Search result for

เชื่อมต่อ

(57 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อมต่อ-, *เชื่อมต่อ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสันเชื่อมต่อ เช่น มุขกระสัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anastomosis, End-to-Endเชื่อมต่อแบบปลายต่อปลาย, ดึงรั้งปลายประสาททั้งสองข้างเข้าหากัน, เอาส่วนที่เหลือมาเย็บติดกัน, แบบปลายต่อปลาย [การแพทย์]
Bronchial Treesเชื่อมต่อกับหลอดลม,หลอดลม,กลุ่มสาขาของหลอดลม [การแพทย์]
Ileo-Colostomyเชื่อมต่ออิเลียมเข้ากับลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
We need to surgically sever the connection between your heart and brain.เราคิดว่าจำเป็นต้องผ่าตัดการเชื่อมต่อ\ ระหว่างสมองกับหัวใจ Adverse Events (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
The handset isn't linked up with the detonator.รีโมทไม่ยอมเชื่อมต่อกับตัวจุดระเบิด Rookies (2008)
This tunnel connects all five buildings.ส่วนทางนี้เชื่อมต่อกับทั้ง 5 ตึก The Lazarus Project (2008)
All across the world, these images have always appeared... connecting us with the unseen.ทั่วโลกมีภาพพวกนี้ เชื่อมต่อเรากะสิ่งลี้ลับ Shutter (2008)
Are you wearing a wire? Jen, are youนายมีสายเชื่อมต่อกับรึเปล่าเนี่ย? Marley & Me (2008)
Connect Bond.เชื่อมต่อบอนด์ Quantum of Solace (2008)
Connect.เชื่อมต่อ Quantum of Solace (2008)
Okay, so that's why we have to borrow his terminal.เอาละ นั่นแหละสาเหตุที่เราขอยืม จุดเชื่อมต่อของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
Tracing file access.** ตามรอยไฟล์ที่เชื่อมต่อเข้ามา ** WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมต่อ[v.] (cheūamtø) EN: join ; connect   

English-Thai: Longdo Dictionary
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ankylose[VI] เชื่อมต่อกัน
ankylose[VT] เชื่อมต่อกัน
articulate[VI] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ, Syn. join, fit together, combine
articulate[VT] เชื่อมต่อ, See also: ประกบ
border on[PHRV] อยู่ติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก, Syn. abut on, verge on
connect[VT] เชื่อมต่อ, Syn. join, unite, combine, attach
connect[VI] เชื่อมต่อ
connect to[PHRV] เชื่อมต่อกับ, See also: ต่อเข้ากับ
connect up[PHRV] เชื่อมต่อกับ, See also: ต่อเข้ากับ
connect with[PHRV] เชื่อมต่อกับ (การขนส่งหรือการเดินทาง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anastomose(อะแนส' ทะโมส) vt., vi. เชื่อมต่อ, ทำให้เชื่อมต่อกัน (connect by anastomosis)
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
carrick bendn. n. ปมเงื่อนเชื่อมต่อเชือกสองเส้น
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,ความสัมพันธ์,พันธะ,วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร,ญาติ,การสังวาส, Syn. juncture,union,associate
connective(คะเนค'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งเกี่ยวข้อง. n. สิ่งเชื่อมต่อ, See also: connectivity n., Syn. binding,joining,unitive
connexion(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
conjugate(adj) เชื่อมต่อกัน,ผัน
conjugation(n) การผันคำกริยา,การเชื่อมต่อกัน,การรวมกัน
conjunctive(adj) ซึ่งร่วมกัน,ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งกำหนดหน้าที่ต่อ
coupling(n) หัวต่อรถ,เครื่องต่อ,เครื่องพ่วง,การเชื่อมต่อ
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
lock(vt) ใส่กุญแจขังไว้,เก็บไว้,ติด,เชื่อมต่อ
seam(vt) เชื่อมต่อ,เย็บติด,เย็บตะเข็บ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interlocking[れんけつする] (aux. verb) เชื่อมต่อกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
接続[せつぞく, setsuzoku] (n vt) เชื่อมต่อ
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน
結ぶ[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繋がる[つながる, tsunagaru] Thai: เชื่อมต่อกันกับ English: connected to

German-Thai: Longdo Dictionary
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, See also: S. mitteilen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top