Search result for

io

(176 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -io-, *io*
Possible hiragana form: いお
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
biologyชีววิทยา
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ion[N] อิออน, See also: อะตอมที่มีประจุบวกหรือลบ
ion[SUF] เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล
iota[N] จำนวนที่เล็กน้อยมาก, Syn. jot, particle
Iowa[N] รัฐไอโอวาของสหรัฐอเมริกา
ionic[ADJ] เกี่ยวกับอิออน
iodide[N] สารประกอบไอโอไดด์
iodine[N] ธาตุไอโอดีน
ionize[VT] เปลี่ยนเป็นอิออน, See also: กลายเป็นอิออน
ionize[VI] เปลี่ยนเป็นอิออน, See also: กลายเป็นอิออน
ionosphere[N] ชั้นบรรยากาศซึ่งห่างจากผิวโลกระหว่าง 80-1000 กิโลเมตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iodide(ไอ'อะไดดฺ) n. เกลือของhydriodic acid
iodine(ไอ'อะดีน) n. ธาตุอโลหะไอโอดิน
iofbabbr. intraocular pressure
iolabbr. intraocular lenses
ion(ไอ'อัน,ไอ'ออน) n. อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกและลบโดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียอีเล็กตรอน
ionic(ไอออน'นิค) adj. เกี่ยวกับไอออน
ionise(ไอ'อะไนซ) vt. แยกออกหรือเปลี่ยนเป็นไอออน,ทำให้เกิดไอออน. vi. กลายเป็นไอออน., See also: ionisableมioniszable adj. ionisationมionization n.
ionize(ไอ'อะไนซ) vt. แยกออกหรือเปลี่ยนเป็นไอออน,ทำให้เกิดไอออน. vi. กลายเป็นไอออน., See also: ionisableมioniszable adj. ionisationมionization n.
iota(ไอโอ'ทะ) n. จำนวนเล็กน้อยมาก,พยัญชนะตัวที่ 9 ของภาษากรีก, Syn. particle,jot
iouabbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
iodine(n) ไอโอดีน
iota(n) ส่วนน้อยนิด
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ion exchange softenerเครื่องทำน้ำอ่อนชนิดแลกเปลี่ยนไอออน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
iophobiaอาการกลัวถูกวางยาพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IOU (I owe you)หนังสือรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iodatesไอโอเดต, ไอโอเดท [การแพทย์]
Iodide Saltเกลือไอโอไดด์ [การแพทย์]
Iodidesไอโอไดด์; ไอโอได; ไอโอไดด์, สาร [การแพทย์]
Iodides, Clearance ofการขับไอโอไดด์ออก [การแพทย์]
Iodides, Concentration ofการทำไอโอไดด์ให้เข้มข้น [การแพทย์]
Iodides, Inorganicอินออแกนนิคไอโอไดด์ [การแพทย์]
Iodides, Ionicไอโอไดด์ที่มีประจุ [การแพทย์]
Iodides, Thyroid Clearance ofการขับไอโอไดด์ของต่อมธัยรอยด์ [การแพทย์]
Iodimetricไอโอดิเมตริก [การแพทย์]
Iodinaseเอ็นไซม์ไอโอดิเนส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iou (n) หนังสือยอมรับสภาพหนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I Iove you.I Iove you. Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
An ion cannon?ปืนใหญ่ไอออน? Rising Malevolence (2008)
Now the Republic will learn of our ion cannon.ตอนนี้ พวกสาธารณรัฐก็รู้ความลับ เรื่องปืนใหญ่ไอออนของเราแล้ว Rising Malevolence (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
Fire ion weapon.ยิงปืนใหญ่ไอออน Shadow of Malevolence (2008)
I believe its squadron bombers cannot move their ion weaponและฝูงบินโจมตีของเรา ก็คงไม่สามารถทำอะไรปืนใหญ่ไอออนได้ Shadow of Malevolence (2008)
Our bombers will attack at high speed to evade the enemy's ion weapon.ฝูงบินของเราจะจู่โจมอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงปืนใหญ่ไอออนของศัตรู Shadow of Malevolence (2008)
Charge the ion cannon and prepare to fire.ประจุปืนใหญ่ไอออน เตรียมยิง Shadow of Malevolence (2008)
Let them come. Prepare the ion cannon.ปล่อยมันมา เตรียมปืนใหญ่ไอออน Shadow of Malevolence (2008)
Ion cannon ready.ปืนใหญ่พร้อมแล้ว Shadow of Malevolence (2008)
Start the ion cannon acceleration.เดินเครื่องปืนใหญ่ไอออนได้ Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ioRather - who the heck are you?! Iori enquired of the girl, ignoring my form rolling around on the floor.
ioThe climate of Florida in the wintertime is milder than that of Iowa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยน[N] Ionian, See also: Ionian Greece, Greek, Syn. โยนก, Thai definition: ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia, Notes: (บาลี)
อิออน[N] ion, Thai definition: ละอองวัตถุที่จับขั้วไฟฟ้า
ไอออน[N] ion, Example: ก๊าซในบรรยากาศชั้นเทอร์มอสเฟียร์จะเริ่มมีการแตกแยกเป็นอิเล็กตรอน และไอออน, Thai definition: อะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่ไม่เป็นกลาง มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวก เรียกว่า ไอออนบวก หรือ แคตไอออน (cation) ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า ไอออนลบ หรือ แอนไอออน (anion), Notes: (อังกฤษ)
ไอโอดีน[N] iodine, Example: สถานที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งขาดไอโอดีนมากๆ ได้แก่ ภูเขา, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 53 สัญลักษณ์ I เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง เป็นธาตุสำคัญมากสำหรับต่อมไทรอยด์ หากขาดธาตุนี้จะทำให้เป็นโรคคอพอก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IO    AY1 OW0
ION    AY1 AA2 N
IOU    AY2 OW2 Y UW1
IOS    AY1 OW0 S
ION    AY1 AH0 N
IOS    IY1 OW0 S
IONA    AY0 OW1 N AH0
IONS    AY1 AA2 N Z
IONE    AY0 OW1 N IY0
IONS    AY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IOU    (n) (ai2 ou y uu1)
