ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffix

S AH1 F IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffix-, *suffix*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffix(n) คำเสริมท้าย, See also: คำต่อท้าย, ส่วนที่ต่อท้ายคำ, Syn. affix, postfix, Ant. prefix
suffix(vt) เติมส่วนที่ต่อท้ายคำ, See also: ต่อท้าย, เติมคำต่อท้าย, Syn. add, affix, postfix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffix(ซัฟ'ฟิคซฺ) n. คำเสริมท้าย, คำต่อท้าย, อาคม, ปัจจัย, สิ่งต่อท้าย, เครื่องหมายต่อท้าย. vt. ต่อท้าย, เสริมท้าย, เติมปัจจัย., See also: suffixal adj. suffixion n. suffixation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suffix(n) อาคม, วิภัตติ, ปัจจัย, คำต่อท้าย
suffix(vt) ต่อท้าย, เติมท้าย, เติมปัจจัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
[ Note: "kun" - suffix that indicates close relationship, students are supposed to call their teachers "sensei" ] ] เอาล่ะ เริ่มเรียนแล้วนะ นั่งที่กันได้ Orutorosu no inu (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suffixSuffixes, 1: "-ion" creates nouns that show the meaning of 'action, state, process, results, ' and so on.
suffixYou just have to understand what sort of thing the suffix '-osity' is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย(n) suffix in verse or poem for euphony, Syn. คำสร้อย, Example: แถวถิ่นที่ข้าพเจ้าเกิดนั้น ผู้คนมักจะแอบเติมชื่อสร้อยให้แก่กัน, Thai Definition: คำต่อท้ายชื่อตั้ง โคลง ร่าย หรือบทเพลง เป็นต้น, คำที่เติมหรือประกอบคำอื่นเพื่อให้ไพเราะหรือเต็มความ
วิภัตติ(n) suffix, See also: declension, Thai Definition: ประเภทคำในภาษาบาลีเป็นต้นที่แปลงท้ายคำแล้วเพื่อบอกการกหรือกาล, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
คำปัจจัย[kham patjai] (n, exp) EN: suffix  FR: suffixe [ m ]
ผู้-[phū-] (pref) EN: -er, -or (suffix : agent or doer)  FR: -eur, -euse, ier-, -ière, -ien, -ienne (suffixe : spécialisation, métier, activité)
-ศาสตร์[-sāt] (x) EN: -logy (suff.) ; -nomy (suff.) ; (suffix related to a scientific domain)  FR: -logie (suff.) ; -nomie (suff.) ; (suffixe désignant un domaine scientifique)
วิภัตติ[wiphat] (n) EN: suffix ; categorization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUFFIX S AH1 F IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffix (n) sˈʌfɪks (s uh1 f i k s)
suffixes (n) sˈʌfɪksɪz (s uh1 f i k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, indefinite 這麼|这么 thus etc, #418 [Add to Longdo]
[bian, ㄅㄧㄢ˙, / ] suffix of a noun of locality, #693 [Add to Longdo]
后缀[hòu zhuì, ㄏㄡˋ ㄓㄨㄟˋ, / ] suffix (linguistics), #45,518 [Add to Longdo]
词尾[cí wěi, ㄘˊ ㄨㄟˇ, / ] suffix, #82,309 [Add to Longdo]
字尾[zì wěi, ㄗˋ ㄨㄟˇ, ] suffix, #172,090 [Add to Longdo]
后辍[hòu chuò, ㄏㄡˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] suffix [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachsilbe { f }; Suffix { m } | Nachsilben { pl }; Suffixe { pl }suffix | suffixes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
たん[tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [Add to Longdo]
ちゃん[chan] (suf) (fam) suffix for familiar person; (P) [Add to Longdo]
ちん[chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf, adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
[nu] (aux-v, suf) (1) (See ない・1, ません, ん・2) (after the -nai stem of a verb) not (verb-negating suffix); (2) (arch) indicates completion [Add to Longdo]
ばむ[bamu] (suf, v5m) (See 黄ばむ, 汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.) [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サフィックス[さふぃっくす, safikkusu] suffix [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
接尾語[せつびご, setsubigo] suffix [Add to Longdo]
接尾辞[せつおじ, setsuoji] suffix [Add to Longdo]
付番[ふばん, fuban] rank suffix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffix \Suf*fix"\, v. t. [imp. & p. p. {Suffixed}; p. pr. & vb.
   n. {Suffixing}.]
   To add or annex to the end, as a letter or syllable to a
   word; to append.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffix \Suf"fix\, n. [L. suffixus, p. p. of suffigere to fasten
   on, to affix; sub under + figere to fix: cf. F. suffixe. See
   {Fix}.]
   1. A letter, letters, syllable, or syllables added or
    appended to the end of a word or a root to modify the
    meaning; a postfix.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A subscript mark, number, or letter. See
    {Subscript}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffix
   n 1: an affix that is added at the end of the word [syn:
      {suffix}, {postfix}]
   v 1: attach a suffix to; "suffix words" [ant: {prefix}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Suffix /zufiks/ 
  suffix

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 suffix /sɵfiks/
  extension; suffix

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top