Search result for

aus

(179 entries)
(0.2524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aus-, *aus*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์

English-Thai: Longdo Dictionary
relative clause(n phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auspicicious (adj ) อย่างชื่นชอบ
See also: S. favorable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auspice    [N] ฤกษ์ดี, See also: มงคล, ศุภมงคล, Syn. favorable omen
austere    [ADJ] เคร่งครัด, See also: เคร่งครัด, เคร่ง, เข้มงวด, Syn. severe
austere    [ADJ] ไม่หรูหรา, See also: เรียบง่าย, Syn. plain
austerity    [N] ความเคร่งครัด, Syn. strictness, sternness, severity
austerity    [N] ความมัธยัสถ์
Australia    [N] ประเทศออสเตรเลีย
Australia    [N] ออสเตรเลีย
auspicious    [ADJ] ที่มีฤกษ์ดี, See also: เป็นมงคล, Syn. favorable, propitious
Australian    [N] ชาวออสเตรเลีย
Australian    [ADJ] ที่เกี่ยวกับออสเตรเลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auscultationการฟังตรวจ [มีความหมายเหมือนกับ stethoscopy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auscultatory percussionการฟังเสียงเคาะตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
austral-ภาคใต้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Australian Aboriginal artศิลปะชนดั้งเดิมออสเตรเลีย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auscultationการตรวจฟัง, การฟังตรวจ, การฟังเสียงหายใจ, การฟัง, วิธีฟัง, การตรวจโดยการฟัง [การแพทย์]
Auscultation, Area ofบริเวณพังเสียงหัวใจ [การแพทย์]
Auscultatory Methodวิธีฟัง, วิธีตรวจฟัง [การแพทย์]
Auspitz's Signอาการแสดงออสพิท, เลือดซึมออกมาได้ง่าย [การแพทย์]
Austeniticออสเทไนติค [การแพทย์]
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
Austin-Moore Prosthesisหัวกระดูกต้นขาเทียมชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Australasiaออสตราเลเซีย [TU Subject Heading]
Australiaออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Australia Agency for International Developmentหน่วยงานด้านความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของออสเตรเลีย [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ausabbr. Army of the United States
aus.abbr. Austria, Austrian
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
aussie(ออส'ซี) n. ชาวออสเตรเลีย

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
causality(n) อำนาจ,เวรกรรม,การดลบันดาล
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
cause(vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ausThe speech contest was held under the auspices of the Ministry of Education.
ausThat party was held under the auspices of the Foreign Ministry.
ausThe fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.
ausFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
ausWhat? A little soup and celery is all I get? I'm not a Zen monk. I can't survive on an austerity diet like this.
ausHe practices austerities almost like a monk.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Quite an auspicious dwelling for a filthy, flying weasel.ออกจะหรูหราไปหน่อยนะ สำหรับไอ้หนูมีปีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Now the person to do so will not only be in my good graces... but also go on to fame and fortune... by having their accomplishment recorded and their name printed... in the auspicious M.I.T. Tech.คนที่แก้ได้นอกจากจะได้ Aในวิชานี้แล้ว ยังจะโชคดีได้เป็นคนดัง เพราะ ผลงานเขาจะได้รับการบันทึก Good Will Hunting (1997)
It's a highly toxic aussie snake. Well, this junk zaps the nervous system, and it clogs the blood.ผมคิดว่ามันถูกผสมกับพิษงู เพื่อให้ดูดซึมสู่ผิวหนังง่ายขึ้น Yankee White (2003)
He was kind of austere.เขาเป็นคนประเภทขึงขัง Match Point (2005)
- But on this most auspicious of nights permit me then, in lieu of the more commonplace sobriquet to suggest the character of this dramatis persona.- ว่าแต่... คืนนี้น่ะช่างดีจริงๆ ...ผมขอกล่าวถึงชื่อ ที่เกินกว่าฉายาปกติทั่วไป... V for Vendetta (2005)
Our allies in australia and Canada are leaving us behind.พันธมิตรของเราในออสเตรเลียและแคนาดา กำลังทิ้งเราให้อยู่ข้างหลัง An Inconvenient Truth (2006)
The other is australia.และเราเป็นหนึ่งในนั้น อีกหนึ่งคือออสเตรเลีย An Inconvenient Truth (2006)
We are not off to an auspicious start, are we, Miss Montez?ยังไม่เข้าใจฐานะของตัวเองอีกหรอ คุณมอนเทซ High School Musical 2 (2007)
I lured Lincoln Burrows into that parking garage that evening under the auspices of a different hit.ผมลวงให้ ลินคอร์น เบอร์โร่วส์ ให้ไปในลานจอดรถเย็นวันนั้น under the auspices of a different hit. Sona (2007)
Is he australian?มันเป็นคนออสเตรเลียรึเปล่า? Fire/Water (2007)
The australian.คนออสซี่นั่น Photo Finish (2007)
Since our auspicious debut on viral video.ในการเริ่มการถ่ายทำที่เป็นเกียรติเช่นนี้ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Thought australia was all wombatsคิดสิถ้าออสเตรเลียมีแต่ตัววอมแบท Alpine Fields (2008)
But that it's looking auspicious.แต่มันท่าทางจะเป็นลางดี Pilot (2008)
So we moved down to an apartment in austin.เราเลยย้ายไปอยู่อะพาร์ทเม้นท์ที่ออสติน The Ghost Network (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานมงคล    [N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
มงคลฤกษ์    [N] auspicious occasion, Syn. ฤกษ์ดี, Example: วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก, Thai definition: เวลาที่ดี
วันดีคืนดี    [ADV] propitious day, See also: auspicious time, one fine day, Example: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
วารดิถี    [N] auspicious day/occasion, Example: ในวารดิถีอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป ณ บัดนี้, Thai definition: วาระซึ่งเป็นวันทางจันทรคติ
โอกาสดี [N] auspicious, See also: favourable (promising) opportunity, Syn. โอกาสทอง, Example: การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม, Thai definition: ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
ฤกษ์    [N] auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์ดี    [N] auspicious time, Example: พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น, Thai definition: เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
ฤกษ์พานาที    [N] propitious time, See also: auspicious moment, Thai definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
ศุภเคราะห์    [N] auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
ศุภมาส    [N] auspicious month, Syn. เดือนดี, Thai definition: วันคืนเดือนปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause   FR: sanction [f]
บูด[adj.] (būt) EN: wry ; sullen ; puckered   FR: maussade

