Search result for

iodates

(57 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iodates-, *iodates*, iodate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา iodates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *iodates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biodata[N] ข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่ทำในชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biodataข้อมูลชีวประวัติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcium Iodateแคลเซียมไอโอเดท,แคลเซียมไอโอเดท,คัลเซียมไอโอเดท [การแพทย์]
Iodatesไอโอเดต, ไอโอเดท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have entered the entire biodata and also attached a photo of Jasmeet.ผมจะใส่ข้อมูลและแปะรูปของจีสมีทลงไป Namastey London (2007)
I'm afraid Mr. Knight's been injured.Seine Biodaten verschlechtern sich. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
And the biodata implant?Und das Implantat mit den Biodaten? Goliath Returns (1984)
Much like the IV apparatus introduces medicine drop by drop into the bloodstream, the biodata unit is slowly programming the patient's brain with every detail of the subject's life and personality.Sowie die Medikamente intravenös ins Blut abgegeben werden, programmieren die Biodaten langsam das Gehirn des Patienten mit allen Details aus dem Leben und der Persönlichkeit der Versuchsperson. Goliath Returns (1984)
There, ladies and gentlemen, on the other side of the lake, we have the famous Villa Diodati, where Lord Byron, the greatest living English poet, resides in exile.Meine Damen und Herren, dort auf der anderen Seite des Sees befindet sich die berühmte Villa Diodati, wo Lord Byron, der größte lebende englische Dichter, im Exil lebt. Gothic (1986)
Youl'll get ulsed to oulr lnights at Diodati.Sie gewöhnen sich an unsere Nächte in Diodati. Gothic (1986)
Eight years after the lnight at Diodati, olnly Claire and Mary remailned alive.Acht Jahre nach der Nacht in Diodati waren nur noch Claire und Mary am Leben. Gothic (1986)
I've been assigned to help you sort through our bio-data.Ich soll Ihnen helfen, unsere Biodaten durchzusehen. Equinox: Part I (1999)
Computer, access Vulcan audio file, selection 56-Alpha.Computer, auf vulkanische Audiodatei zugreifen. 56 Alpha auswählen. Riddles (1999)
My bio-data indicates the armband put a virus into their systems.Den Biodaten zufolge wurde über das Armband ein Virus übertragen. Upgrades (2000)
And then - goosh. Retro's vitals spike like he's been shot.Retros Biodaten zeigen, dass er getroffen wurde. First Person Shooter (2000)
It measures the player's vital signs from heart rate to extant body chemistry, then sends that information back to the computer.Er misst die Biodaten der Spieler, von Herzfrequenz bis Körperchemie, und sendet sie an den Computer zurück. First Person Shooter (2000)
- Those are his vitals.- Das sind seine Biodaten. First Person Shooter (2000)
- Mulder's vitals are wiggy.- Mulders Biodaten spinnen. First Person Shooter (2000)
Pornographic photographs, illegally obtained audio files, names, dates.Sie hatte pornographische Fotos, Audiodateien, Namen, Daten. Trust Me (2002)
Try to isolate their bio-signs.Versuchen Sie, ihre Biodaten zu orten. The Communicator (2002)
The monitors in Agent Comer's room, they recorded his condition, moment by moment, showing that his vital signs did improve just before his equipment was unplugged.Die Monitore in Agent Comers Zimmer nahmen seinen Zustand auf. Seine Biodaten verbesserten sich, kurz bevor die Geräte abgenommen wurden. Providence (2002)
Can you access a complete audio file?Können Sie die Audiodatei finden? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
I just heard you ordered two its onto a retrieval project.Sie haben zwei IT-Leute auf eine Audiodatei angesetzt? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
It contains an audio file that we expect will prove the Cyprus audio was forged.Er enthält eine Audiodatei, die beweist, dass die Zypernaufnahme gefälscht war. Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
- Do you have the audio file?- Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
Did you find the audio file?Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
- You got the audio file? - No.Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
What do you mean? Are you saying there's no audio file on that chip?Soll das heißen, es ist keine Audiodatei auf dem Chip? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
- Have you got the audio file? - No.Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2003)
Are you saying there's no audio file on that chip?Soll das heißen, es ist keine Audiodatei auf dem Chip? Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2003)
He kept all the audio files in a main file.Die Audiodateien sind in der Hauptdatei. Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2003)
Michelle, can you filter the audio files by time and date?Können Sie die Audiodateien nach Uhrzeit und Datum filtern? Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2003)
Find an audio file that was recorded late last night or early this morning, around midnight.Suchen Sie eine Audiodatei, die gestern etwa um Mitternacht erstellt wurde. Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2003)
Isopropyl methylphosphonofluoridate.Isopropen-MethylphosponofluriodatSub Rosa (2003)
I'll play you an audio file, one of three that we got from your father earlier today.Das ist eine Audiodatei, eine von dreien, die wir heute von lhrem Vater bekommen haben. Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2004)
Can you scan for his bio-sign?Können Sie seine Biodaten scannen? Borderland (2004)
We've isolated the Vulcan's bio-signature.Wir haben die Biodaten des Vulkaniers isoliert. Kir'Shara (2004)
Internal sensors, scan for his bio-signs.Scannen Sie nach seinen Biodaten. Kir'Shara (2004)
No bio-signs.Keine Biodaten. Affliction (2005)
Can you pick up bio-signs?Können Sie Biodaten erkennen? United (2005)
-We have bio-signs.- Wir haben Biodaten. United (2005)
You're right, but it does have an audio file.Du hast Recht, aber es gibt eine Audiodatei. The Reunion (2007)
Let me guess: audio files, right?- Ich vermute Audiodateien, oder? Tail Spin (2007)
- Data, not audio.- Also nur Computer-, keine Audiodaten? - Ja. Episode #8.5 (2009)
One of them transmits live audio data.einer davon ubertrug audIodaten. Nine Miles Down (2009)
I'll bet the audio files are still in the local server's cache.Ich wette, die Audiodateien liegen noch auf dem Server. Worst Nightmare (2010)
Abby, I emailed you an audio file, okay, 'cause there's a background sound I need you to enhance?Ich schickte dir eine Audiodatei per E-Mail, ... denn da ist ein Hintergrundgeräusch, das du verstärken musst. Short Fuse (2010)
So, using acoustics, I could isolate minute characteristics in our murder weapon, and I compared them with catalogued audio files.Indem ich die Lehre vom Schall nutze, konnte ich eine winzige Merkmale der Mordwaffe isolieren, und ich verglich diese mit den Merkmalen von katalogisierten Audiodaten. Dead Air (2010)
The audio file's already been uploaded to the hotel's system.Die Audiodatei wurde bereits auf die Hotelanlage hochgeladen. Origins (2012)
Sending an audio file to the surround sound system.Ich sende eine Audiodatei an das Surround-Sound-System. The High Road (2012)
Nothing. No audio files, no video, no transcripts.Keine Audiodateien, keine Videos und keine Aufzeichnungen. Conditions of Existence (2013)
The audio files are individually password protected.Die Audiodateien sind einzeln passwortgeschützt. In Over Your Head (2013)
What if you had the audio?Und wenn Sie die Audiodatei hätten? Pilot (2013)
Audio file should be coming through.Audiodatei sollte jetzt durchkommen. Pilot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIODATI    D IY0 OW0 D AA1 T IY0
DIODATO    D IY0 OW0 D AA1 T OW0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top