ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vibrate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vibrate-, *vibrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vibrate(vi) สั่น, Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate(vt) ทำให้สั่น, Syn. swing, shake, quiver, tremble
vibrate(vi) ก้องกังวาน, Syn. resonate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vibrate(ไว'เบรท) vi. สั่น, สั่นสะเทือน, สั่นไหว, ระรัว, ระริก, เคลื่อนขึ้นลงอย่างรวดเร็วและซ้ำ ๆ ให้แกว่ง, ทำให้ระรัว, ทำให้ระริก, ทำให้ตื่นเต้น, ปล่อยออก., See also: vibratingly adv., Syn. oscillate

English-Thai: Nontri Dictionary
vibrate(vi) สั่นสะเทือน, สั่น, ก้อง, กังวาน

WordNet (3.0)
vibrate(v) shake, quiver, or throb; move back and forth rapidly, usually in an uncontrolled manner
hover(v) be undecided about something; waver between conflicting positions or courses of action, Syn. vibrate, oscillate, vacillate
oscillate(v) move or swing from side to side regularly, Syn. vibrate
resonate(v) sound with resonance, Syn. vibrate
thrill(v) feel sudden intense sensation or emotion, Syn. vibrate, tickle

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Vibrate

v. t. [ imp. & p. p. Vibrated p. pr. & vb. n. Vibrating. ] [ L. vibratus, p. p. of vibrare, v. t. & v. i., to shake, brandish, vibrate; akin to Skr. vip to tremble, Icel. veifa to wave, vibrate. See Waive and cf. Whip, v. t. ] 1. To brandish; to move to and fro; to swing; as, to vibrate a sword or a staff. [ 1913 Webster ]

2. To mark or measure by moving to and fro; as, a pendulum vibrating seconds. [ 1913 Webster ]

3. To affect with vibratory motion; to set in vibration. [ 1913 Webster ]

Breath vocalized, that is, vibrated or undulated, may . . . impress a swift, tremulous motion. Holder. [ 1913 Webster ]

Star to star vibrates light. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Vibrate

v. i. 1. To move to and fro, or from side to side, as a pendulum, an elastic rod, or a stretched string, when disturbed from its position of rest; to swing; to oscillate. [ 1913 Webster ]

2. To have the constituent particles move to and fro, with alternate compression and dilation of parts, as the air, or any elastic body; to quiver. [ 1913 Webster ]

3. To produce an oscillating or quivering effect of sound; as, a whisper vibrates on the ear. Pope. [ 1913 Webster ]

4. To pass from one state to another; to waver; to fluctuate; as, a man vibrates between two opinions. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe in harmony as a law in the universe like gravity, you know, we're meant to vibrate together.ฉันเชื่อในกฎของกลิ่นมันเป็นแรงดึงดูด นายรู้มั้ยมันหมายถึงเรา Latter Days (2003)
Unless they're shouting, the glass won't vibrate enough for us to get an audio.นอกจากพวกนั้นจะตะโกน กระจกมันสั่นสะเทือนไม่พอจะจับเป็นเสียงได้ Minimal Loss (2008)
I set it so that it wouldn't ring or vibrate if a call came in, and carried it.ผมตั้งไม่ให้มันดังหรือสั่นเวลามีสายโทรเข้ามา และก็พกมันเอาไว้ Episode #1.8 (2009)
The two universes vibrate at different frequencies.เอกภพทั้งสองด้านต่างก็สั่นสะเทือน ด้วยความถี่ที่ต่างกัน The Man from the Other Side (2010)
( Cell phone vibrates )- สเปนเซอร์! แม่? Blind Dates (2011)
And a string, for instance, cannot vibrate on wavelengths larger than the size of the string.และสตริงตัวอย่างเช่นไม่สามารถ สั่นสะเทือนในช่วงความยาวคลื่น ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสตริง Is There an Edge to the Universe? (2011)
So, maybe, if we observe that the Universe didn't vibrate on very long wavelengths, maybe the explanation is that space has a finite size.ดังนั้นบางทีถ้าเราสังเกตว่าจักรวาล ไม่ได้สั่นสะเทือนในช่วงความยาว คลื่นที่ยาวมาก อาจจะไม่มีคำอธิบายได้ว่าอวกาศมี ขนาด จำกัด Is There an Edge to the Universe? (2011)
At the same time that as it was stretching, it was actually making the drum vibrate a little.ในเวลาเดียวกันว่ามันถูกยืด มันเป็นจริงการทำกลองสั่นเล็ก ๆ น้อย ๆ Is There an Edge to the Universe? (2011)
( Phone vibrates )(โทรศัพท์สั่น) Save the Date (2011)
( Vibrates )( Vibrates ) Over My Dead Body (2011)
( Vibrates )( Vibrates ) Over My Dead Body (2011)
( Cell phone vibrates )( Cell phone vibrates ) Over My Dead Body (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vibratePassengers became nervous when the plant began to vibrate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเทือน(v) shake, See also: vibrate, bump, quake, rock, tremble, shiver, Syn. สั่นสะเทือน, Example: รถวิ่งช้าไม่ได้ ขืนวิ่งช้ารถจะสะเทือนจนนั่งไม่ได้, Thai Definition: อาการที่สั่นชนิดหนึ่งของวัตถุใดอันมีลักษณะสั่นถี่เป็นจังหวะเพราะถูกกระทบกระทั่ง, อาการสั่นเช่นนั้น สั่นหรือเลื่อนแล่นมากระทบกระทั่งกับสิ่งอื่นๆ ทำให้สิ่งนั้นๆ สั่นตามไปด้วย
สั่นระรัว(v) vibrate, See also: shake, judder, quiver, tremble, Example: เสียงคำรามของมันหวีดหวิวจนแผ่นกระจกสั่นระรัว
ไหว(v) vibrate, See also: shake, Syn. สั่น, สะเทือน, กระดิก, Example: พอมีเสียงระเบิดขึ้นเรือนก็ไหวไปทั้งหลัง
กระเทือน(v) shake, See also: vibrate, tremble, shiver, bump, quake, rock, Syn. สะเทือน, Example: พอมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน บ้านก็กระเทือนทันที, Thai Definition: มีอาการเหมือนไหวหรือสั่นเพราะถูกกระทบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[khløn] (v) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate  FR: vaciller ; branler
เครือ[khreūa] (v) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate
กระเทือน[kratheūoen] (v) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock  FR: secouer ; affecter ; ébranler
โงกเงก[ngōk-ngēk] (v) EN: sway ; swing ; lean ; vibrate  FR: dodeliner
รัว[rūa] (v) EN: shake ; vibrate ; quicker
สั่นเครือ[sankhreūa] (v) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate
สั่นระรัว[san rarūa] (v, exp) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble
สั่นสะเทือน[sansatheūoen] (v) EN: quake ; shake ; vibrate  FR: branler ; trépider
สะท้าน[sathān] (v) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake  FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner
สะเทือน[satheūoen] (v) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver  FR: secouer ; ébranler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vibrate
vibrates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vibrate
vibrated
vibrates

Japanese-English: EDICT Dictionary
響く[ひびく, hibiku] (v5k, vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
震う[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s, vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震わせる[ふるわせる, furuwaseru] (v1, vt) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top