ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resonance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resonance-, *resonance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resonance(n) ความก้อง, Syn. sonority
resonance(n) เสียงก้อง, See also: เสียงสะท้อน, เสียงสะท้อน, Syn. echo, repercussion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง, เสียงสะท้อน, เสียงกังวาน, เสียงรัว, การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน, การได้เสียงคู่แปด

English-Thai: Nontri Dictionary
resonance(n) เสียงกังวาน, การกำทอน, เสียงก้อง, เสียงสะท้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resonanceการสั่นพ้อง, การกำธร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resonanceการสั่นพ้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
resonance frequency; resonant frequencyความถี่พ้อง, ความถี่เรโซแนนซ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
resonance, vocalการสั่นพ้องเสียงพูด, การกำธรเสียงพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resonanceเรโซแนนซ์ [TU Subject Heading]
resonanceการสั่นพ้อง, เรโซแนนซ์, ปรากฎการณ์เมื่อระบบถูกทำให้สั่นด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของระบบเองแล้ว การสั่นนั้นจะสั่นได้รุนแรงหรือมีช่วงกว้างของการสั่นกว้างมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resonance tubeหลอดเรโซแนนซ์, อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับการเกิดการสั่นพ้องของเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
resonance(n) an excited state of a stable particle causing a sharp maximum in the probability of absorption of electromagnetic radiation
resonance(n) a vibration of large amplitude produced by a relatively small vibration near the same frequency of vibration as the natural frequency of the resonating system
resonance(n) the quality imparted to voiced speech sounds by the action of the resonating chambers of the throat and mouth and nasal cavities
plangency(n) having the character of a loud deep sound; the quality of being resonant, Syn. sonority, resonance, ringing, vibrancy, reverberance, sonorousness
rapport(n) a relationship of mutual understanding or trust and agreement between people, Syn. resonance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Resonance

n. [ Cf. F. résonance, L. resonantia an echo. ] 1. The act of resounding; the quality or state of being resonant. [ 1913 Webster ]

2. (Acoustics) A prolongation or increase of any sound, either by reflection, as in a cavern or apartment the walls of which are not distant enough to return a distinct echo, or by the production of vibrations in other bodies, as a sounding-board, or the bodies of musical instruments. [ 1913 Webster ]

3. (Physics) A phenomenon in which a vibration or other cyclic process (such as tide cycles) of large amplitude is produced by smaller impulses, when the frequency of the external impulses is close to that of the natural cycling frequency of the process in that system. The shattering of a glass object when impinged upon by sound of a certain frequency is one example of this phenomenon; another is the very large tides in certain basins such as that of the Bay of Fundy, which has a natural cycling frequency close to that of the tidal cycle. [ PJC ]

4. (Electronics) An electric phenomenon corresponding to that of acoustic resonance, due to the existance of certain relations of the capacity, inductance, resistance, and frequency of an alternating circuit; the tuning of a radio transmitter or receiver to send or detect waves of specific frequencies depends on this phenomenon. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]


Pulmonary resonance (Med.), the sound heard on percussing over the lungs. --
Vocal resonance (Med.), the sound transmitted to the ear when auscultation is made while the patient is speaking.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
I'm gonna seal up your bio-port with this sporicidal resonator.ฉันจะผนึกไบโอ-พอร์ท ของคุณเข้ากับเครื่องดูดสปอร์ eXistenZ (1999)
I guess a lot of what sara just said resonates with me in what I'm going through.ผมคิดว่าสิ่งที่ซาร่าพึ่งพูดจบไป มีหลายอย่างที่คล้ายกับผม และสิ่งที่ผมผ่านมา Scan (2006)
And I'm sure that must just resonate with you a little bit.และผมมั่นใจว่านั่น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดังก้องอยู่ในตัวคุณบ้าง Prey (2007)
At some level, I do believe that they resonate with what their owners are feelingในบางระดับ ฉันเชื่อทีเดียวว่า พวกมันสะท้อนสิ่งที่เจ้าของมันกำลังรู้สึกอยู่ Art Imitates Life (2008)
I was forced to talk to Penny about your sexual problems, and, oh, yes, in a moment filled with biblical resonance, pride wenteth before my fall, causing my Flash 123 to goeth to Wolowitz.ฉันถูกบังคับให้คุยกับเพนนี เรื่องปัญหาทางเพศของนาย ช่วงเวลานั้น เต็มไปด้วยคำพูดล่อแหลมทางเพศ ด้วยความหึกเหิม ส่งผลให้ฉันต้องเสีย แฟลช เล่มที่ 123 ให้แก่วอลโลวิทซ์ The Jiminy Conjecture (2009)
That resonated with me.มันรบกวนใจฉันมาก Introduction to Statistics (2009)
At just the right resonant frequency...ด้วยความถี่ของเรโซแนนท์ที่เหมาะสม... The Box (2010)
- One, but it realy is something that resonated with me.- หนึ่ง แต่มันสะท้อนถึงอะไรบางอย่างที่ฉันเป็น The Switch (2010)
What you're doing is incredible. You're hitting a pitch with sound waves that have the same resonant frequency as the glass.ทำอะไรน่ะ เหลือเชื่อมาก เธอปล่อยคลื่นเสียงที่สูง X-Men: First Class (2011)
Just take a look and see if anything resonates.แค่ลองอ่านๆดู ว่าอะไรพอปรับใช้ได้บ้าง? 50/50 (2011)
Well, I'm glad it resonated with you.ฉันยินดีที่มันใช้ได้กับคุณนะ Truth and Consequences (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resonanceBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
resonance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resonance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共振[gòng zhèn, ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ,  ] resonance #29,518 [Add to Longdo]
谐振[xié zhèn, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ,   /  ] resonance; sympathetic vibration #51,561 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Resonanz { f } | Resonanzen { pl }resonance | resonances [Add to Longdo]
Resonatorkulisse { f }resonance silencer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共鳴[きょうめい, kyoumei] (n, vs) resonance; sympathetic (sound); (being in) sympathy; (P) #12,112 [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
プラズモン共鳴[プラズモンきょうめい, purazumon kyoumei] (n) (See プラズモン) plasmon resonance [Add to Longdo]
レゾナンス[rezonansu] (n) resonance [Add to Longdo]
核磁気共鳴[かくじききょうめい, kakujikikyoumei] (n) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
核磁気共鳴映像法[かくじききょうめいえいぞうほう, kakujikikyoumeieizouhou] (n) nuclear magnetic resonance imaging; NMRI [Add to Longdo]
共振[きょうしん, kyoushin] (n, vs) resonance; sympathetic vibration [Add to Longdo]
共鳴り[ともなり, tomonari] (n, vs) resonance; sympathy [Add to Longdo]
磁気共鳴映像法[じききょうめいえいぞうほう, jikikyoumeieizouhou] (n) (See MRI) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共振[きょうしん, kyoushin] resonance (vs) [Add to Longdo]
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top