Search result for

temple

(97 entries)
(0.0519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temple-, *temple*
English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temple[N] วัด, See also: วัดวาอาราม, วิหาร, โบสถ์, Syn. church, cathedral, house of prayer
temple[N] ขมับ
templet[N] แผ่นที่เจาะเป็นแม่แบบรูปต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temple(เทม'เพิล) n. วิหาร,โบสถ์,อาราม,ขมับ

English-Thai: Nontri Dictionary
temple(n) วัด,อาราม,วิหาร,โบสถ์,สะดึง,ขมับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temple (เอก.); tempora (พหู.)ขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temple landsที่ดินของวัด [TU Subject Heading]
Templesวิหาร [TU Subject Heading]
Temples, Chineseวิหารจีน [TU Subject Heading]
Temples, Khmerวิหารเขมร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And throw in a shirley temple for the lady.และก็ขอแบบที่ผู้หญิงเขาไม่กินกัน Committed (2008)
- What changed at the temple?เพิ่งเปลี่ยนที่วัด Birthmarks (2008)
It was Master Plo Koon who found me, and brought me to the temple where I belonged.และนำข้ามายังวิหาร ซึ่งเป็นที่ๆข้าควรจะอยู่ Rising Malevolence (2008)
Why are we going to the temple?ทำไมเราต้องไปที่วัดด้วย Portrait of a Beauty (2008)
By King's order, we arrest all those committing adultery in temples and their rich families get them outพวกเราทำตามพระราชโองการ ให้จับพวกเจ้าทั้งหมด เพราะทำผิดประเวณีในเขตวัด คนมีเงินก็ประกันตัวเองออกไปได้ Portrait of a Beauty (2008)
After the execution tomorrow, the temples and brothels will be quiet for a whileหลังการสำเร็จโทษวันพรุ่งนี้ ทั้งวัดทั้งซ่องโสเภณี คงจะได้สงบไปอีกพักใหญ่ Portrait of a Beauty (2008)
Do they think the temple is a restaurant?พวกเจ้าคิดว่าวัดเป็นภัตตาคารหรือไง? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Cheongpyeong Temple.วัดชองเพียง Heartbreak Library (2008)
Since it was founded in 973, it was called Baekam Temple.มันถูกพบในปี973 มันถูกเรียกว่า วัด เบคาม Heartbreak Library (2008)
It was renamed Bohyun Temple in 1068.และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโบฮุน ในปี 1068 Heartbreak Library (2008)
And then again as Cheongpyeong Temple in 1550.และชื่อชองเพียงในปี 1550 Heartbreak Library (2008)
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่ Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
templeAnd drove all from temple area, both sheep and cattle;
templeAny person whatever can tell the way to the temple.
templeA sacred ritual took place in the magnificent temple.
templeBut the temple he had spoken of was his body.
templeDestroy this temple.
templeDo you know which deity this temple is dedicated to?
templeGrandmother's ashes are in an urn at the temple.
templeHaving been to the temple before, I know the way.
templeHe intended to have visited the temple last week.
templeI am deeply attached to old temples in Kyoto.
templeI intended to visit the temple last week.
templeI never go to Kyoto without visiting the Nanzenji Temple.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัดวาอาราม[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: การบริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆ จะเป็นการเสริมให้ดวงตัวเอง, Thai definition: สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช
วิหาร[N] temple, See also: Buddha image hall, Example: หลวงพ่อได้พัฒนาวัดบางพระอย่างจริงจังจนโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมีครบถ้วน, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของพระสงฆ์
งานวัด[N] temple fair, Example: ที่วัดแห่งนี้จะมีการจัดงานวัดเป็นประจำทุกปี, Count unit: งาน
พระอาราม[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: ในหลวงเสด็จเข้าไปในพระอารามเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, Count unit: วัด, แห่ง
ลานวัด[N] temple court, Example: หลวงพ่อสั่งให้เด็กวัดไปกวาดลานวัดอยู่, Thai definition: บริเวณที่ว่างหรือสนามภายในวัด
วัดวา[N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, วัดวาอาราม, Example: เขาเข้าวัดวาเพื่อไปทำบุญและปฏิบัติธรรม, Count unit: วัด
อาราม[N] temple, Syn. วัด, Example: รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธารามขึ้นเป็นอารามหลวง แล้วตั้งชื่อว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาวาส[N] temple, Syn. วัด, Example: หลวงตาท่านจำวัดอยู่ที่อาวาสแห่งนี้แหละ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสาหาน[N] temple pillar, Example: ลักษณะองค์พระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ซุ้มบันแถลงประดับทุกชั้น มีเสาหาน ย่อมุมไม้สิบสองปิดทองประดับกระจกโดยรอบ, Count unit: เสา, ต้น, Thai definition: เสาที่ตั้งอยู่หน้าหรือหลังโบสถ์ วิหาร
ที่ธรณีสงฆ์[N] temple ground, See also: sacred ground, land of temple, monastery land, Example: เขาปลูกบ้านอยู่ในที่ธรณีสงฆ์, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m] ; temple [m]
อาญาวัด[n. exp.] (āyā wat) EN: temple law   FR: loi monastique [f]
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
บริเวณวัด[n. prop.] (børiwēn wat) EN: temple ground   FR: enceinte d'un temple [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat kao) EN: restore an old temple   FR: restaurer un temple ancien
เด็กวัค[n. exp.] (dek wat) EN: temple boy   FR: garçon de temple [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPLE    T EH1 M P AH0 L
TEMPLER    T EH1 M P AH0 L ER0
TEMPLES    T EH1 M P AH0 L Z
TEMPLET    T EH1 M P L AH0 T
TEMPLE'S    T EH1 M P AH0 L Z
TEMPLEMAN    T EH1 M P AH0 L M AH0 N
TEMPLETON    T EH1 M P AH0 L T AH0 N
TEMPLETON'S    T EH1 M P AH0 L T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temple    (n) (t e1 m p l)
temples    (n) (t e1 m p l z)
templet    (n) (t e1 m p l i t)
templets    (n) (t e1 m p l i t s)
Templeton    (n) (t e1 m p @ l t @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schläfenring {m}temple ring [Add to Longdo]
Tempel {m} | Tempel {pl}temple | temples [Add to Longdo]
Wasser-Wistarie {f} (Hygrophila difformis)temple plant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寺;御寺[おてら, otera] (n) (1) (hon) (pol) (See 寺・てら) temple; (2) (abbr) (See 御寺様) monk [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
テンプルトン賞[テンプルトンしょう, tenpuruton shou] (n) Templeton Prize [Add to Longdo]
阿弥陀堂[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha [Add to Longdo]
維那[いな;いの, ina ; ino] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple (in charge of general affairs) [Add to Longdo]
一堂[いちどう, ichidou] (n) one building (hall, temple, shrine, room); (P) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) [Add to Longdo]
院主[いんじゅ, inju] (n) head of a temple [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地坛[dì tán, ㄉㄧˋ ㄊㄢˊ, / ] Temple of Earth (in Beijing) [Add to Longdo]
天坛[tiān tán, ㄊㄧㄢ ㄊㄢˊ, / ] Temple of Heaven (in Beijing) [Add to Longdo]
天宫[Tiān gōng, ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] Temple in Heaven (e.g. of the Jade Emperor) [Add to Longdo]
太阳穴[tài yáng xué, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] temple (on the sides of human head) [Add to Longdo]
太阳窝[tài yáng wō, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄨㄛ, / ] temple (on the sides of human head) [Add to Longdo]
娘娘庙[Niáng niáng miào, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] temple of Goddess of Fertility [Add to Longdo]
孔庙[Kǒng miào, ㄎㄨㄥˇ ㄇㄧㄠˋ, / ] Temple of Confucius [Add to Longdo]
宗庙[zōng miào, ㄗㄨㄥ ㄇㄧㄠˋ, / ] temple; ancestral shrine [Add to Longdo]
寺庙[sì miào, ㄙˋ ㄇㄧㄠˋ, / ] temple; monastery; shrine [Add to Longdo]
[miào, ㄇㄧㄠˋ, / ] temple; monastery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temple \Tem"ple\, n. [Cf. {Templet}.] (Weaving)
   A contrivence used in a loom for keeping the web stretched
   transversely.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temple \Tem"ple\, n. [OF. temple, F. tempe, from L. tempora,
   tempus; perhaps originally, the right place, the fatal spot,
   supposed to be the same word as tempus, temporis, the fitting
   or appointed time. See {Temporal} of time, and cf. {Tempo},
   {Tense}, n.]
   1. (Anat.) The space, on either side of the head, back of the
    eye and forehead, above the zygomatic arch and in front of
    the ear.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the side bars of a pair of spectacles, jointed to
    the bows, and passing one on either side of the head to
    hold the spectacles in place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temple \Tem"ple\, n. [AS. tempel, from L. templum a space marked
   out, sanctuary, temple; cf. Gr. ? a piece of land marked off,
   land dedicated to a god: cf. F. t['e]mple, from the Latin.
   Cf. {Contemplate}.]
   1. A place or edifice dedicated to the worship of some deity;
    as, the temple of Jupiter at Athens, or of Juggernaut in
    India. "The temple of mighty Mars." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Jewish Antiq.) The edifice erected at Jerusalem for the
    worship of Jehovah.
    [1913 Webster]
 