ion    (n) (ai1 @ n)
IOUs    (n) (ai2 ou y uu1 z)
Iowa    (n) (ai1 @ w @)
ions    (n) (ai1 @ n z)
iota    (n) (ai1 ou1 t @)
Ionic    (j) (ai1 o1 n i k)
iotas    (n) (ai1 ou1 t @ z)
iodine    (n) (ai1 @ d ii n)
ionize    (v) (ai1 @ n ai z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
硫黄[いおう, iou] (n ) กำมะถัน (ธาตุ) , See also: R. sulfur
異音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดัง
異音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดังผิดปรกติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน
Mio.คำย่อของ Million
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ion {n}ion [Add to Longdo]
Ionen...; ionisch {adj}ionic [Add to Longdo]
Ionenaustausch {m}ion exchange [Add to Longdo]
Ionenaustauschchromatographie {f}ion-exchange chromatography [Add to Longdo]
Ionenaustauscher {m}ion exchanger [Add to Longdo]
Ionenbeschleunigung {f}ion acceleration [Add to Longdo]
Ionenbeschuss {m}ion bombardment; ion irradiation [Add to Longdo]
Ionenbeweglichkeit {f}ion mobility [Add to Longdo]
Ionenfalle {f}ion trap [Add to Longdo]
Ionenfluss {m}ion flow [Add to Longdo]
Ionenimplantation {f}ion implantation [Add to Longdo]
Ionenimpuls {m}ion momentum [Add to Longdo]
Ionenpaar {n}ion pair [Add to Longdo]
Ionenpaarchromatographie {f}ion pair chromatography [Add to Longdo]
Ionenstärke {f}ionic strength [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
nationalité(n) |f| สัญชาติ
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
violet(adj) |f. violette| ที่มีสีม่วง
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借字儿[jiè zì r, ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ ㄖ˙, / ] IOU; receipt for a loan [Add to Longdo]
爱奥华[Ài ào huá, ㄞˋ ㄠˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] Iowa (US state) [Add to Longdo]
爱奥华州[Ài ào huá zhōu, ㄞˋ ㄠˋ ㄏㄨㄚˊ ㄓㄡ, / ] Iowa, US state [Add to Longdo]
爱州[Ài zhōu, ㄞˋ ㄓㄡ, / ] Iowa (US state); abbr. for 愛奧華州|爱奥华州 [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] iodide; to weight [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] iodine I, halogen with atomic number 53 [Add to Longdo]
碘酸[diǎn suān, ㄉㄧㄢˇ ㄙㄨㄢ, ] iodic acid [Add to Longdo]
约塔[yāo tǎ, ㄧㄠ ㄊㄚˇ, / ] iota (Greek letter Ιι) [Add to Longdo]
艾奥瓦[Ài ào wǎ, ㄞˋ ㄠˋ ㄨㄚˇ, / ] Iowa (US state) [Add to Longdo]
艾奥瓦州[Ài ào wǎ zhōu, ㄞˋ ㄠˋ ㄨㄚˇ ㄓㄡ, / ] Iowa, US state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
硫黄[いおう, iou] -Schwefel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Io \I"o\, n.; pl. {Ios}. [L.; cf. Gr. "iw`.]
   An exclamation of joy or triumph; -- often interjectional.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Io \I"o\ ([=e]"[=o]), prop. n. [Gr. 'Iw`.]
   1. In Greek mythology, the beautiful daughter of Inachus,
    king of Argos, Greece, who was changed by Hera (Juno), in
    a fit of jealousy, into a white heifer, and placed under
    the watch of Argus of the hundred eyes.
    When Argus was killed by Hermes at the command of Zeus,
    the heifer was maddened by a terrible gadfly sent by Hera,
    and wandered about until she arrived in Egypt. There she
    recovered her original shape, and bore Epaphus to Zeus.
    Epaphus became the ancestor of [AE]gyptus, Damaus,
    Cepheus, and Phineus. She was identified by the Egyptians
    with Isis. According to another legend, Io was carried off
    by Phoenician traders who landed in Argos. The myth is
    generally explained to be Aah or the moon wandering in the
    starry skies, symbolized by the hundred-eyed Argus; her
    transformation into a horned heifer representing the
    crescent moon.
    [Century Dict. 1906]
 
       Greek mythology, too, knew her [Astarte] as I[^o]
       and Europa, and she was fitly symbolised by the cow
       whose horns resemble the supine lunar crescent as
       seen in the south.          --Seyce (Anc.
                          Empires, p.
                          195).
    [Century Dict. 1906]
 
   2. One of the large moons of the planet Jupiter, remarkable
    for its intense volcanic activity, as observed in fly-bys
    of space probes. It was named after the mythological Io.
 
   Note: The remarkable images of Io and Jupiter obtained by the
      Galileo 2 space probe to Jupiter and Hubble photographs
      are available at the web site of [a
      href="http:]/www.nasa.gov">NASA. Reproduced here are:
      Surface of Io.
      Full disk of Io passing, over the clouds of Jupiter.
      Jupiter with Io in transit.
      More images are available at the NASA site. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Io
   n 1: (Greek mythology) a maiden seduced by Zeus; when Hera was
      about to discover them together Zeus turned her into a
      white heifer
   2: the closest of Jupiter's moons; has active volcanoes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IO
     Input/Output, "I/O"
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Io [ijo]
   Io
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top