Search result for

weld

(88 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weld-, *weld*, wel
English-Thai: Longdo Dictionary
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weld[VI] เชื่อม, See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี, Syn. fuse, join
weld[VT] เชื่อม, See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี, Syn. fuse, join
weld[N] การเชื่อม, See also: การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมต่อ, การบัดกรี
weld[N] โลหะที่ถูกเชื่อม
weld[N] สีย้อมผ้าสีเหลืองที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง
welder[N] ช่างเชื่อม, See also: ช่างเชื่อมต่อ, ช่างบัดกรี, ช่างเชื่อมโลหะ
weldor[N] ช่างเชื่อม
weld together[PHRV] เชื่อมต่อ (โลหะ), See also: บัดกรี, เชื่อมเข้าด้วยกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weld(เวลดฺ) vt. vi. เชื่อม,เชื่อมโลหะ,บัดกรี,ประสาน,ทำให้ตกลงกัน,n. การเชื่อมโลหะ,การเชื่อมต่อ,การบัดกรี,เครื่องบัดกรี, See also: weldability n. weldable adj. welder,weldor n. weldless adj., Syn. fuse,solder,connect,

English-Thai: Nontri Dictionary
weld(vt) เชื่อม,ต่อ,บัดกรี,ประสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weld๑. งานเชื่อม๒. รอยเชื่อม๓. เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weldหลอมเชื่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
weld contact areaพื้นที่สัมผัสเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld delay timeเวลาหน่วงเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld faceหน้ารอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld heat timeเวลาร้อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld interval heat timeเวลาร้อนระหว่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld junctionเขตรอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld metalโลหะเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld nuggetบริเวณหลอมเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Welded jointsข้อต่อเชื่อม [TU Subject Heading]
Welders (Persons)ช่างเชื่อม [TU Subject Heading]
Weldingการเชื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Welding ; Weldabilityการเชื่อม [TU Subject Heading]
Welding rodsลวดเชื่อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-you know how to weld?-คุณรู้วิธีการใช้สีย้อมนี่ไหม? Pret-a-Poor-J (2008)
Who can weld?ใครเชื่อมเหล็กเป็นบ้าง? 2012 (2009)
Skyler, what about the welding fumes?เบเนเก้ Negro Y Azul (2009)
They have some kind of green welding or something.แล้วควันล่ะ นั่นไม่ใช่เหรอที่แรกคุณต้องออกไปตรวจงาน Negro Y Azul (2009)
They've welded it, we can't get out now.พวกเค้าเชื่อมติดมันแล้ว \พวกเราไปไม่ได้แล้ว [Rec] 2 (2009)
Welding.เชื่อม! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Except that they're welded in. What we need is a controlled expolsion.เว้นแต่มันถูกเชื่อมติดไว้ เราคงต้องใช้วิธีระเบิดเอามันออก Sherlock Holmes (2009)
No... but I look around this room, I see a drill, box cutters, a welding torch.เปล่า... เเต่ฉันมองดูรอบๆห้องนี้ ฉันเห็นเเต่สว่าน กล่องใส่มีด อุปกรณ์เชื้อเพลิง Caregiver (2010)
Anita weld roycewood. I don't think I'm gonna find anything.แอนนิต้า เวลด์ รอยส์วูด ไม่คิดว่าจะเจออะไร Mosley Lane (2010)
Oh, god. The funeral home's been in the weld familyพระเจ้า สถานที่จัดการศพ เป็นของครอบครัวเวลด์ Mosley Lane (2010)
Welded onto the back of a house. Wow, that's classy.ตัวจ่ายกระแสไฟสลับอยู่ข้างหลังบ้าน ว้าว เก่งมาก Más (2010)
So we barred all the windows, welded all the doors shut except for one entrance.ดังนั้น พวกเราปิดหน้าต่างทุกบาน ปิดตายประตูทุกด้าน เหลือไว้เฉพาะทางเข้าประตูเดียว Vatos (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเชื่อม[N] welder, See also: cement, link, Example: เธอต้องการให้สร้างระเบียงเป็นตัวเชื่อมเรือนนอนกับเรือนไม้ประดับ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ของสองสิ่งติดกันหรือถึงกัน
บัดกรี[V] solder, See also: weld, fuse together, Syn. เชื่อม, ต่อ, ประสานรอย, Example: ช่างบัดกรีข้อต่อทุกข้อ, Thai definition: เชื่อมหรือประสานโลหะให้ติดกัน
ช่างเชื่อม[N] welder, Syn. ช่างอ๊อก, ช่างเชื่อมโลหะ, Example: เขาไปสมัครงานเป็นช่างเชื่อมในโดรงงานแห่งหนึ่ง, Count unit: คน
การผสาน[N] integration, See also: welding, combination, joining, cohesion, sticking, mixing, Syn. การประสาน, การผสมผสาน, Example: ในปีพ.ศ. 2532 เส้นทางศิลปร่วมสมัยในบ้านเรานั้นจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นการผสานระหว่างศิลปประเพณีและศิลปตะวันตก, Thai definition: การทำให้เข้ากันสนิท, การเชื่อมติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
ช่างเชื่อม[n.] (chang cheūam) EN: welder   FR: soudeur [m]
ช่างเชื่อมโลหะ[n. exp.] (chang cheūam lōha) EN: welder   
ช่างอ๊อก[n.] (chang øk) EN: welder   FR: soudeur [m]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder   FR: souder
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine   FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater

