ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postfix

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postfix-, *postfix*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postfixเติมหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postfix notationสัญกรณ์เติมหลัง [มีความหมายเหมือนกับ reverse Polish notation (RPN)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postfix (Computer file)โพสต์ฟิกซ์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] (n) {comp} calculator with postfix notation logic; calculator with suffix notation logic; calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postfix \Post"fix\, n.; pl. {Postfixes}. [Pref. post- + -fix, as
   in prefix: cf. F. postfixe.] (Gram.)
   A letter, syllable, or word, added to the end of another
   word; a suffix. --Parkhurst.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postfix \Post*fix"\, v. t.
   To annex; specifically (Gram.), to add or annex, as a letter,
   syllable, or word, to the end of another or principal word;
   to suffix. --Parkhurst.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postfix
   n 1: an affix that is added at the end of the word [syn:
      {suffix}, {postfix}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top