       Jesus walked in the temple in Solomon's porch.
                          --John x. 23.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, among Christians, an edifice erected as a place of
    public worship; a church.
    [1913 Webster]
 
       Can he whose life is a perpetual insult to the
       authority of God enter with any pleasure a temple
       consecrated to devotion and sanctified by prayer?
                          --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Any place in which the divine presence specially
    resides. "The temple of his body." --John ii. 21.
    [1913 Webster]
 
       Know ye not that ye are the temple of God, and that
       the spirit of God dwelleth in you?  --1 Cor. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       The groves were God's first temples. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mormon Ch.) A building dedicated to the administration of
    ordinances.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. A local organization of Odd Fellows.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Inner Temple}, and {Middle Temple}, two buildings, or ranges
    of buildings, occupied by two inns of court in London, on
    the site of a monastic establishment of the Knights
    Templars, called the Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temple \Tem"ple\, v. t.
   To build a temple for; to appropriate a temple to; as, to
   temple a god. [R.] --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temple
   n 1: place of worship consisting of an edifice for the worship
      of a deity
   2: the flat area on either side of the forehead; "the veins in
     his temple throbbed"
   3: an edifice devoted to special or exalted purposes
   4: (Judaism) the place of worship for a Jewish congregation
     [syn: {synagogue}, {temple}, {tabernacle}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 temple [tãpl]
   temple
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top