ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverb

R IY0 V ER1 B   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverb-, *reverb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverb[N] เสียงสะท้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, Syn. echo
reverberate[VI] ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound
reverberate[VT] ทำให้ดังก้อง, See also: ทำให้ดังสั่นสะเทือน, Syn. echo, resound
reverberate[VI] มีผลสะท้อนต่อเนื่อง
reverberation[N] การดังก้อง, See also: การสะท้อนกลับ, Syn. echo, repercussion
reverberation[N] เสียงดังที่สะท้อนไปมา, See also: เสียงสะท้อน, Syn. resonance
reverberate with[PHRV] ก้องด้วย, Syn. echo with, resound with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi.,adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ,ทำให้ดังสั่นสะเทือน,เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,เสียงก้อง,เสียงสะท้อนกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
reverberate(vi) ทำให้ก้อง,ทำให้สะท้อนกลับ,ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง,สะท้อนกลับ,สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง,การสะท้อนกลับ,การสั่นสะเทือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The input for the reverb in the distortion pedals?- ปุ่มอินพุทเสียงก้องปรับยังไง? Just My Luck (2006)
I mean., people started spending weeks trying to get the perfect snare drum and gated reverb sound.ผมหมายความว่า ผู้คนต่างใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ พยายามทำให้ได้เสียงสแนร์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็เสียงเกตรีเวิร์บ It Might Get Loud (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังลั่น[V] reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
กึกก้อง[ADV] resoundingly, See also: reverberantly, emphatically, Syn. สนั่น, กระหึ่ม, Ant. แผ่วเบา, Example: เพียงชั่วพริบตา เสียงระเบิดก็ดังกึกก้อง พร้อมกับเปลวไฟลุกโหมทั่วตึก, Thai definition: ดังสนั่น, ดังมาก
เสียงสะท้อน[N] echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
กระหึ่ม[ADV] reverberate, See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom, Syn. ก้องกังวาน, Ant. ค่อย, เบา, Example: เสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดังกระหึ่มดีมาก
กระหึม[V] reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
ก้อง[ADJ] resounding, See also: reverberating, resonant, Syn. ดังสนั่น
ก้องกังวาน[V] echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย
กังวาน[ADV] reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai definition: ก้องอยู่ได้นาน
เสียงกังวาน[N] long lasting echo, See also: reverberation, Syn. เสียงก้อง, Example: หีบใบนี้ทำด้วยไม้ เพื่อป้องกันเสียงกังวาน, Thai definition: เสียงก้องที่อยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant   FR: retentir
กึกก้อง[v.] (keukkøng) EN: reverberate   FR: retentir ; résonner
กึกก้อง[adv.] (keukkøng) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically   
ก้อง[v.] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate   
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide   
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing   
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding   FR: bruyant ; assourdissant
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound   FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERB R IY0 V ER1 B
REVERBED R IY0 V ER1 B D
REVERBERATE R IH0 V ER1 B ER0 AH0 T
REVERBERATE R IH0 V ER1 B ER0 EY0 T
REVERBERATES R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T S
REVERBERATED R IY0 V ER1 B ER0 EY2 T AH0 D
REVERBERATED R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T IH0 D
REVERBERATING R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T IH0 NG
REVERBERATING R IY0 V ER1 B ER0 EY2 T IH0 NG
REVERBERATION R IY0 V ER2 B ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverberant (j) rˈɪvˈɜːʳbərənt (r i1 v @@1 b @ r @ n t)
reverberate (v) rˈɪvˈɜːʳbərɛɪt (r i1 v @@1 b @ r ei t)
reverberated (v) rˈɪvˈɜːʳbərɛɪtɪd (r i1 v @@1 b @ r ei t i d)
reverberates (v) rˈɪvˈɜːʳbərɛɪts (r i1 v @@1 b @ r ei t s)
reverberating (v) rˈɪvˈɜːʳbərɛɪtɪŋ (r i1 v @@1 b @ r ei t i ng)
reverberation (n) rˈɪvˌɜːʳbərˈɛɪʃən (r i1 v @@2 b @ r ei1 sh @ n)
reverberations (n) rˈɪvˌɜːʳbərˈɛɪʃənz (r i1 v @@2 b @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リバーブ[, riba-bu] (n) {comp} reverberation [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) [Add to Longdo]
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
交響[こうきょう, koukyou] (n,vs) reverberation [Add to Longdo]
残響[ざんきょう, zankyou] (n) reverberation; echo [Add to Longdo]
反響[はんきょう, hankyou] (n,vs) echo; reverberation; repercussion; reaction; influence; (P) [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] (n,vs) (1) reflection; reverberation; (2) reflex (medical); (P) [Add to Longdo]
反射炉[はんしゃろ, hansharo] (n) reverberatory furnace [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k,vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]
木霊;木魂;谺[こだま, kodama] (n,vs) (1) echo; (vs) (2) to echo; to reverberate; (n) (3) the spirit of a tree; tree spirit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Reverb \Re*verb"\, v. t.
     To echo. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top