ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverbed

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverbed-, *reverbed*, reverb, reverbe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reverbed
reverb
reverberate
reverberate
reverberated
reverberated
reverberated
reverberates
reverberating
reverberating
reverberation
reverberations

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverb(n) เสียงสะท้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, Syn. echo
reverberate(vi) ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound
reverberate(vt) ทำให้ดังก้อง, See also: ทำให้ดังสั่นสะเทือน, Syn. echo, resound
reverberate(vi) มีผลสะท้อนต่อเนื่อง
reverberation(n) การดังก้อง, See also: การสะท้อนกลับ, Syn. echo, repercussion
reverberation(n) เสียงดังที่สะท้อนไปมา, See also: เสียงสะท้อน, Syn. resonance
reverberate with(phrv) ก้องด้วย, Syn. echo with, resound with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi., adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ, ทำให้ดังสั่นสะเทือน, เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, เสียงก้อง, เสียงสะท้อนกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
reverberate(vi) ทำให้ก้อง, ทำให้สะท้อนกลับ, ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง, สะท้อนกลับ, สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง, การสะท้อนกลับ, การสั่นสะเทือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]
Children, Preverbalก่อนวัยพูด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.แม้ฉันจะไม่สามารถทำนายอนาคต แต่ผลของคืนนี้จะดังก้องไปทั่ว ...และผู้อาวุโสที่อีกไม่กี่ปีจะฟื้นขึ้น Underworld (2003)
( shot reverberates )..... The O.C. (2003)
I don't know, maybe it was the Dramamine kicking in, but I remember this moment... in the dark with the reverberation of the machine.ไม่รู้สิ อาจเพราะยาเริ่มออกฤทธิ์ แต่ฉันก็จำช่วงเวลานั้นได้ รู้สึกได้ถึงการสั่นของเครื่องในความมืด Primer (2004)
On yours, the reverb's bouncing at the same time.แต่ของคุณ เสียงสะท้อนกลับในเวลาเดียวกัน English, Fitz or Percy (2005)
- The input for the reverb in the distortion pedals?- ปุ่มอินพุทเสียงก้องปรับยังไง? Just My Luck (2006)
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ It Might Get Loud (2008)
Even a few people leaving would reverberate through the entire user base.แค่มีคนเลิกเล่นไม่กี่คน มันก็จะกระทบไปทั่วทุกคน The Social Network (2010)
But this time, there is no reverberation.แต่เวลานี้มีการสั่นสะเทือนไม่มี Is There Life After Death? (2011)
The conscious brain reverberates like a ringing bell.สมองสติสั่นสะเทือนเหมือนระฆัง Is There Life After Death? (2011)
With a lot of windows, given the amount of reverb.พร้อมด้วยกระจกหลายบาน ทำให้ก้องมาก Echoes (2011)
The little man would crouch in there and his voice would reverberate inside the body.เขาจะหมอบอยู่ตรงนี้ และเสียงเขาจะก้องอยู่ภายในหุ่น The Best Offer (2013)
You might want to have another look. _ I'm here to see Reverb.คุณควรดูอีกทีนะ ฉันมาหารีเวิร์บ Reasonable Doubt (2013)
Reverb's got a prior engagement.รีเวิร์บหมั้นแล้ว Reasonable Doubt (2013)
Reginald "Reverb" Marshall.เรจินัลด์ "รีเวิร์บ" มาร์แชล Reasonable Doubt (2013)
And the reverberations of his momentous discovery echo still.เขาตีพิมพ์ทุกอย่างที่ เขารู้เกี่ยวกับพวกเขา และเสียงก้องกังวานของ การค้นพบที่สำคัญยิ่งของเขา Hiding in the Light (2014)
Amino acid bonding... in the DNA... a.Aminosäureverbindung... in die DNS... ein. Teil 2 (1984)
Here in Toronto, we're playing down the street at a place called Reverb, but I heard these guys were in town, and I blew off my own band...Wir spielen heute Abend hier um die Ecke im Reverb in Toronto, aber als ich vom Laibach-Konzert hörte, hab ich meine Leute versetzt... Razdruzene drzave Amerike (2006)
The guy's a career felon.Der Typ ist ein Karriereverbrecher. Identity Crisis (2007)
