ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interweave

IH2 N T ER0 W IY1 V   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interweave-, *interweave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interweave[N] การผสมผสาน, Syn. blend, mix
interweave[VT] ทอ, See also: ผสมผสาน, Syn. intertwine, mingle
interweave[VI] ทอ, See also: สานเข้าด้วยกัน, Syn. intertwine
interweave with[PHRV] ถักพันกันด้วย, See also: ทอพันกันด้วย, สานกันด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอหูก[V] interweave, See also: weave with a loom, Syn. ทอผ้า, Example: หญิงชาวบ้านกำลังทอหูก, Thai definition: ทอผ้าด้วยหูก

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERWEAVE    IH2 N T ER0 W IY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interweave    (v) ˌɪntəwˈiːv (i2 n t @ w ii1 v)
interweaves    (v) ˌɪntəwˈiːvz (i2 n t @ w ii1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交织[jiāo zhī, ㄐㄧㄠ ㄓ, / ] interweave, #14,004 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
織り交ぜる[おりまぜる, orimazeru] (v1) to weave together; to interweave; to intermingle [Add to Longdo]
織り込む[おりこむ, orikomu] (v5m,vt) to weave into; to interweave; to be incorporated in; to be factored in [Add to Longdo]
織り成す;織りなす[おりなす, orinasu] (v5s,vt) to interweave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 interweave \in`ter*weave"\, v. t. [imp. & obs. p. p.
   {interwove}; p. p. {interwoven}; p. pr. & vb. n.
   {interweaving}.]
   [1913 Webster]
   1. To weave together; to intermix or unite in texture or
    construction; to intertwine; as, threads of silk and
    cotton interwoven.
    [1913 Webster]
 
       Under the hospitable covert nigh
       Of trees thick interwoven.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To intermingle; to unite intimately; to connect closely;
    as, to interweave truth with falsehood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Words interwove with sighs found out their way.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interweave
   v 1: interlace by or as if by weaving [syn: {weave},
      {interweave}] [ant: {unweave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top