CMU English Pronouncing Dictionary
AUS    AW1 Z
AUST    AO1 S T
AUSTER    AO1 S T ER0
AUSSIE    AO1 S IY0
AUSPEY    AW1 S P IY0
AUSTEN    AO1 S T AH0 N
AUSTAD    AW1 S T AH0 D
AUSLEY    AO1 S L IY0
AUSMAN    AW1 S M AH0 N
AUSMUS    AW1 S M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aussie    (n) (o1 z ii)
Aussies    (n) (o1 z i z)
Austria    (n) (o1 s t r i@)
austere    (j) (oo1 s t i@1 r)
Austrian    (n) (o1 s t r i@ n)
auspices    (n) (oo1 s p i s i z)
Auschwitz    (n) (au1 sh v i t s)
Australia    (n) (o1 s t r ei1 l i@)
Austrians    (n) (o1 s t r i@ n z)
austerely    (a) (oo1 s t i@1 l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
aus(Präp) จาก เช่น aus Thailand จากประเทศไทย, aus Metall จากโลหะ
aus(adj) ปิด (ใช้กับเครื่องไฟฟ้า)เช่น Das Licht ist aus. ไฟปิดอยู่
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, See also: S. die Geduld,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
auswertig (adj ) ต่างประเทศ das auswärtige Amt กระทรวงการต่างประเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus Bleilead ...; made of lead [Add to Longdo]
aus der Fernefrom afar [Add to Longdo]
aus dem Standfrom a standing position [Add to Longdo]
aus BangladeshBangladeshi [Add to Longdo]
aus Altersgründenfor reasons of age [Add to Longdo]
aus eigener Kraftby own means; by my own [Add to Longdo]
Aus welchem Grund?For what reason? [Add to Longdo]
aus reiner Bosheitmischievously [Add to Longdo]
aus freien Stückenof one's own free will [Add to Longdo]
aus dem Job fliegento get the push [Add to Longdo]
aus heiterem Himmelout of the blue [Add to Longdo]
aus dem Bett hüpfento spring out of bed [Add to Longdo]
aus der Hand reißento snatch [Add to Longdo]
aus der Reihe tanzento march to a different drummer [Add to Longdo]
aus der Rolle fallento forget oneself; to misbehave [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
aussi(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations [Add to Longdo]
南岛民族[nán dǎo mín zú, ㄋㄢˊ ㄉㄠˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] Austronesian [Add to Longdo]
吉利[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] auspicious; lucky; propitious [Add to Longdo]
嘉会[jiā huì, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄟˋ, / ] auspicious occasion; grand feast [Add to Longdo]
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, / 祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail [Add to Longdo]
奥国[Ào guó, ㄠˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Austria [Add to Longdo]
奥地利[Ào dì lì, ㄠˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Austria [Add to Longdo]
奥斯丁[Ào sī dīng, ㄠˋ ㄙ ㄉㄧㄥ, / ] Austin or Austen (name); Austin, Texas; also written 奧斯汀 [Add to Longdo]
奥斯威辛[Ào sī wēi xīn, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ, / ] Auschwitz (concentration camp) [Add to Longdo]
奥斯威辛集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, / ] Auschwitz concentration camp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
データ句[データく, de-ta ku] data clause [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
ファイル句[ファイルく, fairu ku] file clause [Add to Longdo]
マウス[まうす, mausu] mouse [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
且つ又[かつまた, katsumata] ausserdem, -ferner [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
交す[かわす, kawasu] austauschen [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] Austausch, Umtausch, Ersatz [Add to Longdo]
以外[いがい, igai] ausser, ausgenommen [Add to Longdo]
休まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
休める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  aus [aus]
     from; of; off; out; over
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top