Search result for

weave

(87 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weave-, *weave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weave[VT] ถักทอ, See also: สาน, ถัก, Syn. interlace, interweave
weave[N] รูปแบบการทอ, See also: รูปแบบการสาน, รูปแบบการถัก
weave[VI] โซเซ, See also: แกว่งไปแกว่งมา, แกว่ง
weaver[N] ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (โดยเฉพาะเพื่อเลี้ยงชีพ), Syn. webster
weave from[PHRV] ทอจาก, See also: สานจาก, ถักจาก, Syn. weave into
weave from[PHRV] เขียนจาก, See also: สร้างเรื่องจาก, Syn. weave into
weave into[PHRV] ทอผ้า, See also: สานจาก, ถักจาก, Syn. weave from
weave into[PHRV] เขียนเป็นเรื่องราว, See also: เรียบเรียงจาก
weaverbird[N] นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา, See also: อยู่ในตระกูล Ploceidae
weave through[PHRV] ขับหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weave(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สาน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะติดปะต่อ vi. โซเซ,แกว่ง,แกว่งไกว
weaver(วี'เวอะ) n. ผู้ทอ,ผู้สาน,ช่างทอผ้า,ช่างสาน,ผู้ปะติดปะต่อ,ผู้ประกอบ,ผู้ร้อย (ดอกไม้) ,ผู้เรียบเรียง,นกจำพวก Ploceus cucullatus
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
weave(vi) ทอผ้า,ขัด,สาน,ถัก,ร้อยกรอง,ปะติดปะต่อ
weaver(n) คนทอผ้า,ผู้ประกอบ,คนร้อยมาลัย
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weaversช่างทอ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weave[โวฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the weaver's workshop and the brass smith forgeนั่นเป็นภาพโรงงานทอผ้า ส่วนนั่นเป็นโรงหลอมเหล็ก Portrait of a Beauty (2008)
Where is the weaver's workshop?โรงทอผ้าอยู่ทางไหน Portrait of a Beauty (2008)
This kind of cotton weave, the opposing thread count should be 4,000.เส้นแนวขวางนี่ให้เป็น 4000 นะ Wanted (2008)
A thousand years ago, a clan of weavers discovered a mystical language hidden in the fabric.เมื่อหลายพันปีก่อน ชนชาวทอผ้ากลุ่มนึง ได้ค้นพบภาษาลึกลับ ซ่อนไว้ในใยผ้า Wanted (2008)
Do you see that one thread that missed the weave and lies on top of the others?คุณเห็นใยเส้นนี้ที่หายไปแล้ว ไปซ้อนทับอีกเส้นนึงไหม Wanted (2008)
- Mr. Kinnery, Weaver?- อาจารย์คินเนอร์รี่, วีเวอร์ ? Dragonball: Evolution (2009)
They're very rare. I'm a bead weaver, how I make money.กว่าที่พวกเขาจะมาได้เเสนบำบาก ฉันเป็นช่างทอผ้าลูกปัด ฉันจะทำมาหากินยังไง Balm (2009)
Hello, ms. Weaver. How are you today?ฮัลโหล คุณ เวียเวอร์ เปนอย่างไรบ้างวันนี้ The Good Wound (2009)
Ms. Weaver.มิสเวียเวอร์ The Good Wound (2009)
Weaver, lachlan weaver.วีเวอร์ ลาคแลน วีเวอร์ Desert Cantos (2009)
Ms. Weaver.คุณวีเวอร์ Desert Cantos (2009)
Ms. Weaver.มิส เวียเวอร์ Desert Cantos (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weaveAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
weaveA spider weaves a web.
weaveMy grandmother likes to weave things.
weaveSpiders always weave their webs in three dimensions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาน[V] weave, See also: entwine, intertwine, interlace, plait, Example: คุณลุงคนนี้สานกระบุง ตะกร้าได้สวยมาก, Thai definition: อาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่ หวาย กก ใบลานเป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ
เก็บหน้าผ้า[V] weave, See also: retain cloth surface from coming off, Example: หลังจากตัดผ้าเสร็จแล้ว ช่างตัดเสื้อต้องเก็บหน้าผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าลุ่ย, Thai definition: ทอกันหน้าผ้าไม่ให้เส้นด้ายหลุดออกมา
ร้อยกรอง[V] thread, See also: weave, Syn. ร้อย, Thai definition: สอดผูกให้ติดต่อกัน, ร้อย ถัก และเย็บงานประเภทประณีตศิลป์เช่นดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ
ต่ำ[V] weave, Syn. ทอหูก, Example: ทุกเช้าคุณยายจะต้องมาต่ำผ้าถุงที่ใต้ถุนบ้าน, Thai definition: อาการทอผ้าด้วยหูก
ทอผ้า[V] weave, Syn. ทอ, Example: หลังจากว่างจากการทำนา แม่บ้านก็จะทอผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัว, Thai definition: พุ่งเส้นด้ายหรือเส้นไหมให้เป็นผืน, ถักทำให้เป็นผืน
ทอหูก[V] interweave, See also: weave with a loom, Syn. ทอผ้า, Example: หญิงชาวบ้านกำลังทอหูก, Thai definition: ทอผ้าด้วยหูก
ทอ[V] weave, Example: เกษตรกรใช้เวลาว่างในหน้าแล้ง ทอผ้าไหม และผ้ามัดหมี่, Thai definition: พุ่งเส้นด้ายหรือเส้นไหมเป็นต้นให้ขัดกับเส้นยืนในเครื่องทอ
กระจาบ[N] weaverbird, Syn. นกกระจาบ, Example: นกกระจาบเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา กระจาบอกลาย และกระจาบทอง ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
จักสาน[V] weave, See also: interlace, Example: แม่บ้านในหมู่บ้านนี้จักสานตะกร้าเป็นอาชีพเสริมสำหรับครอบครัว, Thai definition: เอาคมมีดผ่าไม้ไผ่หรือหวายให้แตกจากกันเป็นเส้นบางๆ แล้วนำมาขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ
ด้ายซัง[N] weaved thread in the loom, Example: เมื่อทอผ้าเสร็จเขาตัดด้ายซังออก, Thai definition: ด้ายทอที่ตัดจากผ้าทิ้งอยู่ในหูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทอ[n. exp.] (chang thø) EN: weaver   
ช่างทอผ้า[n.] (chang thø phā) EN: weaver   FR: tisserand [m]
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace   FR: confectionner des objets de vannerie
คนทอผ้า[n.] (khon thø phā) EN: weaver   FR: tisserand [m]
กระจาบ[n.] (krajāp) EN: weaverbird   FR: alouette [f]
มดแดง[n. exp.] (mot daēng) EN: weaver ant ; tailor ant ; red ant ; yellow ant   FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle = fourmi œcophylle [m]
นกกระจาบ[n.] (nok krajāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird   FR: tisserin [m]
นกกระจาบอกลาย[n. exp.] (nok krajāp ok lāi) EN: Streaked Weaver   FR: Tisserin manyar [m] ; Tisserin rayé [m]
นกกระจาบธรรมดา[n. exp.] (nok krajāp thammadā) EN: Baya Weaver   FR: Tisserin Baya [m]
นกกระจาบทอง[n. exp.] (nok krajāp thøng) EN: Asian Golden Weaver   FR: Tisserin doré [m] ; Tisserin à ventre jaune [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAVE    W IY1 V
WEAVED    W IY1 V D
WEAVER    W IY1 V ER0
WEAVES    W IY1 V Z
WEAVERS    W IY1 V ER0 Z
WEAVER'S    W IY1 V ER0 Z
WEAVERLING    W IY1 V ER0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weave    (v) (w ii1 v)
weaver    (n) (w ii1 v @ r)
weaves    (v) (w ii1 v z)
weavers    (n) (w ii1 v @ z)
weaverbird    (n) (w ii1 v @ b @@ d)
weaverbirds    (n) (w ii1 v @ b @@ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャカード織[ジャカードおり, jaka-do ori] (n) jacquard weave [Add to Longdo]
機屋[はたや, hataya] (n) weaver [Add to Longdo]
機織り;機織[はたおり, hataori] (n) weaving; weaver [Add to Longdo]
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests) [Add to Longdo]
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix) [Add to Longdo]
経畝織;経畝織り;竪畝織;たてうね織[たてうねおり, tateuneori] (n) warp rib weave (cloth) [Add to Longdo]
交ぜ織り[まぜおり, mazeori] (n) mixed weave [Add to Longdo]
交織[こうしょく, koushoku] (n) mixed weave [Add to Longdo]
合間を縫う[あいまをぬう, aimawonuu] (exp,v5u) (1) to make good use of one's spare moments; (2) to weave one's way (e.g. through a crowd) [Add to Longdo]
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织者[fǎng zhī zhě, ㄈㄤˇ ㄓ ㄓㄜˇ, / ] weaver [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate [Add to Longdo]
编织[biān zhī, ㄅㄧㄢ ㄓ, / ] weave; knit; plait; braid [Add to Longdo]
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, / ] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment [Add to Longdo]
[zhī, , / ] weave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weave \Weave\ (w[=e]v), v. t. [imp. {Wove} (w[=o]v); p. p.
   {Woven} (w[=o]v"'n), {Wove}; p. pr. & vb. n. {Weaving}. The
   regular imp. & p. p. {Weaved} (w[=e]vd), is rarely used.]
   [OE. weven, AS. wefan; akin to D. weven, G. weben, OHG.
   weban, Icel. vefa, Sw. v[aum]fva, Dan. v[ae]ve, Gr.
   "yfai`nein, v., "y`fos web, Skr. [=u]r[.n]av[=a]bhi spider,
   lit., wool weaver. Cf. {Waper}, {Waffle}, {Web}, {Weevil},
   {Weft}, {Woof}.]
   [1913 Webster]
   1. To unite, as threads of any kind, in such a manner as to
    form a texture; to entwine or interlace into a fabric; as,
    to weave wool, silk, etc.; hence, to unite by close
    connection or intermixture; to unite intimately.
    [1913 Webster]
 
