ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subside

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subside-, *subside*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subside(vi) ลดลง, See also: บรรเทาลง, Syn. abate, decrease, diminish
subside(vi) ทรุดตัว, See also: จมลง, ยุบลง, Syn. drop, collapse, sink
subsidence(n) การทรุดตัวลง, See also: การจมลง, การยุบลง, Syn. fall, landslide, sinking
subsidence(n) การลดน้อยลง, See also: การบรรเทาลง, Syn. abatement, decrease, lessening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง, ทรุด, ตกตะกอน, นอนก้น, ลดลง, บรรเทาลง, ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle, sink

English-Thai: Nontri Dictionary
subside(vi) สงบลง, จมลง, ตกตะกอน, ทรุด, ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง, การจมลง, การตกตะกอน, การทรุด, การถอยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidenceการเลื่อนทรุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsidenceการยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidenceการยุบตัว, Example: การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
Subsidenceการจมลง [อุตุนิยมวิทยา]
Subsidence (Earth movements)แผ่นดินทรุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Subsidences (Earth movements)แผ่นดินทรุด [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
subside(v) wear off or die down, Syn. lessen
subside(v) sink to a lower level or form a depression
subside(v) sink down or precipitate, Syn. settle
sink(v) descend into or as if into some soft substance or place, Syn. subside

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Subside

v. i. [ imp. & p. p. Subsided; p. pr. & vb. n. Subsiding. ] [ L. subsidere; sub under, below + sidere to sit down, to settle; akin to sedere to sit, E. sit. See Sit. ] 1. To sink or fall to the bottom; to settle, as lees. [ 1913 Webster ]

2. To tend downward; to become lower; to descend; to sink. “Heaven's subsiding hill.” Dryden. [ 1913 Webster ]

3. To fall into a state of quiet; to cease to rage; to be calmed; to settle down; to become tranquil; to abate; as, the sea subsides; the tumults of war will subside; the fever has subsided. “In cases of danger, pride and envy naturally subside.” C. Middleton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- See Abate. [ 1913 Webster ]

Subsidency

{ } n. [ L. subsidens, -entis, p. pr. of subsidere. See Subside. ] The act or process of subsiding. [ 1913 Webster ]

The subdual or subsidence of the more violent passions. Bp. Warburton. [ 1913 Webster ]

Variants: Subsidence

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If not, there will be at least a subsidence... at the southern end of the barracks.ไม่งั้นมันจะทรุดทางด้านใต้ Schindler's List (1993)
Subsidence, and then collapse.ทรุดแล้วพังลงมา Schindler's List (1993)
Unfortunately, when mike's pain began to subside, his need for the little white pills...โชคไม่ดี เมื่ออาการทรุดลงอีก ความต้องการยานั้น Distant Past (2007)
That's funny. Seriously, Reed, it could help subsidize your little inventions.ตลกตายหล่ะ จริงจังหน่อยรี้ด มันอาจจะ ช่วยหาทุนสำหรับงานประดิษฐ์ของคุณนะ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
"Who knows when this intoxication of youth subsides.""ใครจะรู้ความเมาในวัยจะลดลง" Heyy Babyy (2007)
Which suggests the anaphylaxis had enough time to subside.แสดงให้เห็นว่าอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอมมีเวลาบรรเทาลง Ending Happy (2007)
But these camps are partly subsidized by the state, แต่บ้านพักพวกนี้ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นบางส่วน Catching Out (2008)
Of course, but I planned on at least part of his tuition being subsidized.แน่นอน แต่ฉัน ฉันวางแผนไว้ว่า อย่างน้อยก็ส่วนของค่าเล่าเรียนการ subsidized Remains of the J (2009)
We asked the Taiji fishermen if we could subsidize this activity... in other words, if you leave the boats tied up at the dock, we'll pay you the same amount of money you would have made killing dolphins in Taiji.ตอนกลางคืน ผมนอนหลับ เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง เพราะเขานอนหลับ ผมว่าคนนั้นอาจจะเป็น สมาชิกของพวก OPS The Cove (2009)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
The doctor says the swelling in her brain has subsidedหมอบอกว่าสมองเธอบวมลดลง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Out on the streets, these creatures, these subsiders, are becoming a real problem.ตามท้องถนน เจ้าพวกกลายพันธุ์นี้ กำลังจะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริง ท่านสุภาพบุรษ เรากำลังขาดแคลนอาหาร Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subsideFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
subsideThe flood began to subside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบตัว(v) subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai Definition: ทรุดลง, ยอบลง
ลดลง(v) become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก
ทรุดตัว(v) subside, See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into, Syn. ทรุด, ยุบ, Example: แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้
การทรุด(n) subsidence, See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane, Syn. การพัง, การร่วง, การลด, การตกต่ำ, Example: การทรุดลงของคานเกิดจากของมีน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด, Thai Definition: การจมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, การยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, การมีฐานะตกต่ำกว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิมว่า ไข้ทรุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุดหนุนสินค้า[kān utnun sinkhā] (n, exp) EN: subsidy  FR: subside [ m ]
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
เงินช่วยเหลือ[ngoen chūayleūa] (n) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant  FR: aide [ f ] ; subside [ m ] ; subvention [ f ]
เงินอุดหนุน[ngoen utnun] (n, exp) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance  FR: aide [ f ] ; subvention [ f ] ; subside [ m ]
เพลาลง[phēlā long = phlao long] (v, exp) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
ทรุด[sut] (v) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in  FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ถล่มทลาย[thalomthalāi] (v) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subside
subsided
subsides
subsidence

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subside
subsided
subsides
subsidence
subsidences

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ,  ] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc) #48,157 [Add to Longdo]
退落[tuì luò, ㄊㄨㄟˋ ㄌㄨㄛˋ, 退 ] subside [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下降[かこう, kakou] (n, vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P) #17,366 [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n, vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r, vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k, vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
地盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] (n, vs) (1) land subsidence; (2) decline in influence [Add to Longdo]
沈下[ちんか, chinka] (n, vs) sinking; subsidence; (P) [Add to Longdo]
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P) [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] (v1, vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top