Search result for

vibrate

(44 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vibrate-, *vibrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vibrate[VI] สั่น, Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate[VT] ทำให้สั่น, Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate[VI] ก้องกังวาน, Syn. resonate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vibrate(ไว'เบรท) vi. สั่น,สั่นสะเทือน,สั่นไหว,ระรัว,ระริก,เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วและซ้ำ ๆ ให้แกว่ง,ทำให้ระรัว,ทำให้ระริก,ทำให้ตื่นเต้น,ปล่อยออก., See also: vibratingly adv., Syn. oscillate

English-Thai: Nontri Dictionary
vibrate(vi) สั่นสะเทือน,สั่น,ก้อง,กังวาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I got it on vibrate.- ไม่ ผมตั้งสั่นไว้ Hairography (2009)
Simply stating the truth, miss. [phone vibrates] Thank you.-ผมแค่พูดความจริงน่ะ Blinded by the Light (2009)
I set it so that it wouldn't ring or vibrate if a call came in, and carried it.ผมตั้งไม่ให้มันดังหรือสั่นเวลามีสายโทรเข้ามา และก็พกมันเอาไว้ Episode #1.8 (2009)
He's not answering his cell. i assume it's on vibrate.เขาไม่รับสาย ฉันคิดว่าเขาคงเปิดระบบสั่นไว้ Faceless, Nameless (2009)
And it vibrated through me, and it was cold, and it...และมันสั่นสะเทือนผ่านฉัน และมันก็หนาว และมัน... Friday Night Bites (2009)
Expect the third on the next night, when the last stroke of 12 ceases to vibrate. (BELL TOLLS) (PHONE RINGS) Think we can find the woman who called me?เมื่อระฆังครั้งที่ 12 ดังสั่นกังวาล คิดว่าเราจะหาตัวผู้หญิง คนที่โทรหาผมพบมั้ย? A561984 (2009)
- Let me just put that on vibrate.เดี๋ยวตั้งเป็นสั่นก่อนนะ The Gorilla Experiment (2009)
- I'm already on vibrate.ฉันสั่นอยู่แล้วละ The Gorilla Experiment (2009)
- So it's on vibrate?- งั้นมันก็คงตั้งสั่นไว้ When in Rome (2010)
- Is the ringer set on a sound or vibrate?- เรียกเข้าเป็นเสียงหรือแค่สั่น Buried (2010)
- Vibrate.- สั่น Buried (2010)
My phone was in my pants pocket, and I had it on vibrate.โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกง ผมทำเป็นระบบสั่นไว้ You Gotta Get a Gimmick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vibratePassengers became nervous when the plant began to vibrate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเทือน[V] shake, See also: vibrate, bump, quake, rock, tremble, shiver, Syn. สั่นสะเทือน, Example: รถวิ่งช้าไม่ได้ ขืนวิ่งช้ารถจะสะเทือนจนนั่งไม่ได้, Thai definition: อาการที่สั่นชนิดหนึ่งของวัตถุใดอันมีลักษณะสั่นถี่เป็นจังหวะเพราะถูกกระทบกระทั่ง, อาการสั่นเช่นนั้น สั่นหรือเลื่อนแล่นมากระทบกระทั่งกับสิ่งอื่นๆ ทำให้สิ่งนั้นๆ สั่นตามไปด้วย
สั่นระรัว[V] vibrate, See also: shake, judder, quiver, tremble, Example: เสียงคำรามของมันหวีดหวิวจนแผ่นกระจกสั่นระรัว
ไหว[V] vibrate, See also: shake, Syn. สั่น, สะเทือน, กระดิก, Example: พอมีเสียงระเบิดขึ้นเรือนก็ไหวไปทั้งหลัง
กระเทือน[V] shake, See also: vibrate, tremble, shiver, bump, quake, rock, Syn. สะเทือน, Example: พอมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน บ้านก็กระเทือนทันที, Thai definition: มีอาการเหมือนไหวหรือสั่นเพราะถูกกระทบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
เครือ[v.] (khreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate   
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
โงกเงก[v.] (ngōk-ngēk) EN: sway ; swing ; lean ; vibrate   FR: dodeliner
รัว[v.] (rūa) EN: shake ; vibrate ; quicker   
สั่นเครือ[v.] (sankhreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate   
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble   
สั่นสะเทือน[v.] (sansatheūoen) EN: quake ; shake ; vibrate   FR: branler ; trépider
สะท้าน[v.] (sathān) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake   FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner
สะเทือน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver   FR: secouer ; ébranler

CMU English Pronouncing Dictionary
VIBRATE    V AY1 B R EY0 T
VIBRATES    V AY1 B R EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vibrate    (v) (v ai1 b r ei1 t)
vibrated    (v) (v ai1 b r ei1 t i d)
vibrates    (v) (v ai1 b r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
震う[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震わせる[ふるわせる, furuwaseru] (v1,vt) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vibrate \Vi"brate\, v. t. [imp. & p. p. {Vibrated}; p. pr. & vb.
   n. {Vibrating}.] [L. vibratus, p. p. of vibrare, v. t. & v.
   i., to shake, brandish, vibrate; akin to Skr. vip to tremble,
   Icel. veifa to wave, vibrate. See {Waive} and cf. {Whip}, v.
   t.]
   1. To brandish; to move to and fro; to swing; as, to vibrate
    a sword or a staff.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or measure by moving to and fro; as, a pendulum
    vibrating seconds.
    [1913 Webster]
 
   3. To affect with vibratory motion; to set in vibration.
    [1913 Webster]
 
       Breath vocalized, that is, vibrated or undulated,
       may . . . impress a swift, tremulous motion.
                          --Holder.
    [1913 Webster]
 
       Star to star vibrates light.     --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vibrate \Vi"brate\, v. i.
   1. To move to and fro, or from side to side, as a pendulum,
    an elastic rod, or a stretched string, when disturbed from
    its position of rest; to swing; to oscillate.
    [1913 Webster]
 
   2. To have the constituent particles move to and fro, with
    alternate compression and dilation of parts, as the air,
    or any elastic body; to quiver.
    [1913 Webster]
 
   3. To produce an oscillating or quivering effect of sound;
    as, a whisper vibrates on the ear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass from one state to another; to waver; to fluctuate;
    as, a man vibrates between two opinions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vibrate
   v 1: shake, quiver, or throb; move back and forth rapidly,
      usually in an uncontrolled manner
   2: move or swing from side to side regularly; "the needle on the
     meter was oscillating" [syn: {oscillate}, {vibrate}]
   3: be undecided about something; waver between conflicting
     positions or courses of action; "He oscillates between
     accepting the new position and retirement" [syn: {hover},
     {vibrate}, {vacillate}, {oscillate}]
   4: sound with resonance; "The sound resonates well in this
     theater" [syn: {resonate}, {vibrate}]
   5: feel sudden intense sensation or emotion; "he was thrilled by
     the speed and the roar of the engine" [syn: {thrill},
     {tickle}, {vibrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top