The suspect is hospitalized in critical condition with severe self-inflicted acid burns over his face and torso making it impossible so far for authorities to determine his identity.Ein Unbekannter wurde verhaftet in Verbindung mit den jetztigen Ritual Morden an dem lokalen Schüler unserer Highschool. Der Verdächtige liegt im Krankenhaus im kritischen Zustand mit mehren schweren Saüreverbrennungen im Gesicht und am Körper was es unmöglich macht bisher für die Behörden, seine Identität zu bestimmen. ♪ Eat some now, save some for later, eat some now, save some for later ♪ Let Me In (2010)
I'm here to see Reverb.Ich bin hier, um Reverb zu sehen. Reasonable Doubt (2013)
Reverb's got a prior engagement.Reverb hat ältere Verpflichtungen zu erledigen. Reasonable Doubt (2013)
Reginald "Reverb" Marshall.Reginald "Reverb" Marshall. Reasonable Doubt (2013)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪The Hook-up Reverberation The Hook-up Reverberation (2014)
Wait! ♪ ♪ The Earth began to cool ♪The Big Bang Theory 9x10 The Earworm Reverberation The Earworm Reverberation (2015)
Reverb.Reverb. Welcome to Earth-2 (2016)
Reverb.Reverb. Versus Zoom (2016)
Reverb.Reverb. Versus Zoom (2016)
What were Reverb's powers on your Earth?Welche Kräfte hatte Reverb auf Ihrer Erde? Versus Zoom (2016)
I mean, we... we saw Reverb do more than that though, right?Wir haben Reverb nicht nur das machen sehen, nicht wahr? Versus Zoom (2016)
I-I mean, Reverb had the ability to somehow manipulate that multi-dimensional energy.Reverb hatte irgendwie die Fähigkeit, diese mehrdimensionale Energie zu manipulieren. Versus Zoom (2016)
And if Reverb could do it...Und wenn Reverb das tun könnte... Versus Zoom (2016)
Just like Reverb.Genau wie Reverb. Versus Zoom (2016)
But if I start opening breaches into other worlds, doing all this other crazy stuff Reverb was doing, then... what if this is how I become Vader?Aber wenn ich anfange, Risse in andere Welten zu öffnen, all die verrückten Sachen zu tun, die Reverb getan hat, dann... was ist, wenn ich so zu Vader werde? Versus Zoom (2016)
That is what happened to Reverb.Das ist es, was mit Reverb passiert ist. Versus Zoom (2016)
You got something that Reverb never had, and that's Caitlin and Joe and Iris and Wells and me.Du hast etwas, das Reverb nie hatte, und das sind Caitlin und Joe und Iris und Wells und ich. Versus Zoom (2016)
Reverb's doppelganger has increased his powers.Reverbs Doppelgänger hat seine Kräfte aufgebessert. Versus Zoom (2016)
My brother was Reverb.Mein Bruder war Reverb. Rupture (2016)
Okay, well, Zoom must've lied to fake-Dante and told him I was the one who killed Reverb, 'cause dude wants me dead.Okay, gut, Zoom muss den falschen Dante angelogen und ihm gesagt haben, dass ich Reverb umbrachte, denn der Typ will mich tot sehen. Rupture (2016)
Reverb... catch.Reverb, fang. Invincible (2016)
- Reverb.- Reverb. Invincible (2016)
Reverb is left-handed.Reverb ist Linkshänder. Invincible (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังลั่น(v) reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai Definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
ดังก้อง(v) resound, See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate, Syn. ดังกังวาน, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณอย่างน่าขนลุก, Thai Definition: บังเกิดเสียงขึ้นอย่างแรง, ดังอย่างเสียงลั่นในที่จำกัด
กึกก้อง(adv) resoundingly, See also: reverberantly, emphatically, Syn. สนั่น, กระหึ่ม, Ant. แผ่วเบา, Example: เพียงชั่วพริบตา เสียงระเบิดก็ดังกึกก้อง พร้อมกับเปลวไฟลุกโหมทั่วตึก, Thai Definition: ดังสนั่น, ดังมาก
ดังสนั่น(v) echo, See also: resound, reverberate, Syn. อึกทึก, Ant. เงียบเชียบ, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai Definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
เสียงสะท้อน(n) echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
กระหึ่ม(adv) reverberate, See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom, Syn. ก้องกังวาน, Ant. ค่อย, เบา, Example: เสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดังกระหึ่มดีมาก
กระหึม(v) reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai Definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