CMU English Pronouncing Dictionary
WELD    W EH1 L D
WELDS    W EH1 L D Z
WELDY    W EH1 L D IY0
WELDON    W EH1 L D AH0 N
WELDIN    W EH1 L D IH2 N
WELDER    W EH1 L D ER0
WELDEN    W EH1 L D AH0 N
WELDED    W EH1 L D AH0 D
WELDERS    W EH1 L D ER0 Z
WELDING    W EH1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weld    (v) (w e1 l d)
welds    (v) (w e1 l d z)
welded    (v) (w e1 l d i d)
welder    (n) (w e1 l d @ r)
welders    (n) (w e1 l d @ z)
welding    (v) (w e1 l d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindenahtfestigkeit {f}weld line strength [Add to Longdo]
Messstutzen {m}weld socket [Add to Longdo]
Schweißnahtprüfung {f}weld seam testing [Add to Longdo]
Schweißgut {n}weld metal [Add to Longdo]
Schweißleitung {f} | Schweißleitungen {pl} | geschirmte Schweißleitungenweld cable | weld cables | shielded weld cables [Add to Longdo]
Schweißmutter {f}weld nut [Add to Longdo]
Schweißnippel {n}weld ferrule [Add to Longdo]
Schweißnaht {f} (Felge)weld (rim) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーク溶接[アークようせつ, a-ku yousetsu] (n) arc welding [Add to Longdo]
ウェルディングステーション[, uerudeingusute-shon] (n) welding station [Add to Longdo]
ガス溶接[ガスようせつ, gasu yousetsu] (n) gas welding [Add to Longdo]
スポット溶接[スポットようせつ, supotto yousetsu] (n) spot welding [Add to Longdo]
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding [Add to Longdo]
仮溶接[かりようせつ, kariyousetsu] (n) tack welding [Add to Longdo]
開先[かいさき, kaisaki] (n) groove (in welding) [Add to Longdo]
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi [Add to Longdo]
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor) [Add to Longdo]
鍛接[たんせつ, tansetsu] (n) forge welding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] welding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weld \Weld\, n.
   The state of being welded; the joint made by welding.
   [1913 Webster]
 
   {Butt weld}. See under {Butt}.
 
   {Scarf weld}, a joint made by overlapping, and welding
    together, the scarfed ends of two pieces.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weld \Weld\ (w[e^]ld), v. t.
   To wield. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weld \Weld\ (w[e^]ld), n. [OE. welde; akin to Scot. wald, Prov.
   G. waude, G. wau, Dan. & Sw. vau, D. wouw.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An herb ({Reseda luteola}) related to mignonette,
    growing in Europe, and to some extent in America; dyer's
    broom; dyer's rocket; dyer's weed; wild woad. It is used
    by dyers to give a yellow color. [Written also {woald},
    {wold}, and {would}.]
    [1913 Webster]
 
   2. Coloring matter or dye extracted from this plant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weld \Weld\, v. t. [imp. & p. p. {Welded}; p. pr. & vb. n.
   {Welding}.] [Probably originally the same word as well to
   spring up, to gush; perhaps from the Scand.; cf. Sw.
   v[aum]lla to weld, uppv[aum]lla to boil up, to spring up,
   Dan. v[ae]lde to gush, G. wellen to weld. See {Well} to
   spring.]
   [1913 Webster]
   1. To press or beat into intimate and permanent union, as two
    pieces of iron when heated almost to fusion.
    [1913 Webster]
 
   Note: Very few of the metals, besides iron and platinum. are
      capable of being welded. Horn and tortoise shell
      possess this useful property.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To unite closely or intimately.
    [1913 Webster]
 
       Two women faster welded in one love. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weld
   n 1: European mignonette cultivated as a source of yellow dye;
      naturalized in North America [syn: {dyer's rocket}, {dyer's
      mignonette}, {weld}, {Reseda luteola}]
   2: United States abolitionist (1803-1895) [syn: {Weld},
     {Theodore Dwight Weld}]
   3: a metal joint formed by softening with heat and fusing or
     hammering together
   v 1: join together by heating; "weld metal"
   2: unite closely or intimately; "Her gratitude welded her to
     him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top