee[N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร
enrol for[PHRV] บันทึก, See also: ลงทะเบียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrol(เอนโรล') vt.,vi. ดูenroll
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupils enrolledนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enrollmentการขึ้นทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Level of Enrollment ระดับการลงทะเบียนเรียน
การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ลงทะเบียนเรียน[V] enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
สมัคร[V] apply for, See also: be a candidate for, enrol/enroll, Example: ถ้าข้าราชการจะสมัครเข้ารับเลือกตั้ง จะต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ตะเลง)
เกณฑ์[V] force, See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push, Syn. กะเกณฑ์, บังคับ, Example: ข้าพเจ้าถูกเกณฑ์ให้มาบรรยาย โดยจำกัดให้กล่าวตามหัวข้อที่วิทยาลัยกำหนดไว้, Thai definition: บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ
ขึ้นระวาง[V] be enrolled, Example: ม้าที่คัดแล้วจะต้องขึ้นระวางต่อหน่วยงานที่สังกัด, Thai definition: เข้าทำเนียบ, เข้าประจำการ, (ใช้แก่พาหนะของหลวง คือ ม้า ช้าง และเรือ)
ขึ้นทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ใบแดง[N] red marker which indicate that person must enroll an army, Example: ทุกคนที่จับได้ใบแดง ต้องเป็นทหารตามจำนวนปีและจำนวนเดือนที่กำหนด, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหาร
ใบดำ[N] black marker which indicate that person must not enroll an army, Example: ผู้ที่จับได้ใบดำ ไม่ต้องเป็นพลทหาร และไม่ต้องเข้ากรมกองแต่ต้องมีใบสด. 43, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่ต้องเป็นทหาร
ใบกองเกิน[N] enroll certificate, Example: ใบกองเกินเป็นใบสำคัญทางทหารที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญทหารกองเกิน ที่นายอำเภอออกให้แก่ชายซึ่งมีสัญชาติไทย และมีอายุย่างเข้า 18 ปี ที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน, Notes: (กฎหมาย)
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนเรียน[v. exp.] (longthabīen rīen) EN: enroll in   
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLL    EH0 N R OW1 L
ENROLL    AH0 N R OW1 L
ENROLLS    EH0 N R OW1 L Z
ENROLLED    EH0 N R OW1 L D
ENROLLEE    EH0 N R OW0 L IY1
ENROLLEES    EH0 N R OW0 L IY1 Z
ENROLLING    EH0 N R OW1 L IH0 NG
ENROLLMENT    EH0 N R OW1 L M AH0 N T
ENROLLMENTS    EH0 N R OW1 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrol    (v) (i1 n r ou1 l)
enroll    (v) (i1 n r ou1 l)
enrols    (v) (i1 n r ou1 l z)
enroled    (v) (i1 n r ou1 l d)
enrolls    (v) (i1 n r ou1 l z)
enroling    (v) (i1 n r ou1 l i ng)
enrolled    (v) (i1 n r ou1 l d)
enrolling    (v) (i1 n r ou1 l i ng)
enrolment    (n) (i1 n r ou1 l m @ n t)
enrolments    (n) (i1 n r ou1 l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
仮入部[かりにゅうぶ, karinyuubu] (n) provisional club enrolment (school, etc.); trial period in a club [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
在園[ざいえん, zaien] (n,vs) enrolment of a child in a kindergarten [Add to Longdo]
在学[ざいがく, zaigaku] (n,vs) (enrolled) in school; (P) [Add to Longdo]
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student [Add to Longdo]
在校生[ざいこうせい, zaikousei] (n) enrolled student [Add to Longdo]
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration [Add to Longdo]
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.) [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period) [Add to Longdo]
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment [Add to Longdo]
弟子入り[でしいり, deshiiri] (n,vs) apprenticeship; enrolling; (P) [Add to Longdo]
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) [Add to Longdo]
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n,vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P) [Add to Longdo]
入園料[にゅうえんりょう, nyuuenryou] (n) kindergarten enrollment fee; kindergarten enrolment fee [Add to Longdo]
入会[にゅうかい, nyuukai] (n,vs) admission; joining; enrollment; enrolment [Add to Longdo]
入団[にゅうだん, nyuudan] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
復籍[ふくせき, fukuseki] (n,vs) legal reregistration in one's family; reenrollment (in school); reenrolment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定向[dìng xiàng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, ] to determine the direction; directed (breeding, enrolment etc having a preferred direction) [Add to Longdo]
招生[zhāo shēng, ㄓㄠ ㄕㄥ, ] to enroll new students; recruitment [Add to Longdo]
录取[lù qǔ, ㄌㄨˋ ㄑㄩˇ, / ] to recruit; to enroll [Add to Longdo]
除名[chú míng, ㄔㄨˊ ㄇㄧㄥˊ, ] expell; disenroll [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top