ก้อง(v) echo, See also: resound, reverberate, Syn. ดังสนั่น, Example: สรรพสำเนียงอันไพเราะของสัตว์ป่าก้องไปในดินแดนแห่งขุนเขาตระการ, Thai Definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
ก้อง(adj) resounding, See also: reverberating, resonant, Syn. ดังสนั่น
ก้องกังวาน(v) echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย
กังวาน(adv) reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai Definition: ก้องอยู่ได้นาน
เสียงกังวาน(n) long lasting echo, See also: reverberation, Syn. เสียงก้อง, Example: หีบใบนี้ทำด้วยไม้ เพื่อป้องกันเสียงกังวาน, Thai Definition: เสียงก้องที่อยู่ได้นาน
สนั่น(adv) loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai Definition: มีเสียงดังมาก
สนั่น(adv) loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai Definition: มีเสียงดังมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟถนน[fai thanon] (x) EN: street light ; streetlamp  FR: lampadaire [ m ] ; réverbère [ m ] ; éclairage public [ m ]
กังวาน[kangwān] (v) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant  FR: retentir
กึกก้อง[keukkøng] (v) EN: reverberate   FR: retentir ; résonner
กึกก้อง[keukkøng] (adv) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically
ก้อง[kǿng] (v) EN: echo ; resound ; reverberate
กระฉ่อน[krachǿn] (adj) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide
กระหึ่ม[kraheum] (v) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom
กระหึ่ม[kraheum] (adj) EN: resounding , reverberating ; echoing
สนั่น[sanan] (adj) EN: loud ; reverberating ; resounding  FR: bruyant ; assourdissant
สะท้อน[sathøn] (v) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound  FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverberant
reverberate
reverberated
reverberates
reverberating
reverberation
reverberations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回荡[huí dàng, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄤˋ,   /  ] to resound; to reverberate; to echo #21,985 [Add to Longdo]
高亢[gāo kàng, ㄍㄠ ㄎㄤˋ,  ] resounding (sound); reverberating #33,715 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flammenofen { m }reverbatory; reverbatory furnace [Add to Longdo]
Scheinwerfer { m }; Reflektor { m }reverberator [Add to Longdo]
Zurückstrahlen { n }reverberation [Add to Longdo]
nachhallendreverberative [Add to Longdo]
strahlt zurückreverberates [Add to Longdo]
strahlte zurückreverberated [Add to Longdo]
zurückstrahlen | zurückstrahlendto reverberate | reverberating [Add to Longdo]
zurückstrahlendreverberatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交響[こうきょう, koukyou] (n, vs) reverberation #2,978 [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] (n, vs) (1) reflection; reverberation; (2) reflex (medical); (P) #7,576 [Add to Longdo]
反響[はんきょう, hankyou] (n, vs) echo; reverberation; repercussion; reaction; influence; (P) #10,215 [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) #15,556 [Add to Longdo]
リバーブ[riba-bu] (n) { comp } reverberation [Add to Longdo]
響く[ひびく, hibiku] (v5k, vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
残響[ざんきょう, zankyou] (n) reverberation; echo [Add to Longdo]
反射炉[はんしゃろ, hansharo] (n) reverberatory furnace [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k, vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]
木霊;木魂;谺[こだま, kodama] (n, vs) (1) echo; (vs) (2) to echo; to reverberate; (n) (3) the spirit of a tree; tree spirit [Add to Longdo]
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
余響[よきょう, yokyou] (n) echo; reverberation [Add to Longdo]
喨喨;喨々[りょうりょう, ryouryou] (adv-to, adj-t) bright, clear and reverberate [Add to Longdo]
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t, adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling [Add to Longdo]
鼕々;鼕鼕;とう鞳;鞺鞳(oK)[とうとう, toutou] (adj-t, adv-to) (1) (uk) sound of bells or drums reverberating; (2) (uk) sound of water or waves resounding [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top