ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resonance

R EH1 Z AH0 N AH0 N S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resonance-, *resonance*
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resonance[N] ความก้อง, Syn. sonority
resonance[N] เสียงก้อง, See also: เสียงสะท้อน, เสียงสะท้อน, Syn. echo, repercussion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกังวาน,เสียงรัว,การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน,การได้เสียงคู่แปด

English-Thai: Nontri Dictionary
resonance(n) เสียงกังวาน,การกำทอน,เสียงก้อง,เสียงสะท้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resonanceการสั่นพ้อง, การกำธร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resonanceการสั่นพ้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
resonance frequency; resonant frequencyความถี่พ้อง, ความถี่เรโซแนนซ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
resonance, vocalการสั่นพ้องเสียงพูด, การกำธรเสียงพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resonanceเรโซแนนซ์ [TU Subject Heading]
resonanceการสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์, ปรากฎการณ์เมื่อระบบถูกทำให้สั่นด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบเองแล้ว การสั่นนั้นจะสั่นได้รุนแรงหรือมีช่วงกว้างของการสั่นกว้างมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resonance tubeหลอดเรโซแนนซ์, อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับการเกิดการสั่นพ้องของเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
Did I mention to you our state of the art nuclear resonance lab?ผมบอกหรือยังว่าเรามี แล็บจับคลื่นนิวเคลียร์ Adventures in Fae-bysitting (2013)
The magnetic resonance of the spins in cobalt niobate crystals proves their existence at the atomic scale.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของการเคลื่อนที่ของผลึกโคบอลต์ แสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของพวกเราในระดับอะตอมเซลส์ Perfect Storm (2013)
Yes, and as I was explaining to Elena before we were so rudely interrupted, that my history in this city has a particular resonance to her current situation.ใช่ และเหมือนกับที่ผมได้อธิบายให้เอเลน่าฟังไป ก่อนที่เราจะถูกขัดจังหวะอย่างหยาบคาย ประวัติของผมในเมืองนี้ Because the Night (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resonanceBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.

CMU English Pronouncing Dictionary
RESONANCE R EH1 Z AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resonance (n) rˈɛzənəns (r e1 z @ n @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共振[gòng zhèn, ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, ] resonance, #29,518 [Add to Longdo]
谐振[xié zhèn, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ, / ] resonance; sympathetic vibration, #51,561 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Resonanz {f} | Resonanzen {pl}resonance | resonances [Add to Longdo]
Resonatorkulisse {f}resonance silencer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
プラズモン共鳴[プラズモンきょうめい, purazumon kyoumei] (n) (See プラズモン) plasmon resonance [Add to Longdo]
レゾナンス[, rezonansu] (n) resonance [Add to Longdo]
核磁気共鳴[かくじききょうめい, kakujikikyoumei] (n) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
核磁気共鳴映像法[かくじききょうめいえいぞうほう, kakujikikyoumeieizouhou] (n) nuclear magnetic resonance imaging; NMRI [Add to Longdo]
共振[きょうしん, kyoushin] (n,vs) resonance; sympathetic vibration [Add to Longdo]
共鳴[きょうめい, kyoumei] (n,vs) resonance; sympathetic (sound); (being in) sympathy; (P) [Add to Longdo]
共鳴り[ともなり, tomonari] (n,vs) resonance; sympathy [Add to Longdo]
磁気共鳴映像法[じききょうめいえいぞうほう, jikikyoumeieizouhou] (n) (See MRI) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共振[きょうしん, kyoushin] resonance (vs) [Add to Longdo]
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resonance \Res"o*nance\ (r?z"?-nans), n. [Cf. F. r['e]sonance,
   L. resonantia an echo.]
   1. The act of resounding; the quality or state of being
    resonant.
    [1913 Webster]
 
   2. (Acoustics) A prolongation or increase of any sound,
    either by reflection, as in a cavern or apartment the
    walls of which are not distant enough to return a distinct
    echo, or by the production of vibrations in other bodies,
    as a sounding-board, or the bodies of musical instruments.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physics) A phenomenon in which a vibration or other
    cyclic process (such as tide cycles) of large amplitude is
    produced by smaller impulses, when the frequency of the
    external impulses is close to that of the natural cycling
    frequency of the process in that system.
 
   Note: The shattering of a glass object when impinged upon by
      sound of a certain frequency is one example of this
      phenomenon; another is the very large tides in certain
      basins such as that of the Bay of Fundy, which has a
      natural cycling frequency close to that of the tidal
      cycle.
      [PJC]
 
   4. (Electronics) An electric phenomenon corresponding to that
    of acoustic resonance, due to the existance of certain
    relations of the capacity, inductance, resistance, and
    frequency of an alternating circuit; the tuning of a radio
    transmitter or receiver to send or detect waves of
    specific frequencies depends on this phenomenon.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {Pulmonary resonance} (Med.), the sound heard on percussing
    over the lungs.
 
   {Vocal resonance} (Med.), the sound transmitted to the ear
    when auscultation is made while the patient is speaking.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resonance
   n 1: an excited state of a stable particle causing a sharp
      maximum in the probability of absorption of electromagnetic
      radiation
   2: a vibration of large amplitude produced by a relatively small
     vibration near the same frequency of vibration as the natural
     frequency of the resonating system
   3: having the character of a loud deep sound; the quality of
     being resonant [syn: {plangency}, {resonance},
     {reverberance}, {ringing}, {sonorousness}, {sonority},
     {vibrancy}]
   4: a relationship of mutual understanding or trust and agreement
     between people [syn: {rapport}, {resonance}]
   5: the quality imparted to voiced speech sounds by the action of
     the resonating chambers of the throat and mouth and nasal
     cavities

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top