ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

re-echo

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -re-echo-, *re-echo*
Possible hiragana form: れ-えちょ
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
re-echo (v) rˈiː-ˈɛkou (r ii1 - e1 k ou)
re-echos (v) rˈiː-ˈɛkouz (r ii1 - e1 k ou z)
re-echoed (v) rˈiː-ˈɛkoud (r ii1 - e1 k ou d)
re-echoes (n) rˈiː-ˈɛkouz (r ii1 - e1 k ou z)
re-echoing (v) rˈiː-ˈɛkouɪŋ (r ii1 - e1 k ou i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reecho \Re*ech"o\, Re-echo \Re-ech"o\(r[=e]*[e^]k"[-o]), v. t.
   To echo back; to reverberate again; as, the hills reecho the
   roar of cannon.
   [1913 Webster]
 
   2. To repeat back.
 
   Syn: echo back.
     [WordNet 1.5] Re-echo

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reecho \Re*ech"o\, Re-echo \Re-ech"o\, v. i.
   To give echoes; to return back, or be reverberated, as an
   echo; to resound; to be resonant; to echo repeatedly, again
   and again.
   [1913 Webster]
 
      And a loud groan reechoes from the main. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reecho \Re*ech"o\, n.
   The echo of an echo; a repeated or second echo.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 re-echo
   n 1: the echo of an echo

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top