Search result for

halt

(124 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halt-, *halt*
English-Thai: Longdo Dictionary
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halt[N] การหยุดชั่วคราว, See also: การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว, Syn. intermission, pause
halt[VT] ทำให้หยุด
halt[VI] หยุด, See also: ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง
halt[ADJ] ที่เป็นง่อย, See also: ที่ขาเป๋
halt[VI] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. hesitate
halter[N] เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า
halting[ADJ] ที่ตะกุกตะกัก, See also: ที่อึกอัก, ที่ลังเล, Syn. hesitant, indecisive, uncertain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล
asphalt(แอส'ฟอลทฺ,-แฟลทฺ) , asphaltum
shalt(แชลทฺ) auxv. =shall (ดู) (ใช้เฉพาะกับthou)

English-Thai: Nontri Dictionary
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
halt(vi) หยุด,สั่งให้หยุด,หยุดชะงัก
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
asphalt(n) ยางมะตอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
halt instructionคำสั่งหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
halter top (n) เสือโชว์แผ่นหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Halt!หยุด! The Forgotten (2004)
Halt!หยุด Star Trek (2009)
Halt!หยุด The Last Airbender (2010)
Halt!หยุด! His Father's Son (2011)
Man: Halt!หยุด! The Dance of Dragons (2015)
Sir, the Republic cruisers have halted their attack.ท่านครับ ยานของพวกสาธารณรัฐหยุดโจมตีแล้ว Destroy Malevolence (2008)
Halt, assassinหยุดนะ เจ้ามือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
Halt the execution!ให้ชะลอการลงอาญาโทษตาย Portrait of a Beauty (2008)
Halt, please!หยุดหน่อยครับ! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Halt!อ่ะ The Dark Knight (2008)
- Halt!ที่หยุดรถไฟ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Halt!ที่หยุดรถไฟ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haltThe train was brought to a sudden halt.
haltThe car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.
haltAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
haltThe blue sports car came to a screeching halt.
haltIt was because of the storm that the trains the trains were halted.
haltAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
haltThen the train screeched to a halt.
haltThey were unanimous that the war should be brought to a halt.
haltTraffic was halted for several hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั้ง[V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
ยั้ง[V] stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
หย่าศึก[V] stop fighting, See also: halt the fighting, Example: สหรัฐฯ ใช้กำลังเข้าบังคับให้อิรักยอมหย่าศึก, Thai definition: เลิกสู้รบกัน
งด[V] stop, See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel, Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น, Ant. เริ่ม, ดำเนินต่อไป, Example: สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment   
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut phak) FR: pause [f] ; halte [m]
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
กระเบื้องยาง[n.] (krabeūangyāng) EN: asphalt   FR: asphalte [m] ; bitume [m]
ลาดยาง[v.] (lātyāng) FR: goudronner ; bitumer ; asphalter
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
ถนนลาดยาง[n. exp.] (thanon lātyāng) EN: asphalt road ; macadam road   FR: route asphaltée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALT    HH AO1 L T
HALTS    HH AO1 L T S
HALTOM    HH AE1 L T AH0 M
HALTON    HH AE1 L T AH0 N
HALTER    HH AO1 L T ER0
HALTED    HH AO1 L T AH0 D
HALTING    HH AO1 L T IH0 NG
HALTERS    HH AO1 L T ER0 Z
HALTEMAN    HH EY1 L T M AH0 N
HALTERMAN    HH AO1 L T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halt    (v) (h oo1 l t)
halts    (v) (h oo1 l t s)
halted    (v) (h oo1 l t i d)
halter    (n) (h oo1 l t @ r)
halters    (n) (h oo1 l t @ z)
halting    (v) (h oo1 l t i ng)
haltingly    (a) (h oo1 l t i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
hälthalten
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, See also: S. stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halt {m}foothold [Add to Longdo]
Halt {m}halt [Add to Longdo]
Halt {m}stop [Add to Longdo]
Halt machen; haltmachen [alt]to stop [Add to Longdo]
Haltbarkeit {f}defensibility [Add to Longdo]
Haltbarkeit {f}supportability [Add to Longdo]
Haltbarkeit {f}preservability [Add to Longdo]
Haltbarkeit {f}tenability [Add to Longdo]
Haltbarkeitsdatum {n}best-before date; eat-by date [Add to Longdo]
Halte...retaining [Add to Longdo]
Halteband {n}retaining strap [Add to Longdo]
Haltebolzen {m} [techn.]retaining pin; retention bolt [Add to Longdo]
Haltebrille {f}retaining clamp [Add to Longdo]
Haltebügel {m}retaining bracket [Add to Longdo]
Halteclip {m}retaining clip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
つかえつかえ;つっかえつっかえ[, tsukaetsukae ; tsukkaetsukkae] (exp,adv) haltingly; stutteringly [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
アスコン[, asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルト[, asufaruto] (n,adj-no) asphalt; (P) [Add to Longdo]
アスファルトコンクリート[, asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルトシングル[, asufarutoshinguru] (n) asphalt shingle [Add to Longdo]
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle [Add to Longdo]
アスファルトフェルト[, asufarutoferuto] (n) asphalt felt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] halter; restrain, #36,369 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
停止[ていし, teishi] halt (vs), hang-up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
止まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
[たい, tai] HALT, AUFENTHALT [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HALTEN, WOHNEN, ANSAESSIG_SEIN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\ (h[add]lt),
   3d pers. sing. pres. of {Hold}, contraction for holdeth.
   [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\ (h[add]lt), n. [Formerly alt, It. alto, G. halt, fr.
   halten to hold. See {Hold}.]
   A stop in marching or walking, or in any action; arrest of
   progress.
   [1913 Webster]
 
