ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auscultation

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auscultation-, *auscultation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auscultationการฟังตรวจ [มีความหมายเหมือนกับ stethoscopy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auscultationการตรวจฟัง, การฟังตรวจ, การฟังเสียงหายใจ, การฟัง, วิธีฟัง, การตรวจโดยการฟัง [การแพทย์]
Auscultation, Area ofบริเวณพังเสียงหัวใจ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聴診[ちょうしん, choushin] (n,vs,adj-no) auscultation; listening to a person's chest with a stethoscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auscultation \Aus`cul*ta"tion\, n. [L. ausculcatio, fr.
   auscultare to listen, fr. a dim. of auris, orig. ausis, ear.
   See {Auricle}, and cf. {Scout}, n.]
   1. The act of listening or hearkening to. --Hickes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) An examination by listening either directly with
    the ear (immediate auscultation) applied to parts of the
    body, as the abdomen; or with the stethoscope (mediate
    auscultation), in order to distinguish sounds recognized
    as a sign of health or of disease.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auscultation
   n 1: listening to sounds within the body (usually with a
      stethoscope)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top