       This weaves itself, perforce, into my business.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That in their green shops weave the smooth-haired
       silk
       To deck her sons.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And for these words, thus woven into song. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To form, as cloth, by interlacing threads; to compose, as
    a texture of any kind, by putting together textile
    materials; as, to weave broadcloth; to weave a carpet;
    hence, to form into a fabric; to compose; to fabricate;
    as, to weave the plot of a story.
    [1913 Webster]
 
       When she weaved the sleided silk.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her starry wreaths the virgin jasmin weaves. --Ld.
                          Lytton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weave \Weave\, v. i.
   1. To practice weaving; to work with a loom.
    [1913 Webster]
 
   2. To become woven or interwoven.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weave \Weave\, n.
   A particular method or pattern of weaving; as, the cassimere
   weave.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weave
   n 1: pattern of weaving or structure of a fabric
   v 1: interlace by or as if by weaving [syn: {weave},
      {interweave}] [ant: {unweave}]
   2: create a piece of cloth by interlacing strands of fabric,
     such as wool or cotton; "tissue textiles" [syn: {weave},
     {tissue}]
   3: sway to and fro [syn: {waver}, {weave}]
   4: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular
     course; "the river winds through the hills"; "the path
     meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders
     through the entire body" [syn: {weave}, {wind}, {thread},
     {meander}, {wander}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top