      Without any halt they marched.      --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
      [Lovers] soon in passion's war contest,
      Yet in their march soon make a halt.   --Davenant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, v. i. [imp. & p. p. {Halted}; p. pr. & vb. n.
   {Halting}.]
   1. To hold one's self from proceeding; to hold up; to cease
    progress; to stop for a longer or shorter period; to come
    to a stop; to stand still.
    [1913 Webster]
 
   2. To stand in doubt whether to proceed, or what to do; to
    hesitate; to be uncertain.
    [1913 Webster]
 
       How long halt ye between two opinions? --1 Kings
                          xviii. 21.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\ (h[add]lt), v. t. (Mil.)
   To cause to cease marching; to stop; as, the general halted
   his troops for refreshment.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, a. [AS. healt; akin to OS., Dan., & Sw. halt, Icel.
   haltr, halltr, Goth. halts, OHG. halz.]
   Halting or stopping in walking; lame.
   [1913 Webster]
 
      Bring in hither the poor, and the maimed, and the halt,
      and the blind.              --Luke xiv.
                          21.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, n.
   The act of limping; lameness.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, v. i. [OE. halten, AS. healtian. See {Halt}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To walk lamely; to limp.
    [1913 Webster]
 
   2. To have an irregular rhythm; to be defective.
    [1913 Webster]
 
       The blank verse shall halt for it.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 halt
   adj 1: disabled in the feet or legs; "a crippled soldier"; "a
       game leg" [syn: {crippled}, {halt}, {halting}, {lame},
       {gimpy}, {game}]
   n 1: the state of inactivity following an interruption; "the
      negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during
      the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled
      him to escape the blow"; "he spent the entire stop in his
      seat" [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay},
      {stop}, {stoppage}]
   2: the event of something ending; "it came to a stop at the
     bottom of the hill" [syn: {stop}, {halt}]
   3: an interruption or temporary suspension of progress or
     movement; "a halt in the arms race"; "a nuclear freeze" [syn:
     {freeze}, {halt}]
   v 1: cause to stop; "Halt the engines"; "Arrest the progress";
      "halt the presses" [syn: {halt}, {hold}, {arrest}]
   2: come to a halt, stop moving; "the car stopped"; "She stopped
     in front of a store window" [syn: {stop}, {halt}] [ant: {get
     going}, {go}, {start}]
   3: stop from happening or developing; "Block his election";
     "Halt the process" [syn: {stop}, {halt}, {block}, {kibosh}]
   4: stop the flow of a liquid; "staunch the blood flow"; "stem
     the tide" [syn: {stem}, {stanch}, {staunch}, {halt}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Halt [halt] (n) , s.(m )
   foothold; halt; stay; stop
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top