ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffix

S AH1 F IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffix-, *suffix*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffix(n) คำเสริมท้าย, See also: คำต่อท้าย, ส่วนที่ต่อท้ายคำ, Syn. affix, postfix, Ant. prefix
suffix(vt) เติมส่วนที่ต่อท้ายคำ, See also: ต่อท้าย, เติมคำต่อท้าย, Syn. add, affix, postfix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suffix(ซัฟ'ฟิคซฺ) n. คำเสริมท้าย, คำต่อท้าย, อาคม, ปัจจัย, สิ่งต่อท้าย, เครื่องหมายต่อท้าย. vt. ต่อท้าย, เสริมท้าย, เติมปัจจัย., See also: suffixal adj. suffixion n. suffixation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suffix(n) อาคม, วิภัตติ, ปัจจัย, คำต่อท้าย
suffix(vt) ต่อท้าย, เติมท้าย, เติมปัจจัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
[ Note: "kun" - suffix that indicates close relationship, students are supposed to call their teachers "sensei" ] ] เอาล่ะ เริ่มเรียนแล้วนะ นั่งที่กันได้ Orutorosu no inu (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suffixSuffixes, 1: "-ion" creates nouns that show the meaning of 'action, state, process, results, ' and so on.
suffixYou just have to understand what sort of thing the suffix '-osity' is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย(n) suffix in verse or poem for euphony, Syn. คำสร้อย, Example: แถวถิ่นที่ข้าพเจ้าเกิดนั้น ผู้คนมักจะแอบเติมชื่อสร้อยให้แก่กัน, Thai Definition: คำต่อท้ายชื่อตั้ง โคลง ร่าย หรือบทเพลง เป็นต้น, คำที่เติมหรือประกอบคำอื่นเพื่อให้ไพเราะหรือเต็มความ
วิภัตติ(n) suffix, See also: declension, Thai Definition: ประเภทคำในภาษาบาลีเป็นต้นที่แปลงท้ายคำแล้วเพื่อบอกการกหรือกาล, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
คำปัจจัย[kham patjai] (n, exp) EN: suffix  FR: suffixe [ m ]
ผู้-[phū-] (pref) EN: -er, -or (suffix : agent or doer)  FR: -eur, -euse, ier-, -ière, -ien, -ienne (suffixe : spécialisation, métier, activité)
-ศาสตร์[-sāt] (x) EN: -logy (suff.) ; -nomy (suff.) ; (suffix related to a scientific domain)  FR: -logie (suff.) ; -nomie (suff.) ; (suffixe désignant un domaine scientifique)
วิภัตติ[wiphat] (n) EN: suffix ; categorization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUFFIX S AH1 F IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffix (n) sˈʌfɪks (s uh1 f i k s)
suffixes (n) sˈʌfɪksɪz (s uh1 f i k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, indefinite 這麼|这么 thus etc #418 [Add to Longdo]
[bian, ㄅㄧㄢ˙, / ] suffix of a noun of locality #693 [Add to Longdo]
后缀[hòu zhuì, ㄏㄡˋ ㄓㄨㄟˋ,   /  ] suffix (linguistics) #45,518 [Add to Longdo]
词尾[cí wěi, ㄘˊ ㄨㄟˇ,   /  ] suffix #82,309 [Add to Longdo]
字尾[zì wěi, ㄗˋ ㄨㄟˇ,  ] suffix #172,090 [Add to Longdo]
后辍[hòu chuò, ㄏㄡˋ ㄔㄨㄛˋ,   /  ] suffix [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachsilbe { f }; Suffix { m } | Nachsilben { pl }; Suffixe { pl }suffix | suffixes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf, adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) #27 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about #160 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
主;子[す, su] (suf) (arch) (hon) honorific (or familiar) suffix used after a name #295 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サフィックス[さふぃっくす, safikkusu] suffix [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
接尾語[せつびご, setsubigo] suffix [Add to Longdo]
接尾辞[せつおじ, setsuoji] suffix [Add to Longdo]
付番[ふばん, fuban] rank suffix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffix \Suf*fix"\, v. t. [imp. & p. p. {Suffixed}; p. pr. & vb.
   n. {Suffixing}.]
   To add or annex to the end, as a letter or syllable to a
   word; to append.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffix \Suf"fix\, n. [L. suffixus, p. p. of suffigere to fasten
   on, to affix; sub under + figere to fix: cf. F. suffixe. See
   {Fix}.]
   1. A letter, letters, syllable, or syllables added or
    appended to the end of a word or a root to modify the
    meaning; a postfix.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A subscript mark, number, or letter. See
    {Subscript}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffix
   n 1: an affix that is added at the end of the word [syn:
      {suffix}, {postfix}]
   v 1: attach a suffix to; "suffix words" [ant: {prefix}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Suffix /zufiks/ 
  suffix

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 suffix /sɵfiks/
  extension; suffix

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top