ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverb

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverb-, *reverb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverb(n) เสียงสะท้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, Syn. echo
reverberate(vi) ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound
reverberate(vt) ทำให้ดังก้อง, See also: ทำให้ดังสั่นสะเทือน, Syn. echo, resound
reverberate(vi) มีผลสะท้อนต่อเนื่อง
reverberation(n) การดังก้อง, See also: การสะท้อนกลับ, Syn. echo, repercussion
reverberation(n) เสียงดังที่สะท้อนไปมา, See also: เสียงสะท้อน, Syn. resonance
reverberate with(phrv) ก้องด้วย, Syn. echo with, resound with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi., adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ, ทำให้ดังสั่นสะเทือน, เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, เสียงก้อง, เสียงสะท้อนกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
reverberate(vi) ทำให้ก้อง, ทำให้สะท้อนกลับ, ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง, สะท้อนกลับ, สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง, การสะท้อนกลับ, การสั่นสะเทือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
reverberant(adj) having a tendency to reverberate or be repeatedly reflected, Ant. unreverberant
reverberate(v) have a long or continuing effect
reverberate(v) be reflected as heat, sound, or light or shock waves
reverberate(v) treat, process, heat, melt, or refine in a reverberatory furnace

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reverb

v. t. To echo. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Reverberant

a. [ L. reverberans, p. pr. : cf. F. réverbérant. See Reverberate. ] Having the quality of reverberation; reverberating. [ 1913 Webster ]

Reverberate

v. i. 1. To resound; to echo. [ 1913 Webster ]

2. To be driven back; to be reflected or repelled, as rays of light; to be echoed, as sound. [ 1913 Webster ]

Reverberate

a. [ L. reverberatus, p. p. of reverberare to strike back, repel; pref. re- re- + verberare to lash, whip, beat, fr. verber a lash, whip, rod. ] 1. Reverberant. [ Obs. ] “The reverberate hills.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. Driven back, as sound; reflected. [ Obs. ] Drayton. [ 1913 Webster ]

Reverberate

v. t. [ imp. & p. p. Reverberated p. pr. & vb. n. Reverberating. ] 1. To return or send back; to repel or drive back; to echo, as sound; to reflect, as light, as light or heat. [ 1913 Webster ]

Who, like an arch, reverberates
The voice again. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To send or force back; to repel from side to side; as, flame is reverberated in a furnace. [ 1913 Webster ]

3. Hence, to fuse by reverberated heat. [ Obs. ] “Reverberated into glass.” Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Reverberation

n. [ CF. F. réverbération. ] The act of reverberating; especially, the act of reflecting light or heat, or reechoing sound; as, the reverberation of rays from a mirror; the reverberation of rays from a mirror; the reverberation of voices; the reverberation of heat or flame in a furnace. [ 1913 Webster ]

Reverberative

a. Of the nature of reverberation; tending to reverberate; reflective. [ 1913 Webster ]

This reverberative influence is that which we have intended above, as the influence of the mass upon its centers. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Reverberator

n. One who, or that which, produces reverberation. [ 1913 Webster ]

Reverberatory

n. A reverberatory furnace. [ 1913 Webster ]

Reverberatory

a. Producing reverberation; acting by reverberation; reverberative. [ 1913 Webster ]


Reverberatory furnace. See the Note under Furnace.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The input for the reverb in the distortion pedals?- ปุ่มอินพุทเสียงก้องปรับยังไง? Just My Luck (2006)
On yours, the reverb's bouncing at the same time.แต่ของคุณ เสียงสะท้อนกลับในเวลาเดียวกัน English, Fitz or Percy (2005)
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ It Might Get Loud (2008)
With a lot of windows, given the amount of reverb.พร้อมด้วยกระจกหลายบาน ทำให้ก้องมาก Echoes (2011)
You might want to have another look. _ I'm here to see Reverb.คุณควรดูอีกทีนะ ฉันมาหารีเวิร์บ Reasonable Doubt (2013)
Reverb's got a prior engagement.รีเวิร์บหมั้นแล้ว Reasonable Doubt (2013)
Reginald "Reverb" Marshall.เรจินัลด์ "รีเวิร์บ" มาร์แชล Reasonable Doubt (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังลั่น(v) reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai Definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
กึกก้อง(adv) resoundingly, See also: reverberantly, emphatically, Syn. สนั่น, กระหึ่ม, Ant. แผ่วเบา, Example: เพียงชั่วพริบตา เสียงระเบิดก็ดังกึกก้อง พร้อมกับเปลวไฟลุกโหมทั่วตึก, Thai Definition: ดังสนั่น, ดังมาก
เสียงสะท้อน(n) echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
กระหึ่ม(adv) reverberate, See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom, Syn. ก้องกังวาน, Ant. ค่อย, เบา, Example: เสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดังกระหึ่มดีมาก
กระหึม(v) reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai Definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
ก้อง(adj) resounding, See also: reverberating, resonant, Syn. ดังสนั่น
ก้องกังวาน(v) echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย
กังวาน(adv) reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai Definition: ก้องอยู่ได้นาน
เสียงกังวาน(n) long lasting echo, See also: reverberation, Syn. เสียงก้อง, Example: หีบใบนี้ทำด้วยไม้ เพื่อป้องกันเสียงกังวาน, Thai Definition: เสียงก้องที่อยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟถนน[fai thanon] (x) EN: street light ; streetlamp  FR: lampadaire [ m ] ; réverbère [ m ] ; éclairage public [ m ]
กังวาน[kangwān] (v) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant  FR: retentir
กึกก้อง[keukkøng] (v) EN: reverberate   FR: retentir ; résonner
กึกก้อง[keukkøng] (adv) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically
ก้อง[kǿng] (v) EN: echo ; resound ; reverberate
กระฉ่อน[krachǿn] (adj) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide
กระหึ่ม[kraheum] (v) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom
กระหึ่ม[kraheum] (adj) EN: resounding , reverberating ; echoing
สนั่น[sanan] (adj) EN: loud ; reverberating ; resounding  FR: bruyant ; assourdissant
สะท้อน[sathøn] (v) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound  FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reverb
reverbed
reverberate
reverberate
reverberated
reverberated
reverberated
reverberates
reverberating
reverberating

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverberant
reverberate
reverberated
reverberates
reverberating
reverberation
reverberations

Japanese-English: EDICT Dictionary
交響[こうきょう, koukyou] (n, vs) reverberation #2,978 [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] (n, vs) (1) reflection; reverberation; (2) reflex (medical); (P) #7,576 [Add to Longdo]
反響[はんきょう, hankyou] (n, vs) echo; reverberation; repercussion; reaction; influence; (P) #10,215 [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) #15,556 [Add to Longdo]
リバーブ[riba-bu] (n) { comp } reverberation [Add to Longdo]
響く[ひびく, hibiku] (v5k, vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
残響[ざんきょう, zankyou] (n) reverberation; echo [Add to Longdo]
反射炉[はんしゃろ, hansharo] (n) reverberatory furnace [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k, vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]
木霊;木魂;谺[こだま, kodama] (n, vs) (1) echo; (vs) (2) to echo; to reverberate; (n) (3) the spirit of a tree; tree spirit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top