ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

causality

K AO2 Z AA1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -causality-, *causality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
causality(n) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
causality(คอแซล'ลิที) n. ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล, คุณสมบัติที่ทำให้เป็นสาเหตุได้, สิ่งที่เป็นสาเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
causality(n) อำนาจ, เวรกรรม, การดลบันดาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
causalityเหตุภาพ, ปัจจัยภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the editors thought that was a little too radical, and they wanted something that would not be so sound-bitey, and so I changed the title to "rotating cylinders and the possibility of global causality violation."ภายใต้ชื่อของการ สร้างเครื่องย้อนเวลา, บรรณาธิการคิดว่าเป็นเพียง เล็กน้อยที่รุนแรงเกินไป และพวกเขาต้องการบางสิ่ง บางอย่างที่จะไม่ให้เสียงไบที Is Time Travel Possible? (2010)
See, Einstein tells us that traveling into the future is theoretically possible, but visiting the past, now that gets into causality and everything starts falling apart.ถึงการเดินทางไปอนาคต มันคือทฤษฎีที่เป็นไปได้ แต่การเดินทางสู่อดีต ตอนนี้ที่เป็นเหตุผลได้ คือทุกสิ่งจะเริ่มแตกออกเป็นเสี่ยงๆ The Fact in the Fiction (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAUSALITY K AO2 Z AA1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
causality (n) kˈɔːzˈælɪtiː (k oo1 z a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
因果性[いんがせい, ingasei] (n) causality [Add to Longdo]
因果法則[いんがほうそく, ingahousoku] (n) law of causality [Add to Longdo]
因果律[いんがりつ, ingaritsu] (n) law of cause and effect; principle of causality [Add to Longdo]
原因結果[げんいんけっか, gen'inkekka] (n) cause and effect; causality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Causality \Cau*sal"i*ty\, n.; pl. {Causalities}.
   1. The agency of a cause; the action or power of a cause, in
    producing its effect.
    [1913 Webster]
 
       The causality of the divine mind.   --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phren.) The faculty of tracing effects to their causes.
    --G. Combe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 causality
   n 1: the relation between causes and effects

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top